Home / About / Studia / Stosunki Międzynarodowe – studia magisterskie

Stosunki Międzynarodowe – studia magisterskie

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe stanowią atrakcyjną, bardzo aktualną pod względem przekazywanej wiedzy, umiejętności i kompetencji ofertę edukacyjną, mocno osadzoną w realiach funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

Przygotowują one specjalistów dla potrzeb:
a) działalności zewnętrznej służb mundurowych i administracji publicznej wszystkich szczebli (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, wydziały współpracy z zagranicą innych ministerstw i innych organów centralnych, jak i jednostki organizacyjne samorządu odpowiedzialne za kontakty zewnętrzne)
b) przedsiębiorstw transnarodowych i firm prowadzących działalność biznesową poza granicami kraju lub inaczej zależnych od uwarunkowań o charakterze międzynarodowym,
c) organizacji międzyrządowych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych
d) mediów, zwłaszcza o profilu informacyjnym, reportażowym i analitycznym
e) think-thanków, grup eksperckich i instytucji o profilu doradczym
f) wszelkiej działalności w sferze stosunków międzynarodowych na obszarach europejskim, poradzieckim, bliskowschodnim i azjatyckim

Główne treści rozpatrywane w czasie trwania studiów obejmują m.in.:
a) wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat funkcjonowania współczesnych stosunków międzynarodowych w skali globalnej i w konkretnych regionach w sferze wielowymiarowego bezpieczeństwa, gospodarki, kultury itp.
b) studia systemów politycznych i polityki zagranicznej kluczowych państw współczesnych stosunków międzynarodowych, w tym m.in. Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji, Japonii, Indii oraz Unii Europejskiej i jej państw członkowskich
c) studia nad bezpieczeństwem, instytucjonalizacją współpracy i integracją w takich regionach jak obszar transatlantycki, obszar poradziecki, Europa, Bliski i Środkowy Wschód, Azja Południowa i Azja Wschodnia
d) studia na współczesnymi wojnami, konfliktami zbrojnymi i terroryzmem
e) studia na współczesną gospodarką światową i jej głównymi ośrodkami
f)  studia strategiczne, w tym znajomość współczesnych strategii i kultur strategicznych głównych podmiotów
g) studia na pozycją, rolą i polityką Polski w powyższych wymiarach stosunków międzynarodowych

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych, poprzez udział w szerokiej ofercie konferencji, seminariów i spotkań eksperckich oraz publikowanie wyników badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium. Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na jednej z wielu zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

Studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe zapewniają nowatorski program oparty koncepcyjnie na ujęciach wiodących we współczesnej nauce o stosunkach międzynarodowych, m.in. na dorobku tzw. szkoły kopenhaskiej. Gwarantują one naturalną ciągłość nauki, zdobywanie i pogłębianie wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji dla posiadaczy tytułu zawodowego licencjata uzyskanego na kierunku Stosunki Międzynarodowe i kierunkach pokrewnych takich jak studia politologiczne, socjologiczne, historyczne, filologiczne, kulturoznawcze, europeistyczne, studia nad bezpieczeństwem, turystyczne i inne.

Specjalności

Studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe pozwalają na specjalizację i zdobywanie wiedzy fachowej w ramach trzech specjalności:

a)  Studia Europejskie, w ramach których realizowane są m.in. takie przedmioty jak:

a. Cywilizacja europejska
b. Partie i systemy partnyjne w Europie
c. Polityka zagraniczna Francji
d. Polityka zagraniczna Niemiec
e. Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii
f.  Instytucjonalizacja współpracy i integracji w Europie
g. Europa w gospodarce światowej
h. Dyplomacja UE
i.  Europa w ładzie globalnym
j.  Europejski kompleks bezpieczeństwa
k. Strategie bezpieczeństwa państw europejskich

b) Studia Wschodnie, w ramach których realizowane są m.in. takie przedmioty jak:

a. Cywilizacje Wschodu
b. Systemy polityczne państw Azji
c. Polityka zagraniczna Japonii
d. Polityka zagraniczna Indii
e. Polityka zagraniczna mocarstw Bliskiego i Środkowego Wschodu
f.  Polityka zagraniczna państw poradzieckich
g. Wschód w gospodarce światowej
h. Terroryzm w Azji
i.  Instytucjonalizacja współpracy i integracji na obszarze poradzieckim
j.  Instytucjonalizacja współpracy i integracji na Bliskim i Środkowym Wschodzie
k. Instytucjonalizacja współpracy i integracji w Azji Południowej i Wschodniej

c) Bezpieczeństwo Międzynarodowe, w ramach którego realizowane są m.in. takie przedmioty jak:

a. Bezpieczeństwo ekonomiczne
b. Bezpieczeństwo społeczno-kulturowe
c. Bezpieczeństwo energetyczne
d. Bezpieczeństwo ekologiczne
e. Zbrojenia we współczesnym świecie
f.  Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
g. Polityka bezpieczeństwa Polski
h. Euroatlantycki kompleks bezpieczeństwa
i.  Indopacyficzny kompleks bezpieczeństwa
j.  Euroazjatycki kompleks bezpieczeństwa
k. Bliskowschodni kompleks bezpieczeństwa

d) W każdej specjalności program studiów oferuje przedmioty ogólne z dziedziny stosunki międzynarodowe i pokrewnych, m.in.:

a. Teoria stosunków międzynarodowych
b. Analiza polityki zagranicznej
c. Analiza wojen i konfliktów zbrojnych
d. Międzynarodowa ekonomia polityczna
e. Kulturowe uwarunkowania stosunków międzynarodowych
f.  Geopolityka w stosunkach międzynarodowych
g. Międzynarodowy system handlowy i finansowy
h. Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa USA
i.  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji
j.  Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Chin
k. Studia strategiczne w stosunkach międzynarodowych

Dodatkowo studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe ma możliwość korzystania z szerokiej oferty przedmiotów fakultatywnych w języku polskim i angielskim. W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową pod kierunkiem pracownika naukowego będącego ekspertem w wybranej przez nich dziedzinie. Proces kształcenia kończy się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra w danej specjalności.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...