Home / About / Wydział / Instytut Strategii

Instytut Strategii

INSTYTUT STRATEGII

 

Misja Instytutu:
Prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii i praktyki strategii (w tym historii wojskowości i współczesnych konfliktów zbrojnych), planowania rozwoju sił zbrojnych, geostrategii i geografii oraz metodologii badań strategicznych. Kształcenie wojskowych i cywilnych profesjonalistów w zakresie  wyżej wymienionych obszarów wiedzy a także przygotowanie ich do praktycznego rozwiązywania strategicznych problemów związanych z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego i światowego. Świadczenie usług doradztwa naukowego dla podmiotów działających w obszarze zainteresowania Instytutu.

Cele Instytutu:
1. W sferze badań naukowych – uzyskanie pozycji wiodącego podmiotu naukowego w dziedzinie: teorii strategii ogólnej, strategii bezpieczeństwa i strategii wojskowej; analizy i planowania rozwoju sił zbrojnych; geostrategii i geografii wojskowej oraz metodologii badań strategicznych;
2. W sferze nauczania – zapewnienie studentom Instytutu warunków umożliwiających pozyskanie najwyższych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji;
3. W sferze doradztwa ekspercko-analitycznego – uzyskanie i ugruntowanie roli liczącego się ośrodka opiniotwórczego w środowisku podmiotów działających w obszarze zainteresowania Instytutu.

Zadania Instytutu:
1. Działalność naukowa oraz upowszechnianie rezultatów badań w zakresie:
– strategii ogólnej, strategii bezpieczeństwa, strategii wojskowej i zarządzania strategicznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności, w tym działania sił zbrojnych;
– problemów bezpieczeństwa i tworzenia ładu światowego w kontekście wyzwań, szans
i zagrożeń dla bezpieczeństwa RP;
– geostrategii i geografii wojskowej, aspektów bezpieczeństwa i obronności w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym kraju oraz systemów wsparcia geoinformacyjnego działalności państwa;
– współczesnych konfliktów zbrojnych, misji oraz operacji pokojowych i stabilizacyjnych, działań wojennych i pokojowych w ujęciu historycznym, historii myśli wojskowej i wojskowości pod kątem wypracowania założeń do planowania i rozwoju sił zbrojnych.
2. Prowadzenie doradztwa naukowego i działalności eksperckiej w zakresie realizowanych przez Instytut badań i dydaktyki.
3. Podejmowanie wspólnych badań i przedsięwzięć naukowych z ośrodkami naukowymi i centralnymi strukturami wojskowymi oraz cywilnymi funkcjonującymi w obszarze bezpieczeństwa, obronności państwa i rozwoju sił zbrojnych.
4. Opracowywanie bieżących analiz strategicznych, dotyczących problematyki polityczno-strategicznej, na zapotrzebowanie centralnych organów państwa i sił zbrojnych.
5. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie przedmiotów znajdujących się w obszarze zainteresowania Instytutu.
6. Opracowywanie podręczników, skryptów, metodyk, instrukcji, norm obronnych i innych wydawnictw niezbędnych w procesie kształcenia, szkolenia i działalności sił zbrojnych w zakresie przedmiotowej problematyki.
7. Udział Instytutu w przedsięwzięciach podejmowanych okresowo przez centralne struktury bezpieczeństwa i obronności państwa, a dotyczących opracowania koncepcji, doktryn, strategii, transformacji i projektowania sił zbrojnych.
Instytut odpowiada merytorycznie za proces kształcenia na Podyplomowych Studiach Polityki Obronnej (PSPO) oraz za stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie.

Władze Instytutu Strategii

kubinski marek

Dyrektor Instytutu Strategii
Prof. nadzwyczajny AON, dr hab. Marek KUBIŃSKI
tel. 261-813-677
e-mail: m.kubinski@aon.edu.pl

sabak zbigniew

Zastępca Dyrektora Instytutu Strategii
Prof. nadzwyczajny AON, dr hab. Zbigniew SABAK
tel. 261-813-468
e-mail: z.sabak@aon.edu.pl

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Instytutu są:
• Zakład Podstaw Strategii;
• Zakład Analiz i Rozwoju Sił Zbrojnych;
• Zakład Geostrategii i Geografii;
• Zakład Analiz Strategicznych i Metodologii Badań.

Zakład Podstaw Strategii

Misja Zakładu:
Prowadzenie badań naukowych w obszarze teorii i praktyki strategii. Kształcenie kadr na potrzeby szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej.

Cele Zakładu:
Zakład Strategii organizuje i prowadzi studia strategiczne bezpieczeństwa i obrony narodowej w zakresie:
• teorii strategii jako nauki i sztuki;
• strategii dziedzinowych: bezpieczeństwa, obronności i wojskowej;
• trwałych i współczesnych problemów strategii;
• zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością;
• środowiska bezpieczeństwa narodowego.

