Home / About / Studia / Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa

Kierunek inżynieria systemów bezpieczeństwa ma charakter studiów interdyscyplinarnych, realizowanych we współpracy z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, obejmuje tematykę z zakresu bezpieczeństwa narodowego i obronności, inżynierii systemów bezpieczeństwa, zarządzania, ekonomii i informatyki. Celem kształcenia na tym kierunku jest wykształcić systemowe myślenie w kategorii bezpieczeństwa, jako zasadą nadrzędną we współczesnym świecie charakteryzującym się niepewnością i ryzykiem. Studia przygotowują specjalistów na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa, także do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa działających w różnych środowiskach. Przygotowują do pracy w zespołach interdyscyplinarnych rozwiązujących zagadnienia związane z oceną ryzyka, identyfikacją i prognozowaniem zagrożeń bezpieczeństwa.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk o bezpieczeństwie, nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym z obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa (KIP). Powinien dysponować wiedzą z zakresu Systemu Bezpieczeństwa Narodowego, systemu zarządzania kryzysowego, zarządzania konfliktami oraz prawa, administracji i ekonomii. Powinien posiadać umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz podejmowania problematyki prawnej i ekonomicznej w sytuacjach praktycznych. Absolwent powinien posiadać umiejętności organizowania pracy, w tym organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz działań profilaktycznych (prewencyjnych) zapobiegających i ograniczających wypadki, awarie i choroby zawodowe. Powinien umieć projektować systemy bezpieczeństwa oraz monitorować stan i warunki bezpieczeństwa. Powinien umieć: organizować i prowadzić akcje ratownicze, wykonywać analizy bezpieczeństwa i ryzyka, kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa, kontrolować warunki pracy i standardy bezpieczeństwa, prowadzić badania okoliczności awarii i wypadków, prowadzić szkolenia, pełni funkcje organizatorskie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem oraz prowadzić dokumentację związaną z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy związanej z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa i ochrony ludności, którego głównym celem jest ratowanie życia oraz ochrona życia, zdrowia i mienia przed zagrożeniami.
Absolwent powinien być przygotowany do pracy i służby w jednostkach ochrony przeciwpożarowej oraz do pracy w administracji publicznej ukierunkowanej na służby publiczne odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w sektorze gospodarczym.

STUDIA STACJONARNE / NIESTACJONARNE I stopnia (licencjackie)

Kierunek: Inżynieria systemów bezpieczeństwa

Specjalności:

Inżynieria systemów bezpieczeństwa informacyjnego
Inżynieria systemów bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury państwa
Inżynieria systemów bezpieczeństwa pracy

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...