Numery

„Bezpieczeństwo i Administracja. Zeszyty Naukowe WBN AON”

„Bezpieczeństwo i Administracja. ZN WBN AON” nr 1 (1)/2014

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Cywilnoprawna odpowiedzialność w sferze bezpieczeństwa narodowego z tytułu czynów niedozwolonych oparta na zasadach ogólnych

dr Malina KASZUBA: Chiny – powrót  mocarstwa

mgr Maciej KARWAS: Kryzys ukraiński, a kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego.

mgr Marcin KRUPA: Państwo Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna, militarna 1960-2013 Część III – przyszłość Izraela

mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: Karaibski sprzeciw – Kuba

mgr Kamil PIETRASIK, mgr Edyta NAJBERT: Zamach bostoński – 15 kwietnia 2013 roku. Przyczyny, skutki i próba analizy

Fabian SAULEWICZ: Analiza krytyczna strategii bądź koncepcji bezpieczeństwa narodowego wybranych państw

mgr Ilona TOBJASZ, dr Grzegorz MAŁECKI: Bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej

mgr inż. Ewa TATARSKA: Stany nadzwyczajne w systemach prawnych wybranych państw europejskich i Polski

ppłk Zbigniew NOWAK: Aspekty prawne reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP w kontekście utworzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

nadkom. dr Ireneusz KOBUS: Nowe uprawnienia policji w zakresie zatrzymywania osób zawarte w nowelizacji k.p.k. i innych ustaw – z dnia 27 września 2013 r.

inż. Patrycja CHOJNOWSKA, inż. Piotr KOLMANN, mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Edukacja dla bezpieczeństwa przez całe życie – istota i szanse współczesności

por. mgr inż. Andrzej BOGDAŃSKI, mgr Łukasz BARAŃSKI: Wybrane rozwiązania oraz usługi wdrożone w sieciach teleinformatycznych wojsk lądowych

mgr Paweł WOJEWNIK : Sposoby prowadzenia wojen w starożytności

mgr Barbara DRAPIKOWSKA: Od szoku artyleryjskiego do syndromu PTSD – badania nad stresem traumatycznym

mgr Edyta FRANCZUK: Lotniskowiec początkiem zmian nie tylko w Chinach.

mgr Mariusz RZESZUTKO: J.H. Retinger – zapomniany ojciec Unii Europejskiej

mgr Maciej ZDANOWICZ: FACEBOOK – Książka Twarzy cz. I

dr hab. Mirosław KARPIUK, prof. AON: Glosa do postanowienia WSA z dnia 16 kwietnia 2014 r., II SA/Bk 365/14

dr hab. Małgorzata CZURYK, prof. AON: Recenzja monografii „Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane zagadnienia prawne”, pod red. Mirosława Karpiuka i Krzysztofa Orzeszyny, Warszawa 2014

 

„Zeszyty Doktoranckie WBN AON”

ZD WBN Nr 4 (9) / 2013

Patrycja CHOJNOWSKA, Tomasz WDOWIAK, mgr Paweł GROMEK: Zmierzch czy rozwój wielokulturowości wobec globalnych i regionalnych kryzysów i zderzeń cywilizacyjnych

Gábor CSIZMAZIA: Nexus of the Relationship between the United States, Central and Eastern Europe and the Russian Federation: American Military Presence and Missile Defence


mgr Malwina Ewa KOŁODZIEJCZAK: The concepts of safety in selected countries of South America (Argentina, Chile, Peru) in confrontation with security in the region


mgr Rafał WĄSIK: Percepcja zagrożeń bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej


mgr Marcin KRUPA: Wojny Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna, militarna 1960-2013


mgr Kamil PIETRASIK: Czynnik religijny w syryjskiej wojnie domowej od 2011 do 2013 r.


dr Natalia SHYPKA: Cechy etnonacjonalnej polityki współczesnej Polski


mgr Kamila WĘDERSKA: Perspektywy dla Polski w transatlantyckim obszarze bezpieczeństwa


mgr Edyta FRANCZUK mgr Piotr WOŁCZAŃSKI: Polityczne aspekty wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z republiki Iraku


mgr Bogumił WYSOTA: Interwencja humanitarna jako reakcja na nieskuteczność reżimu międzynarodowej ochrony praw człowieka


mgr Daria OLENDER: Piractwo i terroryzm morski


mgr Patrycja BRYCZEK: Rola władzy wykonawczej w systemie bezpieczeństwa narodowego


mgr Monika SIKORA: Społeczeństwo obywatelskie a bezpieczeństwo społeczności lokalnych