Działalność Zakładu:
Zakład odpowiada za organizację Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej jako najwyższej formy kształcenia oficerów Wojska Polskiego.
Kształci w obszarach:
• klasycznej strategii;
• strategii bezpieczeństwa;
• strategii obronności;
• strategii wojskowej i strategii sił zbrojnych, w tym planowania i użycia sił zbrojnych;
• studiów współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych (polemologii);
• strategicznego środowiska bezpieczeństwa;
• zarządzania strategicznego bezpieczeństwem, obronnością i wojskowością.

Kierownik Zakładu Podstaw Strategii

OSTROWSKI Krzysztof

płk dr Krzysztof OSTROWSKI
tel. 261-813-709
e-mail: k.ostrowski@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni

Profesor zwyczajny:
prof. dr hab. inż. Marian KOZUB
tel. 261-813-307
e-mail: m.kozub@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
dr hab. Zbigniew SABAK, prof. AON
tel. 261 813 468
e-mail: z.sabak@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
dr hab. Józef MARCZAK, prof. AON
tel. 261-814-648
e-mail: j.marczak@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
płk dr hab. Ryszard NIEDŹWIECKI, prof. AON
e-mail: r.niedzwiecki@aon.edu.pl

Asystent:
mjr mgr Katarzyna SALA
tel. 261 813 468
e-mail: k.sala@aon.edu.pl

Profesor wizytujący:
dr Zenon SMUTNIAK
e-mail: z.smutniak@aon.edu.pl

Profesor wizytujący:
prof. dr hab. Stanisław KOZIEJ
tel. 261 813 630
e-mail: s.koziej@aon.edu.pl

Profesor wizytujący:
dr Andrzej TYSZKIEWICZ
tel. 261 814 761
e-mail: a.tyszkiewicz@aon.edu.pl

Profesor wizytujący:
gen. broni Anatol WOJTAN

Zakład Analiz i Rozwoju Sił Zbrojnych

Misja zakładu:
Prowadzenie wieloaspektowych badań nad rozwojem sił zbrojnych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań tego procesu wynikających z przeobrażeń w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego oraz charakteru współczesnych konfliktów zbrojnych i wojen.

Cele Zakładu:
• rozwijać działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze nauk społecznych na gruncie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności;
• osiągnąć wysoki poziom kształcenia studentów i słuchaczy na wszystkich kierunkach i specjalnościach realizowanych przez Zakład;
• podnosić poziom kadry oraz pracowników poprzez zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych;
• dbać o prestiż i rozwój Akademii Obrony Narodowej oraz jej struktur funkcjonalnych i należycie reprezentować interesy uczelni w kontaktach zewnętrznych, również międzynarodowych.

Działalność Zakładu:
Pracownicy naukowo-dydaktyczni Zakładu uczestniczą w procesie kształcenia na wszystkich poziomach edukacyjnych realizowanych w Akademii Obrony Narodowej: studiach doktoranckich, podyplomowych, magisterskich, licencjackich i kursach, realizując zajęcia w obszarach:
• teorii wojen cywilizacji;
• teorii wojen i konfliktów zbrojnych;
• użycia sił zbrojnych jako narzędzia polityki państwa;
• historii lotnictwa;
• historii dyplomacji;
• historia współczesnych konfliktów zbrojnych.

Kierownik Zakładu Analiz i Rozwoju Sił Zbrojnych
vacat

Obowiązki pełni:
Adiunkt:
dr Eugeniusz JENDRASZCZAK
tel. 261-813 339
e-mail: e.jendraszczak@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Profesor zwyczajny:
płk prof. dr hab. Dariusz KOZERAWSKI
tel. 261-813-500
e-mail: d.kozerwaski@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
płk dr hab. Marek KUBIŃSKI
tel. 261-813-677
e-mail: m.kubinski@aon.edu.pl

Profesor zwyczajny:
prof. dr hab. Jerzy GOTOWAŁA
tel. 261-813-404
e-mail: j.gotowala@aon.edu.pl

Starszy wykładowca:
ppłk mgr Tomasz FALECKI
e-mail: t.falecki@aon.edu.pl  

Starszy wykładowca:
kmdr por. mgr Paweł KIELIBA
tel: 261-814-761
e-mail: p.kieliba@aon.edu.pl

