Home / About / Wydział / Publikacje WBN

Publikacje WBN

KATEDRA STRATEGII I GEOSTRATEGII

3c ksztalcenie kandydatow
Dariusz S. Kozerawski

Kształcenie kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 19671989
Wrocław 2002, ss. 232

W publikacji w interesujący i w pełni uzasadniony merytorycznie sposób przybliżono zagadnienia dotyczące kształcenia kandydatów na zawodowych oficerów wojsk zmechanizowanych WP w latach 1967-1989 prowadzonego w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. T. Kościuszki we Wrocławiu (WSOWZ). Poruszono m. in. takie problemy jak: Proces tworzenia się szkolnictwa wojskowego piechoty i wojsk zmechanizowanych po 1945 r.; utworzenie i kolejne etapy rozwoju WSOWZ; organizację i rozwój procesu kształcenia, efekty kształcenia, działalność naukową oraz polityczno-wychowawczą w uczelni. Na podkreślenie zasługuje unikalność wyników badań przedstawionych w ww. publikacji opartych głównie na dokumentach archiwalnych, do których autor dotarł po przeprowadzeniu wnikliwej kwerendy źródłowej w: Archiwum Wojsk Lądowych Filia Nr 2 we Wrocławiu (obecnie przeniesione do Oleśnicy), Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Zbirów Archiwalnych Biblioteki Naukowej  Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu; Archiwum Instytucji MON w Modlinie oraz Zbiorów Specjalnych Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie (wcześniej zbiorów Wojskowego Instytutu Historycznego).


3c wyzsze szkoln wojsk
Dariusz S. Kozerawski

Wyższe szkolnictwo wojskowe w Polsce w latach 1947–1967

wyd. „Neriton”, Warszawa 2005, ss. 409

W publikacji w interesujący, wyczerpujący i w pełni uzasadniony merytorycznie sposób, po raz pierwszy w oparciu o tak szeroką podstawę źródłową, przybliżono zagadnienia dotyczące funkcjonowania wyższego szkolnictwa wojskowego w Polsce w latach 1947-1967. Poruszono m. in. takie problemy jak: rys historyczny polskiego szkolnictwa wojskowego w Polsce; proces tworzenia akademickiego szkolnictwa wojskowego po II wojnie światowej; kadrę naukowo-dydaktyczną i studentów akademii wojskowych; procesu kształcenia w wyższych uczelniach wojskowych oraz działalność naukową w akademiach wojskowych.. Na szczególne podkreślenie zasługuje unikalność wyników badań przedstawionych w ww. publikacji opartych głównie na dokumentach archiwalnych, do których autor dotarł po przeprowadzeniu wnikliwej kwerendy źródłowej w: Centralnym Archiwum Wojskowym, Archiwum Akt Nowych w Warszawie; Archiwum Wojsk Lądowych Filia Nr 1 w Toruniu,  Zbiorów Archiwalnych Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie;  Archiwum Marynarki Wojennej w Gdyni, Archiwum Instytucji MON w Modlinie oraz Zbiorów Specjalnych Wojskowego Biura Badań Historycznych w Warszawie (wcześniej zbirów Wojskowego Instytutu Historycznego), Archiwum Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz zbiorów archiwalnych Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. Należy podkreślić, iż omawiana publikacja jest pierwszym i dotychczas jedynym tak szerokim naukowym opracowaniem ww. problemu badawczego w polskiej historiografii.


3c Miedzynarod dzial stabilizac
Dariusz S. Kozerawski

Międzynarodowe działania stabilizacyjne w świetle doświadczeń X zmiany PKW Irak w 2008 roku
Warszawa 2010, ss. 152

W publikacji w interesujący i wyczerpujący merytorycznie sposób przybliżony został proces przygotowania kontyngentu Wojska Polskiego do operacji „Iraqi Freedom”; zagadnienie modyfikacji charakteru operacji podczas poszczególnych zmian misji, roli i zadań podstawowych komórek sztabowych Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (MNDCS) oraz zgrupowań bojowych. Na zaakcentowanie zasługuje również przedstawienie najistotniejszych zagadnień na przykładzie ostatniej – X zmiany PKW Irak w 2008 r. ze względu na jej specyfikę, środowisko działania i lokalne uwarunkowania społeczno-kulturowe. Podkreślić jednocześnie należy wyjątkowo cenne doświadczenia praktyczne Autora opracowania, który przeprowadził kompleksowe badania w ostatnich miesiącach trwania ww. operacji (biorąc udział w działaniach bojowych/praktycznych wszystkich zgrupowań bojowych MNDCS oraz  dokonując wnikliwej oceny działalności innych komórek organizacyjnych Wielonarodowej Dywizji). Na szczególne podkreślenie zasługują zamieszczone w recenzowanym opracowaniu wnioski i propozycje rozwiązań poszczególnych problemów z zakresu skutecznej realizacji zadań podczas międzynarodowych działań stabilizacyjnych z udziałem PKW. Szeroka wiedza teoretyczna oraz znaczący dorobek naukowy Autora, poparte bogatym doświadczeniem z udziału w licznych działaniach międzynarodowych z wykorzystaniem komponentów wojskowo-cywilnych (na Bałkanach, Zakaukaziu, Iraku, Afganistanie), stanowią o szczególnej wartości praktycznej ocenianej pracy. Niniejsze opracowanie autorstwa płk. Dariusza Kozerawskiego, za sprawą ww. cech może stanowić cenne źródło informacji i materiał wyjściowy do dalszych badań zarówno dla przedstawicieli grup dyspozycyjnych uczestniczących w działaniach stabilizacyjnych, jak i innych środowisk (naukowych, studenckich, przemysłowych) zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego.


3c Dzialania wojenne
Dariusz S. Kozerawski

Działania wojenne, pokojowe i stabilizacyjne prowadzone w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku. Konflikty  doświadczenia  bezpieczeństwo
wyd. „Adam Marszałek”, Toruń 2007, ss. 291

W niniejszym opracowaniu zbiorowym w interesujący i uzasadniony merytorycznie sposób przybliżone zostały zagadnienia dotyczące działań wojennych, pokojowych i stabilizacyjnych prowadzonych w warunkach szczególnych w XX i XXI wieku, ze szczególnym wyeksponowaniem problematyki doświadczeń i ich wpływu na szeroko rozumiane bezpieczeństwo. W pracy poruszono m. in. problemy: polityczno-prawnych aspektów prowadzenia międzynarodowych operacji pokojowych, role przemocy w islamie, doświadczeń wypływających z działań bojowych i stabilizacyjnych w Afganistanie, Czeczenii, Syrii oraz działań partyzanckich sił antykoalicyjnych w Iraku (po 2003 roku). Na podkreślenie zasługuje unikalność ww. publikacji wynikająca z faktu zaproszenia do współpracy naukowej badaczy-autorów posiadających osobiste doświadczenia z udziału w działaniach koalicyjnych, pokojowych i stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie. Bałkanach, Zakaukaziu oraz Azji Środkowej.


