Home / About / Kursy i szkolenia / Kursy Obronne

Kursy Obronne

OFERTA KURSÓW OBRONNYCH w 2016 ROKU

W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa – Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe (5 dniowe) kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych w administracji publicznej na poziomie: województwa (urząd wojewódzki i marszałkowski); powiatu oraz gminy. Elastyczność programu kursów umożliwia także przeszkalanie pracowników realizujących zadania obronne w urzędach centralnych oraz przedsiębiorstwach.

Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON oraz zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON i administracji publicznej.

Kurs obejmuje 5 dni szkoleniowych łącznie w wymiarze 37 godzin lekcyjnych. Treści kształcenia obejmują problematykę: bezpieczeństwa narodowego; systemu obronnego państwa; planowania i realizacji zadań obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorstwach; świadczeń na rzecz obrony; zadań administracji publicznej oraz przedsiębiorców w ramach wsparcia państwa-gospodarza; przygotowań do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także wojskowego wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Program kursu został wzbogacony o warsztaty problemowe poświęcone problematyce planowania obronnego na szczeblu województwa (powiatu, gminy) oraz przedsiębiorstw, a także rozwiązywanie zagadnień cywilno-wojskowego reagowania na polityczno-wojskowe sytuacje kryzysowe z wykorzystaniem techniki komputerowej. Pokaz możliwości Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON uatrakcyjnia program każdego kursu wskazując jednocześnie na ogromne korzyści wynikające ze wspomagania komputerowego w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Zgodnie z przyjętym planem zamierzeń Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON, w 2016 roku zostanie przeprowadzonych 6 kursów obronnych, każdy dla 20 uczestników.

Proponowane terminy kursów w 2016 r.:
1) 29 lutego – 4 marca – brak wolnych miejsc
2) 18 – 22 kwietnia – zarezerwowany w całości przez Warmińsko-Mazurski UW
3) 20 – 24 czerwca – zarezerwowany w całości przez Lubelski UW
4) 24 – 28 października – brak wolnych miejsc
5) 21 – 25 listopada – brak wolnych miejsc
6) 5 – 9 grudnia – brak wolnych miejsc

Nabór:
O zakwalifikowaniu osób na kurs (kursy realizowane są w grupach 20 osobowych) decyduje kolejność przekazania wypełnionej „KARTY UCZESTNICTWA” do organizatora.

KARTA UCZESTNICTWA w kursie obronnym – pobierz!

Kontakt:
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące:
1) organizacji kursu proszę kierować do Kierownika kursu dr hab. inż. Mariana KULICZKOWSKIEGO tel.: 261-813-750, kom.: 506 195 040; e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl.
2) spraw finansowych proszę kierować do Pani Marioli SPODAR tel. 261-814-027, e-mail: m.spodar@aon.edu.pl.

Istnieje możliwość rezerwacji przez urząd wojewódzki terminu kursu obronnego, w całości przeznaczonego do przeszkolenia pracowników komórek obronnych w urzędzie oraz podległych starostwach powiatowych i gminach. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela kierownik kursu.

Program Kursu Obronnego:

Dzień 1
1. Zapoznanie z celami, programem i przebiegiem kursu.
2. Geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa.
5. Administracja publiczna oraz przedsiębiorcy w systemie obronnym państwa. Zasady funkcjonowania województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Dzień 2
1. Świadczenia osobiste, rzeczowe i szczególne na rzecz obrony.
2. Militaryzacja jako forma realizacji zadań obronnych.
3. Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa – wybrane problemy przygotowań.
4. System zarządzania kryzysowego w Polsce – uwarunkowania prawne i jego struktura. Rola i zadania organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców w systemie zarządzania kryzysowego.

Dzień 3
1. Cywilno-wojskowe reagowanie w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego. Wykorzystanie techniki komputerowej w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – pokaz w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych AON.
2. Normy prawne regulujące funkcjonowanie państwa w razie zagrożenia konfliktem zbrojnym i w czasie wojny.
3. Szkolenie obronne w województwie, powiecie i gminie oraz przedsiębiorstwach – wybrane problemy.

Dzień 4
1. Wybrane zagadnienia planowania obronnego z praktycznym opracowaniem dokumentów planowania operacyjnego na szczeblu województwa, powiatu i gminy oraz przedsiębiorstw – warsztaty.
2. Kontrola realizacji zadań obronnych w województwie, powiecie i gminie – wnioski z przeprowadzonych kontroli kompleksowych.
3. Realizacja zadań państwa – gospodarza (HNS) przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców.
4. Pozarządowe formy bezpieczeństwa. Wojskowe wsparcie władz i społeczeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych.

Dzień 5
1. Opracowywanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (NKPPO).
2. System kierowania bezpieczeństwem państwa – System Stanowisk Kierowania.
3. Stany gotowości obronnej państwa. System Stałych Dyżurów. Organizacja  i dokumentacja Stałego Dyżuru: Wojewody; Starosty; Wójta oraz Przedsiębiorcy.
4. Główne problemy planowania i realizacji zadań obronnych w województwie (powiecie, gminie) oraz przedsiębiorstwach – wymiana poglądów i dyskusja.
5. Podsumowanie i zakończenie kursu.

Sprawdź także

Kursy Zarządzania Kryzysowego

OFERTA KURSÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA ROK 2016 Na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego AON realizowane są krótkoterminowe ...