Zakład Geostrategii i Geografii

Misja Zakładu:
• propagowanie i rozwijanie wiedzy w obszarze nauk społecznych w dyscyplinach: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym, szczególnie na gruncie wybranych subdyscyplin nauk społecznych (geopolityki, geografii bezpieczeństwa, geografii politycznej i gospodarczej); przedmiotem badań realizowanych przez zakład, są aspekty przestrzenne i środowiskowe rozpatrywane w kontekście działalności struktur bezpieczeństwa narodowego, rozwoju i bezpieczeństwa człowieka i struktur politycznych, w tym szczególnie wpływ komponentów środowiska geograficznego, zjawisk, zagrożeń i wyzwań naturalnych i cywilizacyjnych, a także tworzone w tym zakresie wizje, koncepcje i strategie;
• propagowanie i rozwijanie wiedzy dotyczącej wpływu środowiska geograficznego, w tym przestrzennego zróżnicowania jego komponentów, zjawisk naturalnych i cywilizacyjnych, na działania (operacje i misje) sił zbrojnych w wymiarze: strategicznym, operacyjnym i taktycznym;
• propagowanie zasad uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i obronności w realizowanej na wszystkich szczeblach administracji rządowej i samorządowej polityce przestrzennej oraz planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• wdrażanie nowoczesnych myśli oraz propagowanie najnowszych rozwiązań w sferze realizacji wsparcia geoinformacyjnego, wywiadu geoprzestrzennego (GEOINT), systemów informacji przestrzennej i innych zagadnień dotyczących problematyki geoinformacyjnej (geoprzestrzennej) w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa oraz obronności państwa, w tym również sił zbrojnych;
• prowadzenie działalności dydaktycznej i badań naukowych w przedstawionym wyżej zakresie.

Cele Zakładu:
• osiągnąć wysoki poziom kształcenia studentów i słuchaczy na wszystkich kierunkach i specjalnościach realizowanych przez zakład w Akademii Obrony Narodowej;
• rozwijać działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w obszarze nauk społecznych na gruncie dyscyplin: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności;
• podnosić poziom edukacji własnej i podległej kadry oraz pracowników poprzez zdobywanie kolejnych stopni i tytułów naukowych;
• dbać o prestiż i rozwój Akademii Obrony Narodowej oraz jej struktur funkcjonalnych i należycie reprezentować interesy uczelni w kontaktach zewnętrznych, również międzynarodowych.

Działalność Zakładu:

W sferze dydaktycznej:
• planowane i realizowane zadania Zakładu Geostrategii i Geografii wynikają z założeń i uwarunkowań w jakich Akademia Obrony Narodowej realizuje proces kształcenia w przyjętym przez MON i MNiSW systemie kształcenia. Zakład Geostrategii i Geografii jest komórką Instytutu Strategii wchodzącego w skład Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego AON i odpowiada statutowo za proces kształcenia na kierunkach realizowanych w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego oraz w niezbędnym zakresie w Wydziale Dowodzenia i Zarządzania AON. Stąd na gruncie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności oraz nauk o Ziemi, realizujemy rozległą tematykę zajęć w przedmiotach: geopolityka i geostrategia; geografia bezpieczeństwa; studia teatrów działań sił zbrojnych; geografia polityczna i gospodarcza; geografia wojskowa, podstawy strategii i geoprzestrzeni bezpieczeństwa; wojskowe analizy geoprzestrzenne; podstawy rozwoju przestrzennego kraju; mapy topograficzne i analizy przestrzenne;
• opracowujemy niezbędne podręczniki, skrypty, programy, sylabusy i karty przedmiotów do realizacji procesu dydaktycznego w AON.

W sferze naukowo-badawczej:
• prowadzi interdyscyplinarne badania podstawowe i stosowane w zakresie wybranych dyscyplin nauk społecznych: nauki o bezpieczeństwie i nauki o obronności, szczególnie poprzez rozwijanie badań i pogłębianie wiedzy w następujących subdyscyplinach: geografia bezpieczeństwa oraz geopolityka i geostrategia, a także innych dotyczących badania wybranych aspektów przestrzeni w kontekście planowania i prowadzenia działań przez główne struktury systemu bezpieczeństwa narodowego oraz na potrzeby sfery bezpieczeństwa i obronności, w tym również sił zbrojnych RP, a więc badania dotyczą również aspektów militarnych (m.in. operacji i misji wojsk), również przestrzeni poza granicami naszego państwa. W kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń oraz w obliczu zmiany wizji, koncepcji i doktryn, a także przeobrażeń współczesnego świata, geografia bezpieczeństwa podejmuje złożone badania uwarunkowań geopolitycznych i geostrategicznych oraz środowiska geograficznego (geoprzestrzeni), w którym przebiegają wszystkie zjawiska na ziemi i realizowana jest przestrzenna działalność człowieka i jego struktur;
• organizuje i prowadzi konferencje naukowe oraz sympozja o zasięgu krajowym i międzynarodowym, głównie w obszarze rozwoju i zastosowań systemów informacji geoprzestrzennej, a także rozwoju i bezpieczeństwa struktur politycznych (ośrodków siły) w wymiarze narodowym, regionalnym i globalnym – na gruncie geopolityki i geostrategii oraz współczesnych wyzwań bezpieczeństwa;

