Home / About / Wydział / Katedra Historii Wojskowości

Katedra Historii Wojskowości

Katedra Historii Wojskowości

Misją Katedry jest prowadzenie badań naukowych w zakresie historii wojskowości w jak najszerszym pojęciu tego terminu. Katedra organizuje oraz prowadzi badania naukowe w obszarze klasycznej historii wojska i historii sztuki wojennej, a także badania dotyczące uwarunkowań powstania i ewolucji konfliktów zbrojnych oraz ich wpływu na kształtowanie bezpieczeństwa międzynarodowego, analizuje współczesne konflikty zbrojne, a ponadto bada historyczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego.

Katedra Historii Wojskowości odpowiada za prowadzenie studiów I stopnia na kierunku historia w specjalnościach:
– historia wojskowości,
– historia bezpieczeństwa.

Ponadto jest odpowiedzialna za prowadzenie Podyplomowych Studiów nad Współczesnymi Konfliktami Zbrojnymi.

Przyjęta struktura organizacyjna katedry odpowiada klasycznemu podziałowi historii wojskowości na jej podstawowe kierunki (specjalności): historię wojska, historię sztuki wojennej, a także historię wojen.

 

Zakład Organizacji Wojskowej Bezpieczeństwa Państwa

Odpowiada za organizację i prowadzenie badań w podstawowym kierunku (specjalności) historii wojskowej – historia wojska, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • badań nad rolą i miejscem sił zbrojnych w państwie;
 • analiz systemów obronnych;
 • badań nad historią rodzajów sił zbrojnych, rodzajów wojsk i służb oraz jednostek wojskowych;
 • analiz rozwiązań strukturalno-organizacyjnych;
 • historii historiografii wojskowej;
 • biografistyki wojskowej;
 • nauk pomocniczych historii wojskowej.

 

Zakład Historii Sztuki Wojennej

Odpowiada za organizację i prowadzenie badań w podstawowym kierunku (specjalności) historii wojskowej – historia sztuki wojennej, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • rozwoju myśli wojskowej;
 • przeobrażeń sztuki wojennej;
 • praktycznego stosowania zasad sztuki wojennej;
 • analizowania wydajności bojowej;
 • historii techniki wojskowej;
 • metodologii współczesnych badań historyczno-wojskowych.

 

Zakład Analiz Współczesnych Konfliktów Zbrojnych i Historii Wojen

Odpowiada za organizację i prowadzenie badań w podstawowym kierunku (specjalności) historii wojskowej – historia wojen, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • historii wojen polskich;
 • analiz współczesnych konfliktów zbrojnych;
 • prowadzenia studium przypadku na potrzeby współczesnej dydaktyki wojskowej;
 • metodologii badań współczesnych konfliktów zbrojnych.

 

Samodzielni pracownicy naukowi Katedry Historii Wojskowości

DRABIK Krzysztof

Szef Katedry Historii Wojskowości – profesor nadzwyczajny
płk dr hab. Krzysztof DRABIK
tel. 261 814 096
e-mail: k.drabik@aon.edu.pl

profesor zwyczajny
prof. dr hab. Janusz ZUZIAK
tel. 261-813-392
e-mail: j.zuziak@aon.edu.pl

profesor nadzwyczajny
dr hab. Zbigniew GNAT-WIETESKA
tel. 261-813-619

profesor nadzwyczajny
dr hab. Andrzej Krzysztof KUNERT
tel. 261-813-393
e-mail: a.kunert@aon.edu.pl

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...