Home / Newsy / Ogłoszenia / Konkurs na stanowisko adiunkta w IBP KBP

Konkurs na stanowisko adiunkta w IBP KBP

aon Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IPiA Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w IPiA aon Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w IPiA (2) aon

Otwarty konkurs na stanowisko ADIUNKTA
w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego
Instytutu Bezpieczeństwa Państwa

(Termin nadsyłania zgłoszeń: 12 października 2016 r.)

linia studenci - dokumenty Studenci - dokumenty linia Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego w IPiA (2) linia

Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej

Na podstawie art. 118a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz § 41, 65, 67 Statutu Akademii Obrony Narodowej (Uchwała Senatu AON nr 46/2009 z dnia 8 grudnia 2009 r.),

ogłasza

otwarty konkurs na stanowisko ADIUNKTA
w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego
Instytutu Bezpieczeństwa Państwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie na adres: Akademia Obrony Narodowej, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Al. Chruściela 103, 00 – 910 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs na stanowisko naukowe adiunkta w Katedrze Bezpieczeństwa Publicznego” lub złożyć w bud. 25 pokój 66, tel. 261 814 110 następujących dokumentów:

1. Życiorys.
2. Odpis dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora.
3. Autoreferat przedstawiający:
– przebieg pracy zawodowej,
– wykaz publikacji, badań i wystąpień naukowych potwierdzający posiadanie dorobku naukowego z zakresu bezpieczeństwa publicznego (prosimy o wskazanie trzech najważniejszych publikacji),
– informacje o doświadczeniu dydaktycznym,
– wykaz pełnionych funkcji,
– wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień.
4. Oświadczenie, że Akademia Obrony Narodowej będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.
5. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby procesu rekrutacji w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Oczekiwania:
1. Doświadczenie w służbach bezpieczeństwa, porządku publicznego, służbach specjalnych.
2. Znajomość języka angielskiego.
3. Doświadczenie dydaktyczne w obszarach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem: 12 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 14 października 2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Akademią Obrony Narodowej. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor – Komendant, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji konkursowej. Akademia Obrony Narodowej nie zwraca przesłanych dokumentów.

Sprawdź także

Konkurs na stanowisko asystenta w ISS KG

Otwarty konkurs na stanowisko ASYSTENTA w dziedzinie nauk społecznych lub humanistycznych z zakresu polityki, geopolityki, ...