Magdalena WENCZUK: System ochrony cywilnej w Republice Włoskiej


dr Barbara STEFANIUK: Ćwiczenia ratownicze w zarządzaniu kryzysowym


mgr Anna SKOLIMOWSKA: Planowanie i organizowanie zadań obronnych w Agencji Rynku Rolnego


mgr Małgorzata GAWLIK-KOBYLIŃSKA mgr Monika LEWIŃSKA: Kształcenie przedmiotowo-językowe dla obszaru edukacji wojskowej


mgr inż. Ewa TATARSKA: Praca zespołowa w procesie edukacji


mgr Jerzy RYDZ: Wybrane zagadnienia z historii cła w Polsce od X do XX wieku

 

ZD WBN Nr 3 (8) / 2013

• mgr Marcin KRUPA: Siła Izraela – historia i prognoza polityczna, ekonomiczna, militarna 1960-2013;

• Mateusz DOMIAN: Wojna arabsko-izraelska z 1973 roku według czynników matrycy CASCON;

• mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Łacińskiej w pierwszych latach zimnej wojny;

• mgr inż. Stanisław CUKIERSKI: Zjawisko terroryzmu w XXI wieku – nowe oblicze; 

• mgr Daria OLENDER: Gazoport jako potencjalny cel terrorystów;

• mgr Edyta Karolina SZCZEPANIUK, mgr Alicja JABŁOŃSKA: Wykorzystanie elementów walki informacyjnej w działalności terrorystycznej;

• mgr Irmina DENYSIUK: Wykorzystanie technologii informacyjnych w operacjach przeciwpartyzanckich (COIN);

• mgr Adrian CHRZUSZCZ: Grupy Bojowe Unii Europejskiej; 

• por. SG mgr Marta ZARECKA: Bezpieczeństwo granic zewnętrznych Rzeczpospolitej Polskiej podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

• mgr Angelika Klaudia KALINOWSKA: Pojęcie osoby publicznej;

• mgr Agata GOWIN, mgr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO: Aktualny stan wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce i Niemczech;

• mgr Dariusz CIOŁEK: Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego; 

• mjr mgr Dariusz SZKOŁUDA: Uwarunkowania i konsekwencje profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;

• mgr Gaweł WIŚNIEWSKI: Ewolucja struktur organizacyjnych niemieckich wojsk lądowych jako przykład transformacji sił zbrojnych do działań ekspedycyjnych;

• mgr Teresa WIŚNIEWSKA: The budgeting and crisis management in health care;

• Patrycja CHOJNOWSKA, mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Edukacja dla bezpieczeństwa osób dorosłych w Polsce – wybrane zagadnienia; 

 mgr Jarosław Kamil KARABIN: «Installations de protection spéciale» dans le cadre de la préparation de la défense nationale;

 mgr Magdalena BONIECKA-DUCHNA: Pozamilitarne zagrożenia we współczesnej placówce oświatowej;

 mgr Tadeusz HADYŚ: Pilotująca instalacja Spektrometrycznego Portalowego Monitora Ruchu Pieszych SRPM – SPIR IDENT w Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Wiedniu;

 

ZD WBN Nr 2 (7) / 2013

• mgr Bogumił WYSOTA: Sankcje międzynarodowe jako reakcja na delictum iuris gentium;

• dr Małgorzata RZESZUTKO-PIOTROWSKA: Uchwały prawotwórcze Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Organizacji Meteorologicznej;

• mgr Joanna WERNER: Regulacje prawne i kontrola jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego;

• mgr Daniel ŁUPIŃSKI: Umiędzynarodowienie kryzysu kosowskiego;

• mgr Edyta FRANCZUK, mgr Piotr WOŁCZAŃSKI: Przyczyny międzynarodowej interwencji wojskowej w Republice Iraku;

• mgr inż. Ewa TATARSKA: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w stosunku do Europy w latach 1914–1989;

• mgr Aneta Maria PASTUSZAK: Polityka Bułgarii wobec mniejszości tureckiej w latach 1944–1990;

• mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: Proces nacjonalizacji ropy naftowej w Wenezueli;

• mgr Kamil PIETRASIK: Dążenia i aktywność fundamentalistów islamskich w Czeczenii i Dagestanie. Od połowy 1996 do 2013 roku;