Kozerawski Dzialania3
Dariusz S. Kozerawski

Działania stabilizacyjne – aspekty strategiczne. Konflikty, interwencje, bezpieczeństwo
Warszawa 2011, ss. 222

Niniejsza publikacja jest pierwszym opracowaniem, w którym słuchacze Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej (PSPO), kadra naukowa Katedry Strategii i Geostrategii Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie oraz przedstawiciele innych środowisk naukowych i instytucji, podejmują próbę w miarę pełnego przybliżenia problematyki działań stabilizacyjnych ze szczególnym zaakcentowaniem strategii ich rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia (wyjścia). W poszczególnych artykułach uwzględnione zostały bogate doświadczenia z udziału żołnierzy i kontyngentów WP w dotychczasowych działaniach stabilizacyjnych prowadzonych głównie w Afganistanie i Iraku.
Opracowanie obejmuje zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianymi działaniami stabilizacyjnymi prowadzonymi w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zamieszczone w nim rozważania autorów dotyczą głównie przebiegu i doświadczeń płynących z zaangażowania żołnierzy i kontyngentów WP w międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich ewentualnego wykorzystania w procesie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Na podkreślenie zasługuje szerokie wykorzystanie w artykułach niepublikowanych wcześniej materiałów źródłowych oraz najnowszej polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu. Znaczący wpływ na wartość publikacji ma również to, że znacząca część prezentowanych opinii oparta jest na osobistych doświadczeniach autorów, którzy zdobywali je, biorąc udział w operacjach międzynarodowych prowadzonych na Bliskim Wschodzie, Bałkanach, Kaukazie, Afganistanie i Iraku. Zespół autorski reprezentuje liczne ośrodki badawcze i instytucje zajmujące się poruszaną w opracowaniu tematyką (takie jak np. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Uniwersytet Świętokrzyski, Dowództwo Operacyjne). Z tego też względu prezentowane w publikacji poglądy często odbiegają od tradycyjnego rozumienia poruszanej w niej problematyki, ukazując omawiane procesy i zjawiska w aktualnej i możliwie szerokiej perspektywie.


kozerawski ostateczny
Dariusz S. Kozerawski

Wojsko Polskie w międzynarodowych operacjach pokojowych i stabilizacyjnych. Konflikty – spory  bezpieczeństwo
Warszawa 2011, ss. 149

Niniejsza publikacja obejmuje szereg artykułów poświęconych działaniom pokojowym i stabilizacyjnym prowadzonym z udziałem żołnierzy WP oraz polskich kontyngentów wojskowych. Obok polityczno-militarnych aspektów prowadzenia międzynarodowych operacji pokojowych i stabilizacyjnych, Autorzy podjęli specyfiki ww. działań na Bliskim i Środkowym Wschodzie, Bałkanach oraz Azji Środkowej. Na podkreślenie zasługuje przedstawienie specyfiki działań inżynieryjnych w aspekcie ograniczeń i zagrożeń, działań specjalnych, współpracy cywilno-wojskowej oraz problem ochrony dóbr kultury podczas operacji międzynarodowych. Opracowanie obejmuje zbiór poglądów na problemy związane z szeroko rozumianymi działaniami pokojowymi i stabilizacyjnymi prowadzonymi w drugiej połowie ubiegłego stulecia oraz w pierwszej dekadzie XXI wieku. Zamieszczone w nim rozważania Autorów dotyczą głównie przebiegu i doświadczeń płynących z zaangażowania żołnierzy i kontyngentów WP w międzynarodowe działania pokojowe i stabilizacyjne ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ich ewentualnego wykorzystania w procesie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Na podkreślenie zasługuje szerokie wykorzystanie w artykułach niepublikowanych wcześniej materiałów źródłowych oraz najnowszej polskiej i obcojęzycznej literatury przedmiotu. Znaczący wpływ na wartość publikacji ma również to, że znacząca część prezentowanych opinii oparta jest na osobistych doświadczeniach Autorów, którzy zdobywali je, biorąc udział w operacjach międzynarodowych prowadzonych w Syrii, Libanie,  na Bałkanach, Kaukazie, Afganistanie i Iraku.     Zespół autorski reprezentuje liczne ośrodki badawcze zajmujące się poruszaną
w opracowaniu tematyką (takie jak np. Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu). Z tego też względu prezentowane w publikacji poglądy często odbiegają od tradycyjnego rozumienia poruszanej w niej problematyki, ukazując omawiane procesy i zjawiska w aktualnej i możliwie szerokiej perspektywie.


military conflicts
Dariusz S. Kozerawski

Military Conflicts in XX Century – Political and Military Aspects
Warsaw 2010, ss. 283 [j. ang.]


Niniejsze opracowanie zbiorowe stanowi zbiór poglądów naukowych badaczy, reprezentujących prestiżowe ośrodki badawcze ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Austrii, Grecji oraz innych krajów europejskich funkcjonujących w ramach Euro-Atlantic Conflict Studies Working Group, współpracujących z NATO. Powstało w efekcie zorganizowania przez pracowników Katedry Strategii i Geostrategii międzynarodowej konferencji naukowej, stanowi doskonałą formę prezentacji dokonań polskiej nauki w obszarze badań historycznowojskowych oraz badań nad bezpieczeństwem (w tym pracowników AON) w wymiarze regionalnym i globalnym.

geopolityka i geostrategia
Zbigniew Lach, Julian Skrzyp

Geopolityka i geostrategia
Wydawnictwo AON, Warszawa 2007geografia
Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Andrzej Łaszczuk

Geografia. Bezpieczeństwa Państw Regionu Środkowoeuropejskiego
Ministerstwo Obrony Narodowe, Warszawa 2001geografia bezpieczensktwa Lach
Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk

Geografia bezpieczeństwa
Wydawnictwo AON, Warszawa 2004panstwa czlonkowskie NATO
Zbigniew Lach, Julian Skrzyp

Informator geograficzny. Państwa członkowskie NATO
Wydawnictwo AON, Warszawa 2003bojowe lotnictwo
Jerzy Gotowała

Bojowe lotnictwo XXI wieku
Wydawnictwo Bellona, WarszawaNIemcy
Zbigniew Lach, Julian Skrzyp, Andrzej Łaszczuk

Wojskowo-geograficzna charakterystyka Niemiec (Republika Federalna Niemiec)
Wydawnictwo AON, Warszawa 2000ocena zagrozen
Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk

Ocena zagrożeń i identyfikacja obszarów kryzysowych w świecie na gruncie geografii bezpieczeństwa
Wydawnictwo AON, Warszawa 2005europejska integracja
Tomasz Kośmider, Jeremiasz Ślipiec, Janusz Zuziak

Europejska integracja militarna. Sojusze wojskowe XX wieku
Wydawnictwo AON, Warszawa 2011wojna polsko-rosyjska
Jeremiasz Ślipiec, Tomasz Kośmider

Wojna polsko-rosyjska 1919 – 1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90 – lecia
Wydawnictwo AON, Warszawa 2010sluzba wojskowych
Jeremiasz Ślipiec

Kształtowanie się i główne kierunki działalności służb wojska II Rzeczypospolitej w systemie bezpieczeństwa militarnego lat 1921 – 1927
Wydawnictwo AON, Warszawa 2011


wprowadzenie do strategii
Adam Brzozowski, Marian Kozub, Ryszard Niedźwiecki

Wprowadzenie do strategii bezpieczeństwa
Wydawnictwo SWSzPiZ, Łódź 2010

Losy cywilizacji, bezpieczeństwo poszczególnych narodów i państw powinny być rozpatrywane z punktu widzenia racjonalności wyborów, reakcji, koncepcji działania. Umiejętność dostosowania rozwiązań systemowych do pojawiających się wyzwań w sferze bezpieczeństwa ma podstawowe znaczenie w procesie formułowania strategii. Tworzenie koncepcji strategicznych wymaga rozwijania świadomości istnienia uwarunkowań zachodzących zmian i towarzyszących im wyzwań oraz poznawania procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi teorii oraz praktyki strategii, wychodząc od zagadnień teoretycznych a kończąc na praktycznych rozwiązaniach koncepcji strategicznych wybranych organizacji międzynarodowych i państw.


geopolityka
Zbigniew Lach, Jan Wendt

Geopolityka. Elementy teorii, wybrane metody i badania
Wydawnictwo Instytutu Geopolityki, Częstochowa 2010wko
Julian Skrzyp, Zbigniew Lach

Geostrategiczne położenie Polski przed i po transformacji ustrojowej
Wydawnictwo AON, Warszawa 2008potencjal
Zbigniew Lach

Potencjał zagrożeń kryzysowych państw i regionów świata
Wydawnictwo AON, Warszawa 2010
INSTYTUT NAUK HUMANISTYCZNYCH

Dr hab. Stefan KORYCKI

Stefan Korycki, Jerzy Zaborowski, Jerzy Kuciński, Zenon Trzciński
Zarys prawa
wyd. LexisNexis 2007

Stefan Korycki
Porównanie i analiza rozwiązań normatywno-instytucjonalnych w zakresie bezpieczeństwa w wybranych państwach (USA, RFN, Francja, Rosja, Ukraina)
AON, Warszawa 2004

