Home / About / Studia / Stosunki Międzynarodowe – studia licencjackie

Stosunki Międzynarodowe – studia licencjackie

Studia na kierunku Stosunki Międzynarodowe stanowią na rynku edukacyjnym atrakcyjną propozycję kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem wojskowych aspektów relacji międzynarodowych, w których uczelnia się specjalizuje.

Studia te zapewniają nowatorski program oparty koncepcyjnie na ujęciach wiodących we współczesnej nauce o stosunkach międzynarodowych, m.in. na dorobku tzw. szkoły kopenhaskiej. Gwarantują one naturalną ciągłość nauki, zdobywanie i pogłębianie wiedzy, rozwój umiejętności i kompetencji na kierunku Stosunki Międzynarodowe.

Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do pracy na stanowiskach analityka i specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej, organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicznymi oraz przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent będzie przygotowany do pracy w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych, tj. wydawnictwach i środkach masowego przekazu w zakresie problematyki międzynarodowej. Ponadto także w siłach zbrojnych, policji, straży miejskiej, służbach ratowniczych i penitencjarnych.
Absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe po otrzymaniu tytułu zawodowego licencjata ma możliwość kontynuowania nauki na studiach uzupełniających magisterskich na kierunkach przyporządkowanych do obszaru nauk społecznych na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej lub na innej uczelni oraz możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Główne przedmioty realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia:
• Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych
• Historia stosunków międzynarodowych
• Geografia polityczna i gospodarcza świata
• System polityczny Rzeczypospolitej Polskiej
• Nauka o państwie i polityce
• Systemy polityczne świata
• Międzynarodowe stosunki polityczne
• Międzynarodowe stosunki gospodarcze
• Integracja europejska
• Prawo międzynarodowe publiczne
• Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej
• Organizacje międzynarodowe
• Stosunki międzynarodowe w Europie

Przedmioty fakultatywne realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia:
• Polska w Europie    
• Instytucje i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej
• Międzynarodowe stosunki kulturalne
• Społeczeństwo informacyjne
• Międzynarodowe stosunki społeczne
• Federalizm międzynarodowy
• Kultury świata
• Społeczeństwa i kultura Europy
• Doktryny polityczne
• Globalizacja
• Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie    
• Terroryzm międzynarodowy
• Stosunki międzynarodowe w rejonie Azji i Pacyfiku
• Bezpieczeństwo międzynarodowe
• Międzynarodowe stosunki wojskowe    
• Negocjacje międzynarodowe    
• Protokół dyplomatyczny    
• Historia dyplomacji
• Organizacja i technika służby zagranicznej
• Decydowanie w stosunkach międzynarodowych
• Stosunki międzynarodowe na obszarze WNP
• Polityki wspólnotowe
• Stosunki międzynarodowe w Afryce    
• Wstęp do studiów strategicznych    
• Stosunki międzynarodowe w Zachodniej Hemisferze
• Współczesne konflikty zbrojne    

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych, poprzez udział w szerokiej ofercie konferencji, seminariów i spotkań eksperckich oraz publikowanie wyników badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium. Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na jednej z wielu zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

Dodatkowo studenci kierunku Stosunki Międzynarodowe mają możliwość korzystania z szerokiej oferty przedmiotów fakultatywnych. W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową pod kierunkiem pracownika naukowego będącego ekspertem w wybranej przez nich dziedzinie. Proces kształcenia kończy się egzaminem licencjackim i uzyskaniem tytułu licencjata.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Stosunki Międzynarodowe.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...