Home / About / Doktoranci / Studia Doktoranckie – rekrutacja

Studia Doktoranckie – rekrutacja

UWAGA! Informacja dotycząca postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie w WBN

Kandydaci na niestacjonarne studia doktoranckie
Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na niestacjonarne studia doktoranckie w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się dnia 10.09.2016 r. (sobota) w budynku WBN (blok 25) wg. następującego porządku:
9.00 – 9.45 kolokwium pisemne,
od 10.00 indywidualne rozmowy ustne.
Prosimy o punktualne przybycie.

Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie
Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów na stacjonarne studia doktoranckie w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbędzie się dnia 13.09.2016 r. (wtorek) w budynku WBN (blok 25) wg. następującego porządku:
9.00 – 9.45 kolokwium pisemne,
od 10.00 indywidualne rozmowy ustne.
Prosimy o punktualne przybycie.

 ***

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ustala Senat Akademii Obrony Narodowej. W procesie rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 obowiązują następujące warunki i tryb rekrutacji:

1) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez wydziałową komisję rekrutacyjną powołaną przez dziekana WBN, zwaną dalej Komisją, ma charakter konkursu, który obejmuje:
a) analizę dokumentów złożonych przez kandydatów;
b) rozmowę kwalifikacyjną.
c) kolokwium kwalifikacyjne;

2) Kandydat na studia doktoranckie składa w sekretariacie studiów doktoranckich WBN następujące dokumenty:
a) wniosek o przyjęcie na studia;
b) kwestionariusz osobowy;
c) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis oraz ksero odpisu);
d) dwie fotografie (jedna o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, jedna o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm);
e) opis zainteresowań naukowych kandydata;
f) pisemne oświadczenie, że znane mu są przepisy dotyczące studiów doktoranckich zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
g) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone przez Radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (np. wykaz publikacji, udział w konferencjach, odbyte staże).

3) Termin składania dokumentów przez kandydatów na studia upływa z dniem 26.08.2016 r. W przypadku kandydatów kończących studia magisterskie lub równorzędne w 2016 r. dopuszcza się możliwość dostarczenia dyplomu lub odpisu dyplomu ukończenia studiów bezpośrednio przed kolokwium kwalifikacyjnym. Rozmowa kwalifikacyjna oraz kolokwium zostaną przeprowadzone w dniach 10.09.2016 r dla kandydatów na studia niestacjonarne oraz 13.09.2016 r. dla kandydatów na studia stacjonarne.

4) Na podstawie analizy dokumentów złożonych przez kandydatów Komisja ustala: spełnienie wymagań formalnych, zgodność kwalifikacji z dyscypliną, w której prowadzone są studia, ocenę ukończenia studiów drugiego stopnia lub równorzędnych oraz możliwość realizacji zamierzonej problematyki badawczej we wskazanym przez kandydata wydziale. Na tej podstawie Komisja sporządza listę kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

5) Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy odpowiednio: obszaru bezpieczeństwa lub obronności, przygotowania i motywacji kandydata do podjęcia studiów doktoranckich oraz ogólnego rozeznania w piśmiennictwie naukowym ze szczególnym uwzględnieniem właściwej dyscypliny.

6) Kolokwium kwalifikacyjne polega na przedstawieniu i uzasadnieniu projektu badawczego mającego w zamierzeniu kandydata być podstawą procedury doktorskiej.