• ppłk mgr inż. Piotr KRZYKOWSKI: Problemy energetyczne świata a zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski;

• mgr Kamila WĘDERSKA: Miejsce Polski w transatlantyckim wymiarze bezpieczeństwa;

• mgr Barbara STEFANIUK: Rola organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie narodowym;

• mgr Grzegorz SKRZYŃSKI: Służby specjalne po przemianach przełomu wieków;

• mgr inż. Stanisław CUKIERSKI: Realizacja zadań Biura Ochrony Rządu poza granicami RP – problemy i dylematy;

• mgr inż. Andrzej WÓJTOWICZ: Struktura organizacji samorządu terytorialnego w województwie mazowieckim, a zarządzanie kryzysowe;

• mgr Marta CHMIELEWSKA, mgr Małgorzata KOLIŃSKA: Some characteristics of flood protection in voivodship as a element of crisis management in Poland;

• Aleksandra NOWAK, mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Problematyka ewakuacji ludności z obszarów miejskich podczas powodzi – wybrane zagadnienia;

• mgr Dawid PAJĄK: Przestępczość stadionowa. Zachowanie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich;

• mgr Maciej ZDANOWICZ: Struktura plutonu w działaniach asymetrycznych;

• kpt. mgr inż. Dariusz RODZIEWICZ: Akty prawne regulujące ulgi dla przedsiębiorców wykonujących zadania zawiązane z świadczeniami na rzecz obrony (lata 1928-1939);

• mgr Krystyna SELIGA, mgr Ewa ĆWIK: Służba zdrowia w Powstaniu Warszawskim.

 

ZD WBN Nr 1 (6) / 2013

• dr Małgorzata RZESZUTKO-PIOTROWSKA: Oddziaływanie uchwał organizacji międzynarodowych na konstytucyjny porządek prawny Rzeczypospolitej Polskiej – analiza wybranych zagadnień;

• mgr Piotr KULESZA: International cooperation, on combating terrorism. Problem with definition of the terrorism in international conventions, competences of the Europol and the EU Counter-Terrorism Coordinator (CTC);
 
• mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: System bezpieczeństwa na obszarze Ameryki Łacińskiej;

• mjr mgr Piotr LOTARSKI: Stanowisko ONZ wobec kwestii powstawania państwa Izrael;

• mgr Piotr BAMBOT: Geneza i przyczyny konfliktu w Darfurze;

• mgr Jessica WOLSKA: Tunezyjska al-Nahda: strategiczny przyczółek Iranu;

• mgr Kamila WĘDERSKA: Autonomia Krymska – rosyjska czy ukraińska?;

• mgr Mariusz RZESZUTKO: Separatyzmy ukryte w cieniu Putina;

• mgr Monika SIKORA: Kobieta jako ofiara przestępstwa oraz wykorzystanie kobiet podczas konfliktów zbrojnych i misji pokojowych;

• mgr Magdalena KOWALEWSKA: Bezprawność w prawie cywilnym;

• mgr Maciej KARWAS: Proliferacja broni masowego rażenia, a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa – wybrane zagadnienia;

• mgr Magdalena BONIECKA–DUCHNA, mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Zarys bezpieczeństwa kulturowego w Polsce;

• st. kpt. mgr inż. Wiktor GAWROŃSKI, mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK, st. str. mgr inż. Rafał WRÓBEL: Organizacje pozarządowe w bezpieczeństwie narodowym – wybrane zagadnienia;

• mgr Karolina WIĘCEK: Poziom zagrożenia terrorystycznego na terytorium Polski. Wprowadzanie stopni alarmowych wskazujących na możliwość wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym;

• mgr Paweł ŁABUZ: Związek przestępczości zorganizowanej z terroryzmem;

• mgr Maria Heliodora RYSZKOWSKA: Zagrożenia infrastruktury krytycznej ze strony cyberterroryzmu;

• mgr Małgorzata GĘBALA, mgr Arkadiusz CHOMACKI: Ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym – nowe zadania Straży Granicznej;

• mgr Marta OSYPOWICZ: Państwowa Straż Pożarna RP w zwalczaniu żywiołu ognia w Federacji Rosyjskiej (Moskwa, 7 –21 sierpnia 2010 roku);

• mgr Barbara STEFANIUK: Ogniwa „łańcucha ratunku” w systemie zarządzania kryzysowego;

• mgr Maciej ZDANOWICZ: Specjalista do spraw „INTELLIGENCE” na szczeblu plutonu;

• mgr Dawid PAJĄK: Przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej zapewniające bezpieczeństwo i porządek kibiców na stadionach piłkarskich;

• mgr Justyna PODEMSKA: Wojsko w Starożytnej Mezopotamii – model babiloński i asyryjski;

• mgr Łukasz LEWICKI: Rozwój umundurowania i wyposażenia muszkietera – strzelca prusko-niemieckiego w latach 1630-1900 na tle europejskiej tradycji mundurowej.