W sferze organizacyjnej i współpracy:
• bierze czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej oraz innych strukturach prowadzących działalność w sferach naszego zainteresowania oraz w kontekście rozwoju nauki i dydaktyki w obszarze naszej działalności;
• utrzymuje ścisłe kontakty ze strukturami wojskowymi sił zbrojnych i MON, szczególnie z Szefostwem Geografii Wojskowej oraz Wojskowym Centrum Geograficznym podejmując wspólnie prace naukowo-badawcze oraz realizując zadania w ramach działalności normalizacyjnej, m.in. opracowując normy obronne i opinie na użytek procesu standaryzacji dokumentów grupy geograficznej w NATO.

Kierownik Zakładu Geostrategii i Geografii

lach zbigniew

Adiunkt
dr Zbigniew LACH
tel. 261 813 161
e-mail: z.lach@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Profesor zwyczajny:
prof. dr hab. Julian SKRZYP
tel. 261-813-710
e-mail: j.skrzyp@aon.edu.pl ; j.skrzyp@interia.pl

Adiunkt:
dr Andrzej ŁASZCZUK
tel. 261-813-582
e-mail: a.laszczuk@aon.edu.pl

Adiunkt:
dr Dariusz DRZEWIECKI
e-mail: d.drzewiecki@aon.edu.pl

Asystent:
mgr Szymon KRUPKA
tel. 261-814-138
e-mail: s.krupka@aon.edu.pl

 

Zakład Analiz Strategicznych i Metodologii Badań

Misja Zakładu:
Przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru teorii i praktyki zarządzania strategicznego, budowania   strategii, metodyki badań w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa, do rozwiązywania problemów związanych z wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego. Prowadzenie badań naukowych, udział w realizacji programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze zainteresowania zakładu.

Cele Zakładu:
W sferze badań naukowych – budowa i umocnienie pozycji Zakładu i Instytutu Strategii w dziedzinie metodyki badań nad bezpieczeństwem;
W sferze nauczania – zapewnienie studentom Wydziału warunków umożliwiających pozyskanie najwyższych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji;
W sferze doradztwa ekspercko-analitycznego – uzyskanie i umocnienie roli liczącego się podmiotu w konsorcjach oraz sieciach współpracy działających w obszarze zainteresowania zakładu.

Działalność Zakładu:
Do podstawowych zadań zakładu należą:
1. Działalność naukowa oraz upowszechnianie rezultatów badań w zakresie: strategii bezpieczeństwa i zarządzania strategicznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności; współczesnych konfliktów zbrojnych, misji oraz operacji pokojowych i stabilizacyjnych.
2. Prowadzenie doradztwa naukowego i działalności eksperckiej w zakresie realizowanych przez zakład badań i dydaktyki.
3. Podejmowanie wspólnych badań i przedsięwzięć naukowych z ośrodkami naukowymi i centralnymi strukturami wojskowymi oraz cywilnymi funkcjonującymi w obszarze strategii bezpieczeństwa i obronności państwa.
4. Opracowywanie bieżących analiz strategicznych, dotyczących problematyki polityczno-strategicznej, na zapotrzebowanie centralnych organów państwa i sił zbrojnych.
5. Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie przedmiotów znajdujących się w obszarze zainteresowania zakładu.
6. Opracowywanie podręczników, skryptów, metodyk, instrukcji, norm obronnych i innych wydawnictw niezbędnych w procesie kształcenia, szkolenia i działalności sił zbrojnych w zakresie przedmiotowej problematyki.
7. Udział kadry w przedsięwzięciach podejmowanych okresowo przez centralne struktury bezpieczeństwa i obronności państwa, a dotyczących opracowania koncepcji, doktryn, strategii bezpieczeństwa narodowego.

Kierownik Zakładu Analiz Strategicznych i Metodologii Badań

chrobak ryszard

Profesor nadzwyczajny
dr hab. Ryszard CHROBAK
e-mail: r.chrobak@aon.edu.pl

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Profesor zwyczajny:
prof. dr hab. Wojciech MICHALAK
e-mail: w.michalak@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
prof. dr hab. Andrzej GLEN
tel. 261-813 431
e-mail: a.glen@aon.edu.pl

Profesor nadzwyczajny:
dr hab. Romuald SZEREMIETIEW
e-mail: r.szeremietiew@aon.edu.pl

Adiunkt:
dr Mieczysław SZLACHTA
tel. 261-814 665
e-mail: m.szlachta@aon.edu.pl

Adiunkt:
dr Dąbrówka SMOLNY
tel. 261-813-665
e-mail: d.smolny@aon.edu.pl

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...