Home / About / Studia / Wyższe Kursy Obronne

Wyższe Kursy Obronne

wko logoWYŻSZE KURSY OBRONNE prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – stanowiąc atrakcyjną ofertę edukacyjną – ukierunkowane są na uzyskanie i usystematyzowanie przez kierownicze kadry administracji rządowej i samorządowej wiedzy niezbędnej do realizacji procesu zadań obronnych, przede wszystkim poznania zasad i procedur związanych z wykonywaniem zadań obronnych podczas podwyższonych stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.

Główne treści rozpatrywane w czasie trwania kursu obejmują swoim zakresem problematykę bezpieczeństwa państwa, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy Akademii Obrony Narodowej oraz eksperci reprezentujący:

 • Ministerstwo Kultury – Biuro Spraw Obronnych;
 • Ministerstwo Zdrowia – Departament Spraw Obronnych;
 • Ministerstwo Obrony Narodowej:
 • Sztab Generalny Wojska Polskiego;
 • Departament Strategii i Planowania Obronnego;
 • Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Przedmioty realizowane w czasie trwania kursu obejmują:

 • Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa;
 • Procesy integracyjne z międzynarodowymi strukturami bezpieczeństwa;
 • Podstawowe zasady funkcjonowania NATO i innych międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa;
 • Strategię bezpieczeństwa narodowego RP;
 • Zasady funkcjonowania państwa w czasie zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny;
 • Organizację i funkcjonowanie systemu obronnego państwa i jego elementów;
 • Utrzymywanie stałej gotowości obronnej państwa;
 • Planowanie operacyjne i programowanie obronne;
 • Przygotowania gospodarczo-obronne;
 • Realizację zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych;
 • Współpracę cywilno-wojskową;
 • Przygotowania do militaryzacji;
 • Ochronę ludności w warunkach prowadzonych działań obronnych;
 • Ochronę obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • Ochronę obiektów kultury i dziedzictwa narodowego;
 • Ochronę informacji niejawnych w prowadzonych przygotowaniach obronnych.

Uczestnicy kursu:
W kształceniu uczestniczą posłowie i senatorowie RP, kadra administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego oraz kierownicza kadra administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego. Ponadto w kształceniu biorą udział dyrektorzy (zastępcy) komórek organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych, a także dyrektorzy (zastępcy) wydziałów urzędów wojewódzkich, komendanci (zastępcy) komend głównych i wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej, oddziałów Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu oraz dyrektorzy służby więziennej. W kształceniu uczestniczą też prezydenci miast na prawach powiatu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, którym powierzono obowiązek prowadzenia spraw obronnych, a także osoby zgłoszone do Ministra Obrony Narodowej przez organizacje pozarządowe, związki zawodowe i redakcje masmediów.
Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczą w kursie na zasadzie dwustronnych uzgodnień między Ministrem Obrony Narodowej, a Marszałkiem Sejmu i Senatu.
Skierowanie na kurs następuje na podstawie kwalifikowania osób podlegających szkoleniu przez dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

WKO25.04

WKO25.04.16

Historia i podstawy prawne WKO

Nowe wyzwania początku lat dziewięćdziesiątych były przyczyną poszerzenia spektrum bezpieczeństwa. To właśnie te wyzwania oraz potrzeba sprawowania cywilnej i demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi spowodowały objęcie kształceniem z zakresu bezpieczeństwa kierowniczej kadry administracji publicznej.

W 1994 r. premier RP Waldemar Pawlak polecił ministrowi obrony narodowej admirałowi Piotrowi Kołodziejczykowi, zorganizowanie Wyższych Kursów Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej w Akademii Obrony Narodowej. Ukoronowaniem tych działań, było otwarcie 15 stycznia 1995 r. w Akademii Obrony Narodowej, przez sekretarza stanu I zastępcę ministra obrony narodowej Jerzego Milewskiego i komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. broni dr. inż. Tadeusza Jemioło, pierwszego kursu kierowniczej kadry administracji publicznej w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wyższy Kurs Obronny zainaugurowała grupa ministerialna. W miarę upływu lat, ukończeniem Wyższego Kursu Obronnego objęto również parlamentarzystów oraz administrację samorządową. Godny podkreślenia jest fakt, że w dokumentach realizujących całokształt polityki personalnej w administracji rządowej, znalazł się zapis uzależniający realizację kariery w administracji publicznej od ukończenia Wyższego Kursu Obronnego.

Wyższe Kursy Obronne Kierowniczej Kadry Administracji Publicznej powołano na podstawie Uchwały Nr 72 Rady Ministrów z dnia 4 października 1994 r. oraz Zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 113/MON z dnia 7 grudnia 1994 r. i Decyzji I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej Nr 50 z dnia 20 grudnia 1994 r., a ich organizatorem był Departament Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który również dokonywał naboru kandydatów na Wyższy Kurs Obronny.

Obecnie obowiązek organizacji kształcenia na WKO prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej spoczywa na ministrze obrony narodowej. Kursy prowadzone są na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16 z 2004 r. poz. 150), które określa organizację kształcenia obronnego w państwie, jego podmioty, zadania w zakresie planowania i realizacji oraz właściwości organów realizujących kształcenie. Podstawą organizowania kursu i planowania zajęć są: „Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2009 – 2018” „Program Wyższych Kursów Obronnych zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej”.

Absolwenci

Dla każdego, kto miał kontakt z Wyższymi Kursami Obronnymi, nie jest tajemnicą ile dobra – zarówno dla uczelni, jak i całego sektora bezpieczeństwa państwa – przyniosła i nadal przynosi ta forma kształcenia. W okresie dziewiętnastu lat Wyższe Kursy Obronne ukończyło 3891 absolwentów – przedstawicieli administracji publicznej, a wśród nich: 125 parlamentarzystów, 2988 urzędników administracji rządowej wszystkich szczebli (komendantów głównych i wojewódzkich: Policji – 65, Państwowej Straży Pożarnej – 90, Szkół PSP – 7, Centrum Szkolenia SG i Oddziałów Straży Granicznej – 48, Biura Ochrony Rządu – 9, Służby Więziennej 16) oraz 778 urzędników administracji samorządowej, w tym: 70 osób z Urzędów Marszałkowskich i 708 Starostów i Wicestarostów.

Opisy tematów WKO
Opisy tematów WKO

Harmonogram WKO na 2016 r.
Harmonogram WKO na 2016 r.

Wykaz ilościowy absolwentów WKO za okres od 15 stycznia 1995 r. do 15 listopada 2013 r.
Wykaz ilościowy absolwentów WKO

Wyższe Kursy Obronne umiejscowione są w strukturze organizacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa Państwa w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego.

Kierownik Wyższych Kursów Obronnych

Franciszek Zajączkowski
tel/fax. 261 813 695
e-mail: f.zajaczkowski@aon.edu.pl

Odpowiedzialny za zabezpieczenie administracyjno-logistyczne

Adam Zgryza
tel. 261 813 990
e-mail: a.zgryza@aon.edu.pl
wko@aon.edu.pl

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...