Stefan Korycki
Analiza i ocena stosowanych rozwiązań normatywnych w zakresie struktur i funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa
AON, Warszawa 2003

Jerzy Kuciński (red.), Stefan Korycki
Zarys prawa dla studentów kierunków nieprawniczych
WSE, Warszawa 2001

Stefan Korycki
Elementy prawa Rzeczypospolitej Polskiej
WSE, Warszawa 2000

Stefan Korycki (red.), Jerzy Kuciński
Podstawowe instytucje państwa
WSE, Warszawa 1999

Stefan Korycki (red.), Adolf Dobieszewski, Jerzy Kuciński
Podstawy teorii państwa
WSE, Warszawa 1999

Leonard Łukaszuk, Stefan Korycki, Wiesław Śmiałek
Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku [pk.] „Kappa”. [Wol.] 8. Warianty legislacyjno-prawnych rozwiązań funkcjonowania państwa w sytuacjach kryzysowych. Cz. 1. Studium analityczne
AON, Warszawa 1997

Leonard Łukaszuk  (red), Stefan Korycki, Wojciech Kostecki
Badania i nauczanie zagadnień prawa i bezpieczeństwa międzynarodowego
AON, Warszawa 1996

Leonard Łukaszuk, Stefan Korycki, Wiesław Śmiałek
Przygotowanie i prowadzenie wojny obronnej przez Polskę po 2000 roku [pk.] „Kappa”. 8. Legislacyjno-prawne uwarunkowania wojny : aspekt prawno-międzynarodowy
AON, Warszawa 1996

Stefan Korycki, Janusz Prystrom, Tadeusz Sokołowski
System bezpieczeństwa Polski [pk.] „Bezpieczeństwo” : bezpieczeństwo polityczne. Cz. 4
AON, Warszawa 1995

Stefan Korycki, Janusz Prystrom, Tadeusz Sokołowski
System bezpieczeństwa Polski [pk.] „Bezpieczeństwo”: bezpieczeństwo polityczne. Cz. 2
AON, Warszawa 1994


Dr hab. Janusz ZUZIAK

Janusz Zuziak (kier.), Piotr Dobrowolski
1. Kompania Komandosów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie : organizacja, szkolenie, działania bojowe
AON, Warszawa 2011

Janusz Zuziak, Zbigniew Moszumański
Formacje Wojska Polskiego na Obczyźnie XVIII-XX wiek : organizacja, funkcjonowanie, działania bojowe. Cz. 2
AON, Warszawa 2011

Lech Wyszczelski, Janusz Zuziak, Jeremiasz Ślipiec
Formacje Wojska Polskiego na Obczyźnie XVIII-XX wiek : organizacja, funkcjonowanie, działania bojowe : praca naukowo-badawcza. Cz. 1
AON, Warszawa 2011

Janusz Zuziak
Proces europejskiej integracji militarnej po „jesieni narodów” 1989 r. : uwarunkowania, cele i perspektywy dalszej ewolucji
AON, Warszawa 2011

Janusz Zuziak, Tomasz Kośmider, Jeremiasz Ślipiec
Europejska integracja militarna sojusze wojskowe XX wieku
AON, Warszawa 2011

Wojciech Winkler, Janusz Zuziak
Przebieg konfliktu w byłej Jugosławii oraz zaangażowanie międzynarodowe w jego stabilizację w latach 1991-1995
AON, Warszawa 2010

Janusz Zuziak
Proces europejskiej integracji militarnej po „Jesieni Narodów” 1989 r. : uwarunkowania, cele i perspektywy dalszej ewolucji
AON, Warszawa 2010

wojsko polskie
Maciej Marszałek, Janusz Zuziak

Wojsko polskie w międzynarodowych misjach i operacjach pokojowych
AON, Warszawa 2010


Janusz Zuziak
Działania bojowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1940-1945)
AON, Warszawa 2009

Janusz Zuziak
Kulturowe uwarunkowania bezpieczeństwa i procesów integracyjnych w Europie
AON, Warszawa, 2009

Janusz Zuziak
Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953-1990
AON, Warszawa 2008

Zbigniew Moszumański, Janusz Zuziak
Generał broni Władysław Sikorski
MON, Warszawa 2006

Janusz Zuziak
Boje polskie na Zachodzie w 1944 roku
WBBH, Warszawa 2006

Zbigniew Moszumański, Janusz Zuziak
Wojsko Polskie na Zachodzie w latach II wojny światowej
MON, Warszawa 2005

Janusz Zuziak
Pierwsza Dywizja Pancerna Generała Stanisława Maczka we wspomnieniach żołnierzy Cz. 2
AON, Warszawa, 2001

Janusz Zuziak
Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990 : instytucje, ludzie, publikacje
Ulmak, Warszawa 2001

Janusz Zuziak
Trzecia Dywizja Piechoty Wojska Polskiego we Francji 1939-1940. Cz. 2
AON, Warszawa 2001

Janusz Zuziak
Trzecia Dywizja Piechoty Wojska Polskiego we Francji 1940 r.
AON, Warszawa 2000

Janusz Zuziak
Pierwsza Dywizja Pancerna Generała Stanisława Maczka we wspomnieniach żołnierzy
AON, Warszawa 2000

Janusz Zuziak
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
AON, Warszawa 2000

Janusz Zuziak
Generał Marian Kukiel 1885-1973 : żołnierz, historyk, polityk
Wyd. Ajaks, Pruszków 1997


Dr hab. Anna DRABAREK

Anna Drabarek
Wartości w demokracji
AON, Warszawa 2011

intuicja
Anna Drabarek

Intuicja. Poznanie bezpośrednie
WSHiP, Warszawa 2006Dr hab. Zbigniew GNAT-WIETESKA

z dziejow drugiej konspiracji
Zbigniew Gnat-Wieteska

Z dziejów drugiej konspiracji
Ajaks, Pruszków 2009


Zbigniew Gnat-Wieteska
Gwardie honorowe : gwardia królewsko-polska i oddziały przyboczne w latach 1806-1831
Neriton, Warszawa 2002

Zbigniew Gnat-Wieteska
Armia Krajowa : Obwód „Gołąb” – Garwolin
Ajaks, Pruszków 1997

Zbigniew Gnat-Wieteska
Strzelcy konni w Armii Krajowej
Ajaks, Pruszków 1996

Zbigniew Gnat-Wieteska
Pierwszy Pułk Strzelców Konnych : 1806-1944
Bellona, Warszawa 1995

Zbigniew Gnat-Wieteska
Generałowie powstania styczniowego
Ajaks, Pruszków 1994

Zbigniew Gnat-Wieteska
Szwadrony przyboczne i Szwadron Reprezentacyjny Wojska Polskiego w latach 1919-1948
Ajaks, Pruszków 1992

Zbigniew Gnat-Wieteska
Pierwszy Pułk Strzelców Konnych : tradycje i udział w wojnie 1939 roku
Mikromax, Warszawa 1989


Dr Henryk BINKOWSKI

Henryk Binkowski (red.)
Polska-Ukraina-Europa : Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji
SRWO, Warszawa 2010

Jan Czaja (red.), Henryk Binkowski
Kształtowanie się nowego ładu w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego : Sojusz Północnoatlantycki jako forma Global Governance
AON, Warszawa 2004

Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka
NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania
AON, Warszawa 2004

Henryk Binkowski
Węgry : informator
MON, Warszawa 2004

Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania
AON, Warszawa 2003

Andrzej Ciupiński (red.), Henryk Binkowski
Dyplomacja wielostronna
AON, Warszawa 2003

Henryk Binkowski
OBWE w procesie umacniania bezpieczeństwa europejskiego
AON, Warszawa 2003

Henryk Binkowski
Wojsko i obronność w działalności Sejmu RP (1989-2001)
Wyd. Sejmowe 2002

Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński
Security and defence policies of the Visegrad Group Countries
AON, Warszawa 2002