 

ZD WBN Nr 4 (5) / 2012

• mgr Natalia MOCH, mgr Jarosław KARABIN: Bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, polityka bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa – współzależność pojęć i ich zakres znaczeniowy;

• mgr Iwona BLONKA–SZKWARKOWSKA, mgr Marian PUSZKA: Kultura a bezpieczeństwo narodowe;

• mjr mgr Marek ŻYŁA: Euroregion – lokalna współpraca transgraniczna a bezpieczeństwo Polski w subregionie Europy Środkowej i Wschodniej na tle doświadczeń europejskich;

• mgr Katarzyna SIWIK: Zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w XXI wieku;

• mgr Mariusz RZESZUTKO: Mniejszości narodowe a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski 1860–1939 (cz. 1.);

• Mateusz DOMIAN: Operacje sił zbrojnych w czasie pokoju, kryzysu i wojnymgr inż. Stanisław BABIARZ: Narodowe Siły Rezerwowe jako konsekwencja profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP;

• mgr Aleksandra PUCHALSKA: Prawo międzynarodowe a użycie siły w aspekcie bezpieczeństwa narodowego;

• mgr Sławomir KAMIŃSKI: Przeglądy bezpieczeństwa narodowego w świecie;

• mgr Cezary PĘDZIK: Rola sił międzynarodowych UNPROFOR i NATO w rozwiązaniu konfliktu zbrojnego w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-1995;

• mgr Rafał Ryszard BILL: Polityczny, militarny i gospodarczy wymiar II wojny w Zatoce Perskiej;

• mgr Krzysztof DOMERACKI: Syria – kolejna próba sił światowych mocarstw?;

• mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: Nikaragua – rewolucja sandinistowska i początek wojny domowej;

• mgr Szymon PEREIRA-BRODNICKI: Wojna domowa w Peru;

• mgr Marika WIERDAK: Polityka bezpieczeństwa Włoch pod rządami Silvio Berlusconiego;

• mgr Joanna WERNER: Ochrona lotnisk przed zagrożeniami terrorystycznymi;

• mgr Paweł WOJEWNIK: Zamach terrorystyczny w Londynie z 7 lipca 2005 roku. Studium przypadku;

• mgr Marika WIERDAK: Zjawisko terroryzmu w ustawodawstwie Republiki Włoskiej na tle rozwiązań przyjętych przez Niemcy po 11 września 2001 roku;

• mgr Marek RUDIAK: Broń precyzyjnego rażenia w operacjach postzimnowojennych – kategorie i zmienne wpływające na jej efektywność;

• mgr Marta CHMIELEWSKA: Problematyka organizacji zarządzania w sytuacjach kryzysowych powodowanych przez siły natury;

• mgr Barbara STEFANIUK: Czynniki wpływające na efektywność zarządzania kryzysowego;

• mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK, mgr Krzysztof KULASZA: Media podczas masowej ewakuacji ludności – rola i zagrożenia;

• mgr Barbara STEFANIUK: Skutki psychologiczne sytuacji kryzysowych.

 

ZD WBN Nr 3 (4) / 2012

• mgr Ilona KULIK: Analiza pojęć bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo państwa oraz ich współczesna ewolucja;

• mgr Tomasz CISZEWSKI: Bezpieczeństwo wewnętrzne, nowy paradygmat strategiczny w aspekcie bezpieczeństwa narodowego;

• mgr Przemysław KRZEWICKI: Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa;

• mgr Rafał WĄSIK: Bezpieczeństwo narodowe Rzeczpospolitej Polskiej w europejskim systemie bezpieczeństwa;

• mgr Natalia MOCH, mgr Jarosław KARABIN: System kierowania bezpieczeństwem narodowym i jego transformacja;

