Home / About / Studia / Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Podyplomowe Studia Polityki Obronnej
Informacja dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na PSPO – POBIERZ!

***

W Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego prowadzone są niestacjonarne studia podyplomowe w zakresie:

 • bezpieczeństwo cyberprzestrzeni RP – wymagane studia II st.
 • bezpieczeństwo narodowe – wymagane studia II st.
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • międzynarodowe stosunki wojskowe
 • przygotowanie obronne państwa – wymagane studia II st.
 • zarządzanie kryzysowe

UWAGA! Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe w WBN została przedłużona
do 30 września 2016 r.

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty wpisowej – 30 września 2016 r.
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia – 30 września 2016 r.

Kandydaci rejestrują swoją kandydaturę w systemie on-line oraz składają następujące dokumenty:

1) podanie na formularzu, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
2) ankieta osobowa – wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału;
3) dyplom ukończenia odpowiednich studiów wyższych (odpis oraz ksero odpisu);
4) potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego;
5) 3 fotografie format legitymacyjny 35 x 45 mm.

Ankieta osobowa i podanie do pobrania w zakładce KANDYDACI/DOKUMENTY DO POBRANIA.
 

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Stanowią odpowiedź na pojawiające się wyzwania, przed którymi stają współczesne organizacje oraz rosnące zapotrzebowanie na menadżerów rozumiejących współczesne otoczenie informacyjne oraz cyberprzestrzeń. Celem kształcenia na tym kierunku jest ukształtowanie myślenia o bezpieczeństwie w kategoriach systemowych, jako zasadzie nadrzędnej działania we współczesnym świecie w warunkach niepewności i ryzyka. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z zarządzaniem ryzykiem, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa państwa (organizacji, instytucji).

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej i biznesu w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań pojawiających się w wyniku dynamicznego rozwoju ICT oraz w zakresie zarządzania i audytowania procesu bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Studia adresowane są do: analityków i projektantów systemów bezpieczeństwa informacyjnego, kreatorów i realizatorów polityki bezpieczeństwa informacyjnego państwa (organizacji, instytucji), pracowników administracji państwowej, pracowników służb mundurowych, przedsiębiorców oraz osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa informacyjnego. Uczestnikami studiów mogą być też osoby planujące w przyszłości zajmować się bezpieczeństwem informacyjnym, ochroną danych osobowych oraz ochroną informacji niejawnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studia trwają dwa semestry i są realizowane w formie studiów niestacjonarnych.

W czasie trwania studiów realizacja procesu dydaktycznego na studiach podyplomowych Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zapewniania bezpieczeństwa informacyjnego, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.
Nabyta wiedza i umiejętności powinny umożliwić absolwentom studiów zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarówno zagrożeń cyberprzestrzeni, jak i procesu zapewniania bezpieczeństwa informacji, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów sytuacji zagrożeń informacyjnych oraz pracę w zespołach, w tym opracowania dokumentacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa informacyjnego organizacji.

Program studium realizowany jest z udziałem specjalistów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Wojskowego Instytutu Łączności oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Dwusemestralne Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni kończą się egzaminem końcowym. Warunkiem dopuszczenia uczestnika studiów do egzaminu dyplomowego jest uzyskanie pozytywnych ocen z realizowanych przedmiotów, zaliczenie ćwiczeń i regulaminowych obecności na pozostałych zajęciach oraz wniesienie obowiązkowych opłat. Uczestnicy Studiów Podyplomowych Bezpieczeństwo Cyberprzestrzeni, którzy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy otrzymują „państwowe świadectwo ukończenia studiów podyplomowych”.

W toku studiów realizowane są następujące przedsięwzięcia dydaktyczne: wykłady; ćwiczenia, konwersatoria, seminaria, zajęcia grupowe; konsultacje oraz warsztaty problemowe. Będą one kładły nacisk na opanowanie praktycznych umiejętności w zakresie tematycznym studiów. Ważną rolę w realizacji programu studiów spełnia samokształcenie, odbywane w czasie nieobjętym programem studiów.

Studia trwają jeden rok akademicki w dwóch semestrach i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.


Bezpieczeństwo narodowe

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwo Narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają dwa semestry.

Przygotowują do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych służb, straży i inspekcji oraz pozostałych instytucjach państwa, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych. Przygotowują do prowadzenia szerokich analiz wyzwań i zagrożeń występujących w środowisku bezpieczeństwa.