Henryk Binkowski (red.), Andrzej Ciupiński
Polityka obronna i siły zbrojne partnerów Polski z Grupy Wyszehradzkiej – Czech, Słowacji i Węgier
AON, Warszawa 2001

Jacek Pawłowski (red.), Henryk Binkowski
Walka z terroryzmem we współczesnym świecie
MON, Warszawa 2001

Bolesław Balcerowicz (kier.), Henryk Binkowski
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego
AON, Warszawa 1996

Henryk Binkowski
Islandia : informator
MON, Warszawa, Adam Marszałek, Toruń, 1995


Dr Agnieszka BRYC

bezpieczenstwo obszaru poradzieckiego
Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan

Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka
DIFIN, Warszawa 2011


rosja
Agnieszka Bryc

Rosja w XXI wieku. Gracz światowy czy koniec gry?
WAiP, Warszawa 2009


dylematy
Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Maciej Raś, Dariusz Popławski, Wiesław Dobrzycki, Eliza Nowacka, Katarzyna Kołodziejczyk, Agnieszka Bryc, Krzysztof Falkowski, Andrzej Kosewski, Henryk Szczerbiński, Joanna Starzyk-Sulejewska

Dylematy rozszerzenia Unii Europejskiej
WSCiL, Warszawa 2006

Agnieszka Bryc, Kazimierz Malak
Historia powszechna 1919-1945 : wybór tekstów źródłowych
NWP, Piotrków Trybunalski 2005

Agnieszka Bryc
Cele polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
Adam Marszałek, Toruń, 2004


Dr Karolina HELNARSKA

Karolina J. Helnarska, Agnieszka Legucka
Implikacje wejścia Traktatu z Lizbony dla miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej
AON, Warszawa 2012

Karolina J. Helnarska, Agnieszka Legucka
Instytucje i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
AON, Warszawa 2012

Karolina J. Helnarska
Motywy i kierunki francuskiej działalności kulturalnej jako główny element konstytuujący bezpieczeństwo kulturowo-cywilizacyjne
AON, Warszawa 2011

Karolina J. Helnarska
Bezpieczeństwo narodowe Francji w Białych Księgach o Obronie : ciągłość i zmiany
AON, Warszawa 2009

od europejskiej wspolnoty
Karolina J. Helnarska

Od Europejskiej Wspólnoty Obronnej do Europejskiej Agencji Obrony
Adam Marszałek, Toruń 2009


polityka francji
Karolina J. Helnarska

Polityka Francji wobec Europy Środkowej po zimnej wojnie
Duet, Toruń 2008Karolina J. Helnarska
Międzynarodowy ruch turystyczny
Adam Marszałek, Toruń 2004


Dr Krzysztof DRABIK

Krzysztof Drabik (kier.), Marcin Mazurek
Polityczno-społeczny wymiar bezpieczeństwa w teorii umowy społecznej
AON, Warszawa 2012

Krzysztof Drabik
Etyczne aspekty bezpieczeństwa w starości
AON, Warszawa 2011

zagadnienia ontologiczne
Krzysztof Drabik

Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli
DIFIN, Warszawa 2011Dr Agnieszka LEGUCKA

Agnieszka Legucka
Wpływ konfliktów zbrojnych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw na polityki bezpieczeństwa państw regionu
AON, Warszawa 2012

Karolina J. Helnarska, Agnieszka Legucka
Instytucje i polityki wspólnotowe Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony
AON, Warszawa 2012

Karolina J. Helnarska, Agnieszka Legucka
Implikacje wejścia Traktatu z Lizbony dla miejsca i roli Polski w Unii Europejskiej
AON, Warszawa 2012

Agnieszka Bryc, Agnieszka Legucka, Agata Włodkowska-Bagan
Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego. Księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka
DIFIN, Warszawa 2011

Agnieszka Legucka
Perspektywa członkostwa Ukrainy i Gruzji w NATO
AON, Warszawa 2010

Agnieszka Legucka (red.), Kazimierz Malak, Małgorzata Bielecka
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw
Rytm, Piotrków Trybunalski, 2008

polityka wschodnia
Agnieszka Legucka

Polityka wschodnia Unii Europejskiej
AON, Warszawa 2008Agnieszka Legucka (red.), Agnieszka Haska, Małgorzata Zeniuk
Obwód Kaliningradzki – uwarunkowania geopolityczne, potencjał militarny, demograficzny i ekonomiczny
AON, Warszawa 2008

Henryk Binkowski, Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka
NATO w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego : materiały do studiowania
AON, Warszawa 2004

Agnieszka Legucka
Miejsce i rola wschodniego wymiaru w polityce bezpieczeństwa NATO i Unii Europejskiej
AON, Warszawa 2004

Andrzej Ciupiński, Henryk Binkowski, Agnieszka Legucka
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowych : materiały do studiowania
AON, Warszawa 2003

Andrzej Ciupiński, Agnieszka Legucka
Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa i obrony Rzeczpospolitej Polskiej = Politika bezopasnosti i oborony Respubliki Pol’sa : izbrannye problemy
AON, Warszawa 2003


Dr Krzysztof LORANTY

Krzysztof Loranty (kier.), Andrzej Pieczywok
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń
AON, Warszawa 2010

psychospoleczne uwarunkowania
Krzysztof Loranty (red.), Andrzej Pieczywok, Bronisław Rokicki

Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń : wybrane problemy
AON, Warszawa 2010


Krzysztof Loranty
Działalność wychowawcza w Siłach Zbrojnych RP : stan obecny, przesłanki zmian oraz kierunki doskonalenia. Cz. 2
AON, Warszawa 2009

Czesław Marcinkowski, Wojciech Winkler, Krzysztof Loranty
Ewolucja celów i zasad działania organizacji terrorystycznych
AON, Warszawa 2009

Andrzej Pieczywok (kier.), Krzysztof Loranty
Opracowanie studyjne : efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w AON
AON, Warszawa 2009

Andrzej Pieczywok (kier.), Krzysztof Loranty
Kształcenie w Wydziale Humanistycznym i Instytucie Nauk Humanistycznych na studiach podyplomowych i kursach w latach 1990-2008
AON, Warszawa 2008

Andrzej Pieczywok (kier.), Krzysztof Loranty, Ryszard Stępień
Idea uniwersytetu a edukacja na odległość
AON, Warszawa 2008

Ryszard Jakubczak, Romuald Kalinowski, Krzysztof Loranty
Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji
WAP, Siedlce 2008

Krzysztof Loranty, Mariusz Kubiak, Wojciech Winkler
Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa państwa : identyfikacja zagrożeń
AON, Warszawa 2007

Krzysztof Loranty (kier), Mariusz Kubiak
Etos żołnierski jako kontekst jakościowych przeobrażeń Sił Zbrojnych III RP : (synteza)
AON, Warszawa 2006

Krzysztof Loranty
Bezpieczeństwo społeczne Rzeczypospolitej Polskiej
AON, Warszawa 2004

Jarosław S. Kardas, Krzysztof Loranty
Instytucjonalizacja przygotowania obronnego kadr administracji
AON, Warszawa 2003

Ryszard Stępień (kier.), Krzysztof Loranty, Janusz Ropski
Inteligencja emocjonalna dowódców oddziałów i związków taktycznych
AON, Warszawa 2003

Mariusz Kubiak, Krzysztof Loranty
Etyka zawodowa żołnierzy demokratycznej Rzeczypospolitej
AON, Warszawa 2001


Dr Stanisław MAKSIMIEC

armia lublin
Stanisław Maksimiec

Armia „Lublin” we wrześniu 1939 roku
Neriton, Warszawa 2006Stanisław Jaczyński (kier.), Marek Jasiak, Stanisław Maksimiec
I i II wojna czeczeńska : doświadczenia i wnioski dla współczesnej sztuki wojennej
AON, Warszawa 2003


Dr Andrzej PIECZYWOK

Andrzej Pieczywok
Bezpieczeństwo jako kategoria i wartość egzystencjalna : w poszukiwaniu integralnego modelu edukacji dla bezpieczeństwa
AON, Warszawa 2011

wybrane problemy
Andrzej Pieczywok

Wybrane problemy z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa : konteksty, zagrożenia, wyzwania
AON, Warszawa 2011