• mgr Marta CHMIELEWSKA, mgr Małgorzata KOLIŃSKA: Funkcje i zadania elementów systemu bezpieczeństwa narodowego oraz systemu obronności;

• mgr Bogumił WYSOTA: Umiędzynarodowione konflikty wewnątrzpaństwowe dysfunkcjonalnym czynnikiem współczesnych stosunków międzynarodowych;

• mgr inż. Ryszard CEGŁOWSKI: Proliferacja broni masowego rażenia;

• mgr Irmina DENYSIUK: Wpływ interwencji humanitarnych i operacji pokojowych na bezpieczeństwo narodowe;

• mgr Małgorzata KOLIŃSKA: Problematyka integracji działań w systemie zarządzania kryzysowego;

• st. str. mgr inż. Rafał WRÓBEL: Problematyka bezpieczeństwa energetycznego Polski. Polityka energetyczna Polski w świetle wyzwań XXI wieku;

• mgr Olga CEBULA: Pozarządowe formy organizacji bezpieczeństwa narodowego;

• mgr Alojzy PILICH: Służba Informacji Powietrznej (FIS) – składnik kontroli ruchu lotniczego jako jeden z elementów bezpieczeństwa narodowego;

• mgr Paweł WOJEWNIK: Instytucja stanu wyjątkowego w Polsce. Uwarunkowania historyczno-prawne;

• st. str. mgr inż. Rafał WRÓBEL: Wpływ wiatrów katastrofalnych na obiekty budowlane w Polsce;

• mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Istota organizacji masowej ewakuacji ludności w Polsce;

• mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Zmodyfikowana siatka bezpieczeństwa przykładem dokumentu tabelarycznego do wykorzystania na potrzeby analizy zagrożeń związanych z samoewakuacją ludności;

• mgr Jan ŻUKOWSKI: Wykorzystanie metod terrorystycznych w manipulowaniu społeczeństwem na przykładach zamachów w Londynie (2005) i w Madrycie (2004);

• mgr Szymon PEREIRA–BRODNICKI: Spór brytyjsko-argentyński na wyspach subantarktycznych;

• mgr Katarzyna NATORSKA: Lustracja służb specjalnych w wybranych krajach Europy Środkowej w odniesieniu do bezpieczeństwa państwa.

 

ZD WBN Nr 2 (3) / 2012

• mgr Przemysław KRZEWICKI: Rada NATO – Rosja;

• mgr Robert CEGIEŁKA: Polityka Ameryki Łacińskiej wobec wojny z terroryzmem;

• mgr Irmina DENYSIUK, mgr Marta OSYPOWICZ: Doktryna operacji wsparcia pokoju Unii Afrykańskiej;

• mgr Jessica WOLSKA: Geopolityczne konsekwencje irańskiego programu nuklearnego;

• mgr Dariusz SZKOŁUDA: Ocena zdolności Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji stabilizacyjnej w Afganistanie;

• Dóra SZIJJ: The Hungarian and Polish Presidency of the Council of the European Union;

• mgr Piotr MSZYCA: Rola sojuszu Turcji z USA w strategii bezpieczeństwa państwa prowadzonej przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju;

• Kamila WĘDERSKA: Problematyczna obecność rosyjskiej Floty Czarnomorskiej w ukraińskim Sewastopolu;

• Piotr Kamil WIECZOREK: Wpływ strategii i doktryn walki, sposobów ich realizacji na teorię bezpieczeństwa podmiotu, od starożytności do czasów współczesnych;

• mgr Jerzy Waldemar CHŁOPECKI: Zagrożenie dla informacji niejawnych ze strony organizacji terrorystycznych i obcych służb specjalnych;

• mgr Anna SKOLIMOWSKA: Efekt domina – zagrożenie dla infrastruktury krytycznej;

• mgr Marta CHMIELEWSKA, mgr Małgorzata KOLIŃSKA: Rola mediów w komunikacji pomiędzy organami administracji publicznej a obywatelami RP podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej;

• mgr Marta CHMIELEWSKA: Prawnoorganizacyjne uwarunkowania ochrony przeciwpowodziowej w województwie;

• mgr Ewa ĆWIK, mgr Krystyna SELIGA: Wojskowe ratownictwo medyczne na przestrzeni wieków;

• mgr Agata WOLANIN: Identyfikacja odnawialnych źródeł energii jako składnika bezpieczeństwa energetycznego;