Nabyta wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentom zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru bezpieczeństwa narodowego, budowanie wariantów zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom oraz reagowania w razie ich wystąpienia, tworzenie planów i organizowanie działań indywidualnych oraz zespołowych w środowisku bezpieczeństwa narodowego.

Główne przedmioty realizowane w czasie studiów podyplomowych obejmują:

 • Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Studia strategiczne;
 • Przygotowania obronne państwa. 


Bezpieczeństwo wewnętrzne

Podyplomowe Studia Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowią nową, atrakcyjną ofertę edukacyjną. Studia trwają dwa semestry i prowadzone są w systemie niestacjonarnym. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. Zajęcia rozpoczynają się w październiku a kończą w czerwcu roku następnego.

Studia przygotowują do pracy w dziale administracji – sprawy wewnętrzne, obejmując problematykę zarządzania jednostkami służb, inspekcji i straży w tym formacji mundurowych. Szeroki zakres przedmiotów, ukierunkowanych poszerzenie wiedzy z zakresu kryminologii i kryminalistyki oraz zarządzania kryzysowego, pozwoli na uzyskanie wysokiego poziomu profesjonalizmu w pracy zawodowej szczególnie służb mundurowych.

Studia dostarczą również aktualnej wiedzy na temat zagrożeń przestępczych w środowiskach lokalnych, przydatnej w pracy w administracji rządowej i samorządowej w obszarze bezpieczeństwa. Zajęcia o charakterze praktycznym realizują przedstawiciele poszczególnych służb posiadających dorobek naukowy i wydawniczy.

Główne przedmioty realizowane w czasie studiów podyplomowych obejmują:

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
 • Współczesne zagrożenia terroryzmem;
 • Strategie i programy bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Kryminologię i kryminalistykę;
 • Patologie społeczne;
 • Służby specjalne RP;
 • Bezpieczeństwo w  ruchu drogowym.

 Międzynarodowe stosunki wojskowe

Studia adresowane są do żołnierzy zawodowych, pracowników administracji państwowej, nauczycieli akademickich, dziennikarzy a także do osób zainteresowanych tą problematyką i wywodzących się z innych środowisk.

Proces dydaktyczny realizowany jest przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Obrony Narodowej, a także innych uczelni cywilnych oraz ekspertów i pracowników instytucji państwowych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele według ustalonego harmonogramu i rozkładu zajęć. Łączna liczba godzin zajęć wynosi 180. Studia są płatne. Studia trwają dwa semestry (1 rok). W trakcie dwóch semestrów realizowane są przedmioty specjalnościowe m.in. Siły zbrojne jako narzędzie polityki międzynarodowej, Konflikty zbrojne po II wojnie światowej, Geopolityka, Współczesne stosunki międzynarodowe, Komunikacja i negocjacje, pozwalające na rozwijanie teoretycznej i praktycznej wiedzy studentów. Formami realizowanych zajęć są: wykłady, ćwiczenia. Proces kształcenia kończy się egzaminem końcowym. Po wypełnieniu określonych rygorów dydaktycznych absolwent studiów podyplomowych otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych: międzynarodowe stosunki wojskowe.

Przyjęcie kandydatów na niestacjonarne studia podyplomowe może się odbywać na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna. Treść i liczbę pytań na rozmowę kwalifikacyjną ustalają wydziałowe komisje rekrutacyjne. Jeżeli nie przeprowadza się rozmów kwalifikacyjnych o przyjęciu na studia podyplomowe decyduje data wpływu dokumentów kandydata.

Zaangażowanie Polski w euroatlantyckich i europejskich strukturach bezpieczeństwa stwarza potrzebę przygotowania kadr w dziedzinie międzynarodowych stosunków wojskowych. Poszerza się zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie międzynarodowych stosunków wojskowych, którzy aktywnie wspierać będą polskie członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim, Unii Europejskiej i zasilą struktury państwowe, międzynarodowe oraz godnie będą reprezentować nasz kraj w strukturach międzynarodowego bezpieczeństwa. Konieczna jest odpowiednio ukierunkowana edukacja, zasilająca struktury społeczne w kompetentne kadry, sprawnie realizujące wielostronne działania w zakresie międzynarodowych stosunków wojskowych. 