Krzysztof Loranty (red.), Andrzej Pieczywok, Bronisław Rokicki
Psychospołeczne uwarunkowania zachowań jednostek i grup społecznych w sytuacjach zagrożeń : wybrane problemy
AON, Warszawa 2010

Andrzej Pieczywok
Determinanty jakości studiów doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej
AON, Warszawa 2010

Andrzej Pieczywok, Marian Ruchlicki, Piotr Lotarski
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w polskim szkolnictwie wyższym
AON, Warszawa 2010

Andrzej Pieczywok
Determinanty wpływające na jakość studiów doktoranckich w AON
AON, Warszawa 2009

Andrzej Pieczywok (red.), Krzysztof Loranty
Opracowanie studyjne : efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w AON
AON, Warszawa 2009

Andrzej Pieczywok (kier.), Krzysztof Loranty, Ryszard Stępień
Idea uniwersytetu a edukacja na odległość
AON, Warszawa 2008

Andrzej Pieczywok (kier.), Krzysztof Loranty
Kształcenie w Wydziale Humanistycznym i Instytucie Nauk Humanistycznych na studiach podyplomowych i kursach w latach 1990-2008
AON, Warszawa 2008

Andrzej Pieczywok
Istota, funkcje, konstrukcja opracowań naukowych i metodycznych
WN WSO, Toruń 2001

Andrzej Pieczywok
Wybrane zagadnienia z metodyki pracy umysłowej
WN WSO, Toruń 2001

Krzysztof Klimek, Andrzej Pieczywok
Dydaktyka w opracowaniach. Cz. 4
WN WSO, Toruń 1998

Mirosław Fajkowski, Krzysztof Klimek, Andrzej Pieczywok
Z badań nad kształceniem w szkole wyższej
WN WSO, Toruń 1998

Krzysztof Klimek, Andrzej Pieczywok
Dydaktyka w opracowaniach. Cz. 3. Proces nauczania i uczenia się
WN WSO, Toruń 1997

Eugeniusz Rujna (red.), Krzysztof Klimek, Andrzej Pieczywok, Jan Legowicz
Dydaktyka w opracowaniach. Cz. 2. Uczestnicy procesu dydaktycznego
WN WSO, Toruń 1994

 

Dr Marian RUCHLICKI

Andrzej Pieczywok, Marian Ruchlicki, Piotr Lotarski
Kształcenie na kierunku bezpieczeństwo narodowe w polskim szkolnictwie wyższym
AON, Warszawa 2010

Marian Ruchlicki
Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna w Wydziale Nauk Humanistycznych i Instytucie Nauk Humanistycznych na studiach magisterskich i licencjackich w latach 1990-2008
AON, Warszawa 2009


INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

Kmdr dr Witold KUSTRA

Interoperacyjnosc Kustra
Jerzy Będźmirowski, Mariusz Zieliński, Witold Kustra, Krzysztof Rokiciński

Interoperacyjność okrętowych sił wsparcia w aspekcie działań połączonych

AMW, Gdynia 2005

Treści zawarte w publikacji przedstawiają wybrane zagadnienia dotyczące zdefiniowania interoperacyjności okrętowych sił wsparcia oraz wykorzystania marynarki wojennej w działaniach połączonych. Autorzy odnoszą się do problematyki specyfiki zadań wykonywanych przez współczesne siły marynarki wojennej w kontekście prowadzenia działań samodzielnych oraz we współdziałaniu z innymi komponentami sił zbrojnych. W publikacji podjęto zagadnienia o różnym ciężarze gatunkowym i znaczeniu, wyznaczając tym samym ogólny zarys kierunków rozwoju i wykorzystania marynarki wojennej w przyszłych działaniach.


Przygotowanie na atak terrorystyczny Kustra Kulik
Witold Kustra

Przygotowanie na atak terrorystyczny. Praktyczny przewodnik

Publikacja powstała w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4. „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Współczesne zagrożenia cywilizacyjne związane z oddziaływaniem sił natury oraz terroryzmem nabierają coraz większego znaczenia. Ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela, cechującego się wysokim zaufaniem społecznym oraz wiarygodnością, nauczyciele powinni być tą grupą zawodową, która przekaże społeczeństwu wiedzę w zakresie współczesnych zagrożeń oraz sposobów przeciwdziałania im. Niniejsza publikacja podejmuje problematykę definiowania zagrożeń w szkołach oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wymagających niejednokrotnie podejmowa-nia decyzji i działań pod wpływem ograniczeń czasowych i silnego stresu.

 

Edukacja obronna mlodziezy Kustra
Witold Kustra

Edukacja obronna młodzieży
Warszawa 2012


Edukacja obronna młodzieży jest jednym z fundamentów tworzenia bezpieczeństwa narodowego Polski w XXI wieku. Tylko poprzez kształcenie przyszłych pokoleń w duchu troski o ochronę i obronę państwa mamy szansę na bezpieczeństwo i pomyślność naszego narodu. Z wielkim zadowoleniem należy przyjąć więc fakt, iż problematyka obronności państwa stała się przedmiotem publicznej dyskusji i doskonałą okazją do wymiany poglądów młodzieży studenckiej z całego kraju. Młodzież akademicka poprzez aktywny udział w przedsięwzięciach naukowych i podejmowanie wysiłku intelektualnego wpisuje się w tworzenie systemu edukacyjnego społeczeństwa czego dobitnym wyrazem jest niniejsza publikacja.


Prof. dr hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ

spoleczenstwo informacyjne
Piotr Sienkiewicz, T. Goban-Klas

Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania
Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji

Monografia poświęcona fenomenowi zjawiska społeczeństwa informacyjnego i analizie systemowej społecznych skutków. Jedno z pierwszych ujęć monograficznych problematyki.
analiza systemowa
Piotr Sienkiewicz

Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania.
Wydawnictwo Bellona

Podręcznik poświęcony metodologicznym podstawom analizy systemowej i jej różnorodnym zastosowaniom.

wystarczalnosc obronna
Piotr Sienkiewicz

Wystarczalność obronna
Wydawnictwo Bellona

Praca zbiorowa, będąca pokłosiem polsko-czesko-słowacko-węgierskiego seminarium na początku lat 90. ubiegłego wieku.

ryzyko w zarzadzaniu
Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Piotr Górny

Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym
Wydawnictwo Adam Marszałekmetodologia badan
Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, tom I
AON


metodologia badan tom 2
Piotr Sienkiewicz, Maciej Marszałek, Halina Świeboda

Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego. Bezpieczeństwo 2010, tom II
AON


metody badan nad bezpieczenstwem
Piotr Sienkiewicz

Metody badań nad bezpieczeństwem i obronnością
AONinzynieria systemow
Piotr Sienkiewicz
Inżynieria systemów

Pełny wykład metodologii badań systemowych teorii systemów, analizy i inżynierii systemów. Podstawy analizy systemów informacyjnych, decyzyjnych, kierowania, walki i technicznych. Praca wyróżniona nagrodą Ministra Obrony Narodowej.
inzynieria systemow kierowania
Piotr Sienkiewicz

Inżynieria systemów kierowania
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne

Praca zawiera wykład metodologii systemowej oraz podstawy modelowania i projektowania systemów kierownika (zarządzania). Praca wyróżniona I Nagrodą TNOiK im. K. Adamieckiego.

przestepcze oblicza komputerow
Piotr Sienkiewicz,  R. Czechowski

Przestępcze oblicza komputerów
Wydawnictwo Naukowe PWN

Pierwsza praca poświęcona przestępczości informatycznej, zapowiadająca aktualne dziś zjawisko cyberzagrożeń bezpieczeństwa i cyberprzestępczości.
10 wykladow
Piotr Sienkiewicz
10 wykładów

Zbiory wykładów otwartych.


poszukiwanie golema
Piotr Sienkiewicz
Poszukiwanie Golema

Zbiór esejów popularnonaukowych poświęconych różnym zagadnieniom cybernetyki i informatyki.