• ppłk mgr Marek SZEWCZYK: Pułkownik Louis Faury – wzór żołnierza-wykładowcy Wyższej Szkoły Wojennej;

• mgr Paweł STOBIECKI: Broń psychotroniczna – identyfikacja, typologia, przykłady;

• mgr Piotr PROKOP: Współpraca zagraniczna Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Realizacja współpracy zagranicznej WSzW w Szczecinie z VBk 87. Neubrandenburg/LKdo M-V Schwerin w latach 1995–2009;

• mgr Anna ZACHARJASZ: Stereotypowy wizerunek muzułmanów w Polsce;

• mgr Katarzyna SIWIK: Jak nie dać się toksycznym menedżerom i jak sobie radzić z toksycznymi podwładnymi – czy to w ogóle możliwe?

 

ZD WBN Nr 1 (2) / 2012

• Andrzej IWANOWSKI: Rozwój teorii bezpieczeństwa podmiotu w średniowiecznej Europie;

• mgr Jessica WOLSKA: Mocarstwowe aspiracje Iranu w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego;

• mgr Bogumił WYSOTA: Operacja militarna NATO w Libii a koncepcja „odpowiedzialności za ochronę”;

• mgr Paweł STOBIECKI: Broń geofizyczna – identyfikacja, typologia, przykłady;

• mgr Sławomir KAMIŃSKI: Wybrane determinanty transformacji systemu bezpieczeństwa narodowego;

• mgr Katarzyna RAWSKA: Umowa offsetowa w bezpieczeństwie państwa;

• mgr Krzysztof MAKAREWICZ: Prywatne firmy wojskowe – stare rozwiązanie na nowe problemy w sferze bezpieczeństwa;

• mgr Michał MOCH: Ochrona danych osobowych w Policji;

• mgr Barbara STEFANIUK: Media w sytuacji kryzysowej;

• mgr Barbara STEFANIUK: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako główne ogniwo ochrony ludności w sytuacji kryzysowej;

• st. str. mgr inż. Rafał WRÓBEL: Udział Państwowej Straży Pożarnej w działaniach na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej;

• mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Zmodyfikowany wykres radarowy jako narzędzie zarządzania kryzysowego podczas ewakuacji II stopnia;

• mł. kpt. mgr inż. Paweł GROMEK: Drzewo błędów jako narzędzie określania i analizy scenariuszy ewakuacji masowej;

• st. str. mgr inż. Rafał WRÓBEL, mgr inż. Magdalena MYTKOWSKA: Ochrona infrastruktury krytycznej a obowiązek opracowania planów i programów wynikający z ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

• płk dypl. Adam JOKS: Miejsce i rola amerykańskiej federalnej agencji FEMA (Federal Emergency Management Agency) w systemie zarządzania kryzysowego Stanów Zjednoczonych;

• mgr Dariusz SZKOŁUDA: Synchronizacja działań w operacjach reagowania kryzysowego.

 

ZD WBN Nr 1 (1) / 2011

• mgr Irmina DENYSIUK: Bezpieczeństwo jako wartość według filozoficznego modelu podstaw poznawczych;

• mgr Anna ZACHARJACZ: Refleksje dotyczące wartości cenionych przez naród w obliczu wyzwań współczesnego świata;

• mgr Radomir MARKUT: Bezpieczeństwo natura ludzka w ujęciu wybitnych myślicieli;

• kpt. mgr inż. Dariusz RODZIEWICZ: System rozwiązań formalno-prawnych w II Rzeczpospolitej regulujących problem świadczeń rzeczowych obywateli na rzecz obrony (1919-1939);

• mgr Anna ŻAROŃ: Determinanty nowej koncepcji strategicznej NATO i przyszłość organizacji;

• mgr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO: NATO wobec wyzwań przyszłego świata. Przyszłość NATO – nowa koncepcja strategiczna;

• mgr Agata WOLANIN: Bezpieczeństwo energetyczne Polski na początku XXI wieku;

• mgr Joanna E. JEZIORSKA: Działania asymetryczne w regionie Bliskiego Wschodu;

• mgr Marta OSYPOWICZ: Organizacja i użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w przyszłych operacjach poza granicami kraju;

• mgr Barbara STEFANIUK: Ochrona ludności w zarządzaniu kryzysowym.

 

Sprawdź także

Kontakt

Kontakt: Sekretarz Redakcji Alicja Stańco-Wawrzyńska e-mail: zdwbn@aon.edu.pl