Przygotowanie obronne państwa

Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Przygotowań Obronnych Państwa jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania państwa do funkcjonowania w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Studia realizowane są w formie studiów niestacjonarnych i trwają dwa semestry.

Proces dydaktyczny ukierunkowany jest na przekazanie odpowiednio wyselekcjonowanej wiedzy i umiejętności niezbędnych obecnym i przyszłym kadrom odpowiedzialnym za obronność Rzeczypospolitej Polskiej oraz system bezpieczeństwa narodowego w zakresie planowania i organizowania zadań obronnych przez podmioty militarne i niemilitarne systemu obronnego państwa oraz mobilizacji gospodarki narodowej i Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Wiedza dotycząca zasad realizacji przygotowań obronnych państwa jest niezbędna na wszystkich szczeblach administracji publicznej oraz w przedsiębiorstwach.

Studia adresowane są do osób zajmujących się przygotowaniami obronnymi państwa oraz aplikujących na stanowiska związane z obronnością w administracji publicznej, zarówno rządowej (szczebla centralnego i wojewódzkiego), jak i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego) oraz przedsiębiorców w sektorze publicznym i niepublicznym.

Studia podyplomowe stanowią ofertę możliwą do wykorzystania w ramach programu rekonwersji dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych ubiegających się o stanowiska w komórkach ds. obronnych.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć interdyscyplinarny charakter przygotowań obronnych państwa, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi o charakterze polityczno-militarnym, opanowanie procedur mobilizacji państwa i uruchomienia rezerw strategicznych oraz opracowywać niezbędne w tym zakresie dokumenty.

Główne przedmioty realizowane w czasie studiów podyplomowych obejmują:

 • Historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych państwa;
 • System obronny państwa;
 • Programowanie obronne ;
 • Przygotowania gospodarczo-obronne ;
 • Świadczenia na rzecz obrony;
 • Wsparcie państwa-gospodarza w zakresie przygotowań ochronno-obronnych;
 • Planowanie operacyjne ;
 • Szkolenie obronne i kontrola przygotowań obronnych;
 • Metodologię przygotowania ćwiczeń obronnych;
 • Normalizację, kodyfikację i jakość w przygotowaniach ochronno-obronnych państwa;
 • Ochronę informacji niejawnych. 

Zarządzanie kryzysowe

Podyplomowe Studia Zarządzania Kryzysowego stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Adresowane są do osób zajmujących się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym oraz przygotowujących się do realizacji tych zadań. Trwają dwa semestry i są realizowane w formie studiów niestacjonarnych.

Główne treści rozpatrywane w czasie studiów obejmują swoim zakresem problematykę rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych, sposobów podziału i realizacji zadań zarządzania kryzysowego oraz zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, a także likwidowania ich skutków.Studia podyplomowe przygotowują do prowadzenia działalności z zakresu planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć zarządzania kryzysowego, zgodnie z najnowszymi unormowaniami prawnymi, doktrynalnymi i organizacyjnymi w administracji publicznej, siłach zbrojnych, jednostkach organizacyjnych straży, służb i inspekcji oraz w innych instytucjach państwowych, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych.

Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom studiów na zrozumienie interdyscyplinarnego charakteru zarządzania kryzysowego, prowadzenie analiz zagrożeń mogących skutkować sytuacjami kryzysowymi, wariantowanie rozwiązań problemów reagowania kryzysowego, pracę w zespołach zarządzania kryzysowego, w tym opracowanie dokumentacji, a także efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych.

Główne przedmioty realizowane w trakcie studiów obejmują:

 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego;
 • Zarządzanie kryzysowe;
 • Zarządzania kryzysowe w UE i NATO;
 • Pracę sztabowo-biurowa;
 • Analizę systemową sytuacji kryzysowych;
 • Analizę ryzyka w zarządzaniu kryzysowym;
 • Geografię bezpieczeństwa;
 • Bezpieczeństwo narodowe;
 • Przywództwo i negocjacje w sytuacjach kryzysowych.

 ***

Terminy internetowej rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej na niestacjonarne studia podyplomowe do 12 września 2016 r.

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów do 16 września 2016 r.

 

KACZOREK Anna

Kontakt:
261 814 657
Anna KACZOREK
a.kaczorek@aon.edu.pl

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...