Dr Zbigniew PIĄTEK

Administracja publiczna a bezpieczenstwo panstwa
Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski, Antoni Osierda

Administracja publiczna a bezpieczeństwo państwa
WSA, Bielsko-Biała 2006

Autorzy opracowania odnieśli się do głównych problemów z obszaru bezpieczeństwa państwa oraz zagadnień dotyczących roli i miejsca administracji publicznej w systemach: zarządzania w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych oraz przygotowań obronnych. Na szczególną uwagę zasługują m.in. rozważania dotyczące systemu reagowania kryzysowego, funkcji administracji publicznej w bezpieczeństwie narodowym, a także przykłady rozwiązań z zakresu zarządzania kryzysowego w innych państwach oraz zadań administracji publicznej z zakresu obrony narodowej wybranych państw europejskich, stanowiące dobry materiał do porównań zarówno z systemem obowiązującym w Polsce, jak i proponowanymi rozwiązaniami w tym zakresie.

Edukacja na rzecz bezpieczenstwa Piatek
Zbigniew Piątek

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa. Wybrane problemy.
CSziEE, Warszawa 2011

Celem publikacji jest przybliżenie wybranych problemów z dziedziny edukacji dla bezpieczeństwa. Autorzy, wychodząc od analizy teoretycznych podstaw edukacji dla bezpieczeństwa, scharakteryzowali jej istotę i zaprezentowali zmiany we współczesnym systemie edukacji. Następnie dokonali charakterystyki współczesnych wyzwań i zagrożeń oraz analizy strategii bezpieczeństwa, będącej głównym dokumentem doktrynalnym związanym z bezpieczeństwem narodowym. W podręczniku zaprezentowano także wybrane problemy z zakresu zarządzania kryzysowego, zasad wprowadzania stanów nadzwyczajnych oraz zasad użycia sił zbrojnych w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych. Jeden z rozdziałów poświęcono charakterystyce terroryzmu i przeciwdziałania tej pladze XXI wieku, a kolejny dotyczy roli organizacji pozarządowych w edukacji dla bezpieczeństwa. W podręczniku zostały również uwzględnione aspekty praktyczne, stad rozdziały dotyczące zagrożeń pożarowych i zasad ewakuacji budynku, zachowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz zasad postępowania w razie wystąpienia epidemii i pandemii grypy.
Podręcznik jest skierowany do nauczycieli, pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz innych placówek oświatowych.

edukacja obronna
Zbigniew Piątek, Bernard Wiśniewski

Edukacja obronna kierowniczej kadry administracji publicznej
SRWO, Warszawa 2010


Publikacja została wydana w związku z 15. rocznicą działalności Wyższych Kursów Obronnych (WKO), prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Cechuje ją szerokie ujęcie nie tylko kwestii szkolenia obronnego, ale szerzej – edukacji obronnej, jej celów i zadań w kontekście kształtowania świadomości obronnej społeczeństwa i jego przygotowania obronnego. Zawiera m.in. analizę wiodącej roli AON w prowadzeniu WKO jako istotnego elementu w zakresie kształcenia wyższych kadr administracji publicznej w dziedzinie obronności, organizacji szkolenia obronnego w państwie i odpowiedzialności terenowych organów administracji rządowej za realizację zadań obronnych.

Funkcje organow samorzadu terytorialnego
Zbigniew Piątek

Funkcje organów samorządu terytorialnego w obszarze zarządzania kryzysowego
Urząd Miasta Zielonka, Zielonka 2006

Opracowanie dotyczy problematyki realizacji zadań zarządzania kryzysowego nałożonych na samorząd terytorialny. Cechuje się przejrzystym, czwórdzielnym układem, który umożliwił dogłębną analizę tej rozległej i złożonej problematyki. W jego pierwszej części przedstawiono szczebel centralny, potencjalne zagrożenia, usytuowanie zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa państwa oraz organizację ratownictwa. Część drugą poświęcono realizacji zadań zarządzania kryzysowego na szczeblu administracji rządowej i samorządowej, problemom związanym z realizacją tych zadań oraz roli i zadań organizacji pozarządowych w tych sytuacjach. Część trzecia zawiera propozycje wsparcia samorządu terytorialnego w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych na administrowanym przez niego terenie. Ostatnia, czwarta, część poświęcona jest praktycznej realizacji zadań zarządzania kryzysowego przez samorząd terytorialny.

mlodziez o systemie obronnym panstwa
Zbigniew Piątek, Grzegorz Sobolewski

Młodzież o systemie obronnym państwa
SRWO, Warszawa 2010

Opracowanie jest efektem konferencji poświęconej funkcjonowaniu systemu obronnego państwa, zorganizowanej i prowadzonej przez studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego AON przy wsparciu Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN AON oraz Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych. Zawiera poglądy i oceny formułowane nie tylko przez studentów AON, ale także studentów innych uczelni, m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania. Podjęto w nim m.in. zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń, zadań obrony cywilnej w systemie obronnym państwa, możliwości sektora prywatnego w działaniu na rzecz systemu obronnego państwa, konsekwencji dla Polski wynikających z zaangażowania w misje pokojowe, Narodowych Sił Rezerwowych jako formy szkolenia rezerw na potrzeby Sił zbrojnych RP czy roli organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

mlodziezowe organizacje pozarzadowe
Zbigniew Piątek

Młodzieżowe organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa narodowego
SRWO, Warszawa 2009

Opracowanie jest efektem konferencji poświęconej funkcjonowaniu systemu obronnego państwa, zorganizowanej i prowadzonej przez studentów Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego AON przy wsparciu Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych. Jej celem było przedyskutowanie roli, jaką organizacje pozarządowe odgrywają w systemie bezpieczeństwa – zarówno globalnego, jak i na poziomie krajowym i lokalnym. Zawarto w nim wystąpienia studentów wygłoszone w trakcie konferencji.


narodowy system pogotowia kryzysowego
Zbigniew Piątek

Narodowy System Pogotowia Kryzysowego
SRWO, Warszawa 2007

W publikacji podjęto próbę określenia zakresu, możliwości i sposobów realizacji zadań z całego obszaru zarządzania kryzysowego, który obejmuje bardzo szeroką gamę problemów, dotyczy bowiem zagrożeń występujących na szczeblu państwa, województwa, powiatu i gminy; procedur działania kryzysowego; szkolenia; wsparcia władz samorządowych przez siły zbrojne oraz formacje uzbrojone i nieuzbrojone; wsparcia technicznego, a także funkcjonowania człowieka w warunkach stresu.
Autorzy eksponują tezę, że budowa i doskonalenie systemu reagowania kryzysowego w Polsce powinny stanowić jeden z podstawowych kierunków polskiej polityki bezpieczeństwa u progu XX wieku. Wskazują także, że uruchomienie procedur Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK), które odbywa się w sposób zgodny z systemem natowskim, umożliwia realizację naszych zobowiązań sojuszniczych w ramach obrony kolektywnej.