7) W trakcie postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów, w tym:
a) za ocenę z dyplomu ukończenia studiów magisterskich (maksymalnie 20 pkt.)
   – ocena ukończenia studiów 4,0 – 10 punktów
   – ocena ukończenia studiów 4,5 – 15 punktów
   – ocena ukończenia studiów 5,0 – 20 punktów
b) za odpowiedź podczas rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 10 pkt.), w tym:
   – komunikatywność (0-2 pkt.),
   – erudycja i poprawne posługiwanie się kategoriami naukowymi w obrębie danej dyscypliny (0-2 pkt.),
   – umiejętność logicznego formułowania wypowiedzi (0-2 pkt.),
   – umiejętność i siła motywacji kandydata (0-2 pkt.)
   – znajomość piśmiennictwa naukowego danej dyscypliny (0-2 pkt.).
c) za kolokwium kwalifikacyjne (maksymalnie 30 pkt.), w tym umiejętności:
   – konceptualizacji problemu badawczego (0-8 pkt.),
   – zarysowania sytuacji problemowej (0-8 pkt.),
   – określenia głównego problemu badawczego (0-8 pkt.),
   – określenia celu badań (0-6 pkt.)
d) za osiągnięcia naukowe (maksymalnie 25 pkt.), w tym:
   – opublikowany artykuł (0-8 pkt.),
   – udział w opracowaniu monografii (0-6 pkt.),
   – wygłoszenie referatu na konferencji (0-3 pkt.),
   – udział w organizowaniu konferencji (0-1 pkt.),
   – udział w pracach koła naukowego (0-2 pkt.),
   – staż zagraniczny lub pobyt nie krótszy niż 3 miesiące w uczelni zagranicznej (0-5 pkt. ).
e) za znajomość języków obcych potwierdzoną certyfikatem (maksymalnie 15 pkt.), w tym:
   – jeden język na poziomie C2 (10 pkt.),
   – jeden język na poziomie C1 (5 pkt.),
   – jeden język na poziomie B2 (4 pkt.).

8) Ocenę wyników rekrutacji ustala się nastepująco:
   – punkty 100-76 – ocena 5
   – punkty 75-51 – ocena 4
   – punkty 50-40 – ocena 3

9) Na podstawie ogólnej liczby punktów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów sporządza się listę kandydatów na studia uwzględniając, iż minimalna wymagana liczba punktów rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne wynosi 40, a na studia niestacjonarne 30. Poszczególnych kandydatów umieszcza się na liście w malejącej kolejności uzyskanych punktów.

10) Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja ustala listę kandydatów przyjętych na studia na podstawie: limitu miejsc i kolejności ustalonej na liście kwalifikacyjnej. Komisja sporządza protokół z postępowania rekrutacyjnego. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 podpisuje przewodniczący Komisji rekrutacyjnej.

11) Decyzję o przyjęciu kandydata na studia doręcza się w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty. Decyzja może być również odebrana przez kandydata osobiście w sekretariacie studiów doktoranckich.

12) Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora-Komendanta Akademii Obrony Narodowej jest ostateczna.

13) Wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego są jawne.

14) W przypadku pozostających wolnych miejsc dziekan WBN może zarządzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie to prowadzone jest według tych samych zasad, a jego terminy określa dziekan.

 

Kandydat na studia doktoranckie loguje się na stronie internetowej https://rekrutacja.aon.edu.pl/ a także składa w Sekretariacie Studiów Doktoranckich WBN następujące dokumenty:

a) wniosek o przyjęcie na studia;
b) kwestionariusz osobowy;
c) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (odpis oraz ksero odpisu);
d) dwie fotografie (jedna o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm, jedna o wymiarze 4,5 cm x 6,5 cm);
e) opis zainteresowań naukowych kandydata;
f) pisemne oświadczenie, że znane mu są przepisy dotyczące studiów doktoranckich zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.);
g) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata określone przez Radę jednostki organizacyjnej prowadzącej studia (np. wykaz publikacji, udział w konferencjach, odbyte staże).

Uwaga!
Tematem kolokwium kwalifikacyjnego będzie pisemne zaproponowanie przez kandydata tematu jego rozprawy doktorskiej i opracowanie podstawowych treści proponowanej dla tego tematu koncepcji badań. Układ koncepcji kliknij!

Sprawdź także

obrazek zeszyty doktoranckie

O Zeszytach Naukowych

 {module zd_wbn} Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej wobec stale wzrastającego zainteresowania naukami o bezpieczeństwie ...