Polska i Ukraina
Henryk Binkowski, Andrzej Glen, Tadeusz Kubańczyk, Zbigniew Piątek

Polska – Ukraina – Europa. Polska i Ukraina w wielowymiarowym procesie integracji
SRWO, Warszawa 2010

Publikacja zawiera zbiór artykułów – zarówno autorów z Polski, jak i Ukrainy – odnoszących się do najważniejszych zagadnień mających znaczenie dla stosunków polsko-ukraińskich, dla usytuowania politycznego Ukrainy w Europie, i szerzej – dla całego naszego kontynentu. Ideą publikacji było zebranie przemyśleń na temat roli Ukrainy w europejskiej przestrzeni bezpieczeństwa i w tym kontekście wzajemnych, szeroko rozumianych relacji Polski i Ukrainy oraz popularyzacja problematyki wschodniego wymiaru polskiej polityki bezpieczeństwa i zachodnich aspiracji Ukrainy. Stąd znalazły się w tym tomie artykuły poświęcone m.in. europejskiej polityce sąsiedztwa, staraniom Ukrainy o uzyskanie członkostwa
w Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckim, roli Polski wobec integracyjnych działań Ukrainy, współpracy gospodarczej naszych krajów, w tym współpracy w sektorze energetycznym, a także wojskowej współpracy naszych państw pod auspicjami organizacji międzynarodowych czy współdziałaniu w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Pragmatyka kadrowa w SZ
Zbigniew Piątek, Leszek Jankowski, Ryszard Szynowski

Pragmatyka kadrowa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
AON, Warszawa 2007

Opracowanie zawiera szczegółową charakterystykę pragmatyki zawodowej służby wojskowej. Omówiono w nim procedury powołania do zawodowej służby wojskowej, przebieg oraz zwalnianie z zawodowej służby wojskowej, uposażenie i inne należności pieniężne, a także podstawowe uprawnienia i obowiązki służbowe żołnierzy zawodowych.
Publikacja jest skierowana do grona specjalistów z zakresu działalności kadrowej, a zwłaszcza do uczestników kursów kadrowych. Może być także przydatna pracownikom resortu obrony narodowej, którzy z racji pełnionych obowiązków służbowych podejmują działania służące poprawie jakości zarządzania zasobami osobowymi na potrzeby sił zbrojnych, a także studentom kształcącym się w Akademii Obrony Narodowej.

Procedury i przedsiewziecia systemu reagowania kryzysowego
Zbigniew Piątek

Procedury i przedsięwzięcia systemu reagowania kryzysowego – wydanie drugie poprawione
AON, Warszawa 2007

Opracowanie poświęcone jest problematyce użycia sił zbrojnych zarówno  w systemie sojuszniczym, jak i narodowym. Autor omawia System Pogotowia NATO (NPS) oraz System Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS). Szczegółowo charakteryzuje komponenty systemu NCRS oraz fazy reagowania kryzysowego. Przedstawia także przebieg prac nad dostosowaniem rozwiązań narodowych do systemu sojuszniczego oraz prezentuje zadania sił zbrojnych w kryzysach militarnych i niemilitarnych.


realizacja zadan bezpieczenstwa
Waldemar Kitler, Zbigniew Piątek

Realizacja zadań bezpieczeństwa przez samorząd terytorialny
SRWO, Sandomierz 2006

Opracowanie zawiera szeroki przegląd zagadnień dotyczących bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w tym m.in. kształtowania systemu bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, podstaw prawnych realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym. W opracowaniu zawarto refleksje i analizy prowadzone zarówno przez naukowców – znawców problematyki bezpieczeństwa, jak i praktyków – przedstawicieli samorządu terytorialnego, odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa, a także przedstawicieli wojska, Policji i Straży Pożarnej.

sluzba wiezienna
Zbigniew Piątek, Sławomir Olearczyk

Służba Więzienna w systemie obronnym państwa
SRWO, Warszawa 2011

Opracowanie zawiera wielostronną i wieloaspektową analizę roli służby penitencjarnej w systemie obronnym państwa. Omówiono w nim nie tylko organizację i zadania Służby Więziennej, rolę więziennictwa w wewnętrznym i zewnętrznym systemie bezpieczeństwa państwa, militaryzację Służby Więziennej oraz program mobilizacji gospodarki, ale przedstawiono także rozważania dotyczące wyzwań bezpieczeństwa do 2030 roku, prawnoustrojowej pozycji organów państwa w kontekście realizacji zadań w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz zmian w systemie obrony państwa w nowych uwarunkowaniach ustrojowych i międzynarodowych. Interesującym dopełnieniem całości są treści poświecone systemowi szkolenia obronnego działu administracji sprawiedliwość oraz współdziałaniu Policji i Służby Więziennej w obszarze działań specjalnych (szczególnych).

swiadczenia na rzecz obrony
Zbigniew Piątek

Świadczenia na rzecz obrony realizowane w sytuacjach kryzysowych
SRWO, Warszawa 2006

Opracowanie zawiera wnikliwą analizę zakresu, możliwości i sposobów realizacji przez obywateli i przedsiębiorstwa świadczeń na rzecz obrony (osobistych, rzeczowych i szczególnych) oraz analizę potrzeb państwa w zakresie wykorzystania tych świadczeń w zależności od możliwych zagrożeń.
Przedstawiono w nim m.in. potencjalne zagrożenia dla stabilności funkcjonowania państwa w powiązaniu z szeroko rozumianym systemem bezpieczeństwa państwa, mobilizację państwa w odniesieniu do szczebla centralnego oraz analizę stanu zaawansowania prac w zakresie najistotniejszych programów obronnych dla mobilizacji państwa, zagadnienia związane ze wsparciem logistycznym w czasie sytuacji kryzysowych oraz analizę roli polskiego przemysłu obronnego i przedsiębiorców, polegającą na możliwości zasilenia systemu obronnego państwa w sytuacjach kryzysowych.

wojewodzka administracja rzadowa
Zbigniew Piątek, Sławomir Olearczyk

Wojewódzka administracja rządowa w przygotowaniach obronnych
SRWO, Gołuchów 2012

Celem opracowania było całościowe ujęcie tematyki przygotowań obronnych i zaprezentowanie syntetycznych poglądów i opinii, a zwłaszcza podzielenie się doświadczeniami z zakresu praktycznych rozwiązań z tego zakresu stosowanych na szczeblu administracji wojewódzkiej. Monografia ta ma bowiem w istocie dwa wymiary, teorii i praktyki, co wyeksponowano w jej układzie. Pierwsza część zawiera rozważania dotyczące systemu obronnego państwa, strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. podstaw prawnych przygotowań obronnych administracji rządowej w województwie oraz programowania obronnego. Część druga, obszerniejsza, zawiera szeroko rozumiany przegląd tematyki z zakresu przygotowań obronnych w województwie. Za prezentowano w niej m.in. zagadnienia dotyczące przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, planowania i nakładania świadczeń na rzecz obrony, w tym nakładania zadań obronnych na przedsiębiorców, a także akcji kurierskiej oraz tworzenia rezerw osobowych na potrzeby realizacji zadań obronnych.

wspolczesny wymiar funkcjonowania policji
Bernard Wiśniewski, Zbigniew Piątek

Współczesny wymiar funkcjonowania Policji
AON, Warszawa 2009

Opracowanie zawiera uporządkowaną problematykę dotyczącą przeznaczenia, zadań, zasadniczych obszarów aktywności Policji oraz środowiska, w jakim wypełnia swe obowiązki wobec społeczeństwa. Przedstawiono w nim podstawowe obszary zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, dokonując ich umownego podziału na zagrożenia związane z przestępczością: kryminalną, gospodarczą, narkotykową, drogową, zorganizowaną i transgraniczną. Omówiono przeznaczenie, strukturę organizacyjną, organizację działań oraz założenia systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego. Scharakteryzowano wybrane aspekty współpracy Policji z administracją publiczna i mediami oraz współpracę w wymiarze międzynarodowym, a także przygotowania obronne Policji oraz odpowiedzialność prawną funkcjonariuszy Policji jako funkcjonariuszy publicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono problemom realizacji zadań Policji w sytuacjach szczególnych, do których zaliczono sytuacje kryzysowe, terroryzm oraz te, w których konsekwencją może być uruchomienie Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

Wspołczesny wymiar funkcjonowania Strazy Granicznej
Bernard Wiśniewski, Zbigniew Piątek

Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej
AON, Warszawa 2006

Autorzy przedstawiają rezultaty badań dotyczących współczesnego wymiaru funkcjonowania Straży Granicznej, które przyjęły formę syntetycznego opracowania, prezentującego charakter zagrożeń towarzyszących działalności Straży Granicznej (w tym związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych oraz potrzebami obronnymi Państwa) oraz przedsięwzięć podejmowanych w zakresie jej zasadniczej działalności w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Celem badań zespołu autorskiego było dokonanie analizy i oceny organizacji działań Straży Granicznej, jej zasadniczych obszarów współdziałania z instytucjami krajowymi i współpracy z siłami ochrony granicy państw sąsiadujących z Polską, a także założeń przygotowań obronnych i funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych.

wspolczesny wymiar terroryzmu
Zbigniew Piątek

Współczesny wymiar terroryzmu
SRWO, Zielonka 2006

Opracowanie zawiera obszerną charakterystykę zagadnień związanych ze współczesnym terroryzmem, sposobami przeciwdziałania temu zagrożeniu i jego zwalczania. W publikacji omówiono kierunki zmian w globalnym środowisku bezpieczeństwa oraz transformację terroryzmu na przełomie wieków. Podjęto próbę oceny stanu przygotowania Polski do przeciwdziałania terroryzmowi oraz przedstawiono wybrane aspekty prawne wspomagające walkę z terroryzmem Dużą część publikacji poświecono na analizę międzynarodowych doświadczeń mających na celu skuteczne zwalczanie terroryzmu oraz możliwości wykorzystania nowych doświadczeń i rozwiązań do walki z terroryzmem.

zasady funkcjonowania pogotowia kryzysowego
Zbigniew Piątek, Wiesław Pączek

Zasady funkcjonowania Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego
SRWO, Warszawa 2007

W opracowaniu szczegółowo scharakteryzowano Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, prezentując także transformację systemu reagowania kryzysowego sojuszu Północnoatlantyckiego. Autorzy omawiają uruchomienie procedur Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego (NSPK), które odbywa się w sposób zgodny z systemem natowskim i umożliwia realizację naszych zobowiązań sojuszniczych w ramach obrony kolektywnej. Wskazują, że Narodowy System Pogotowia Kryzysowego, podobnie jak System Reagowania Kryzysowego NATO (NCRS), obejmuje pięć zasadniczych komponentów, w tym: opcje zapobiegania, środki reagowania kryzysowego. przeciwdziałanie zaskoczeniu, przeciwdziałanie agresji i stopnie alarmowe. Następnie omawiają  dokumenty regulujące przedmiotową problematykę i charakteryzują wszystkie 19 obszarów przedsięwzięć z zakresu NSPK.


Prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI

Gotowosc obronna panstwa
Jan Wojnarowski

Gotowość obronna państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego
AON, Warszawa 2000

Gotowość obronna państwa określa poziom przygotowania państwa do zachowania bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju i kryzysu.  Opracowanie ma na celu przybliżenie czytelnikom niektórych uwarunkowań wpływających na gotowość obronną państwa w okresie budowy systemu bezpieczeństwa narodowego.Gotowosc systemu bezpieczenstwa narodowego Wojnarowski
Jan Wojnarowski

Gotowość systemu bezpieczeństwa narodowego
AON, Warszawa 2010

Publikacja przedstawia rozważania stanowiące o gotowości systemu bezpieczeństwa narodowego, jako elementu warunkującego sprawne działanie państwa. Jego gotowość do sprostania wyzwaniom oraz wykorzystania szans w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom to także gotowość obronna państwa, wyróżnione w jej ramach stany gotowości  i odpowiednie zadania im przypisane.Interpretacja zadan dla administracji
Jan Wojnarowski

Interpretacja zadań dla organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa RP
AON, Warszawa 2003

Prezentowana publikacja dotyczy problemów bezpieczeństwa i obronności państwa, które powinny być uświadamiane społeczeństwu. Współczesne organy administracji publiczne mają do wykonania szereg zadań w zakresie obronności, nałożonych przez odpowiednie przepisy prawne. Ich prawidłowa interpretacja daję podstawę do odpowiedniego przygotowania się do ich realizacji.Mobilizacja SZ szansa utrzymania bezpieczenswta
Jan Wojnarowski

Mobilizacja sił zbrojnych szansą utrzymania bezpieczeństwa Polski
AON, Warszawa 2008

Problematyka przedstawiona w publikacji dotyczy mobilizacji sił zbrojnych jako złożonego przedsięwzięcia, obejmującego prawie wszystkie dziedziny życia państwowego. Nowe uwarunkowania wynikające z przynależności do militarnych czy gospodarczych układów powodują, że poszukiwanym kierunkiem rozwoju systemów mobilizacyjnych sił zbrojnych jest ich interoperacyjność z jednoczesnym zachowaniem opcji narodowych w przedmiocie rozwijania wojsk, zwłaszcza związanych z determinantami dotyczącymi pełnienia służby wojskowej w czasie pokoju i na wypadek wojny.

Mobilizacja SZRP
Jan Wojnarowski

Mobilizacja Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2000

Przedmiotem rozważań w publikacji jest system organizacji i mobilizacji sił zbrojnych, determinowany przez trzy zasadnicze czynniki: potrzeby operacyjne (obronne), możliwości ekonomiczne i demograficzne. Mobilizacja jest dziedziną działalności wojska, która wynika z charakteru założeń obronnych państwa. Stopniowo obejmuje kolejne dziedziny gospodarki oraz życia społecznego. Główny wysiłek skupia się na przygotowaniu i uruchomieniu rezerw ludzkich i materiałowych niezbędnych do rozwinięcia armii masowych.

System obronnosci panstwa
Jan Wojnarowski

System obronności państwa
AON, Warszawa 2005

Publikacja omawia strukturę i zasady funkcjonowania systemu obronności państwa, zarówno w czasie pokoju, kryzysu jak i wojny. Dziedzina obronności państwa ma obecnie charakter kompleksowy i stanowi przedmiot zainteresowania całego aparatu władzy państwowej, administracji publicznej i gospodarki państwa. System obronności państwa nie stanowi wyizolowanej, działającej samoistnie struktury państwowej. Zadania gospodarczo obronne zostały określone w kompetencjach wszystkich organów państwowych i sprywatyzowanych podmiotów gospodarczych, które spełniają szczególna rolę w systemie obronności państwa.

Utrzymanie i podnoszenie gotowosci obronnej
Jan Wojnarowski

Utrzymanie i podnoszenie gotowości obronnej państwa w sytuacjach kryzysowych
AON, Warszawa 2002


W materiale przedstawiono najistotniejsze problemy dotyczące gotowości obronnej państwa jako reakcję na zaistniały kryzys. Publikacja ma na celu dostarczyć czytelnikowi wiedzy dotyczącej mechanizmu utrzymania stałej gotowości obronnej w państwie i przybliżenia priorytetowych zadań do zrealizowania w kolejnych stanach gotowości obronnej państwa.


Zadania administracji w zakresie uzupelniania
Jan Wojnarowski

Zadania organów administracji publicznej w zakresie uzupełniania sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego, Poznań 2001

W opracowaniu przedstawiono wybrane problemy dotyczące zadań i współpracy organów administracji wojskowej i publicznej w zakresie uzupełniania sił zbrojnych. Rozpatrzono uzupełnianie sił zbrojnych w czasie pokoju i w powiązaniu z problematyką odbywania służby wojskowej przez poborowych w celu przyszłego gromadzenia zasobów rezerw mobilizacyjnych na potrzeby wojenne. Przybliżona została również problematyka zadań organów administracji publicznej związanych z zaspokojeniem potrzeb obronnych państwa, w tym potrzeb mobilizacyjnych.

Zarzadzanie systemem mobilizacyjnym
Jan Wojnarowski

Zarządzanie systemem mobilizacyjnym Sił Zbrojnych RP
AON, Warszawa 2004

Publikacja ma na celu dostarczyć czytelnikowi wiedzy dotyczącej istoty zarządzania systemem mobilizacyjnym sił zbrojnych RP, uwzględniając uwarunkowania, zmiany wynikające z przynależności do Sojuszu NATO oraz warunki ekonomiczno-finansowe Polski. Przedstawione w publikacji treści wskazują, że zarządzanie mobilizacją Sił Zbrojnych to kompleksowe działania dotyczące planowania, decydowania, organizowania, kierowania i kontrolowania w celu przygotowania wojsk do sprawnego ich powiększenia na czas wojny, w tym do zmiany ich struktur organizacyjnych, podporządkowania jednostek wojskowych oraz ukompletowanie zgodnie z normami należności na czas wojny.


Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...