Home / About / Wydział / Instytut Stosunków Międzynarodowych

Instytut Stosunków Międzynarodowych

INSTYTUT STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

Instytut Stosunków Międzynarodowych realizuje działalność naukowo-dydaktyczną z obszaru wiedzy nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych w Akademii kierunków studiów, kursów i szkoleń doskonalących.

Do podstawowych zadań Instytutu należy:

  • działalność naukowa oraz upowszechnianie rezultatów badań w zakresie integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa europejskiego, wojskowej służby zagranicznej. W sferze badań naukowych działalność Instytutu ukierunkowana jest na budowanie i umacnianie wiodącej pozycji Instytutu i Wydziału poprzez prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych. Instytut prowadzi badania naukowe i wykorzystuje ich wyniki w toku doskonalenia procesu kształcenia oraz upowszechnia dorobek naukowy i publicystyczny jego pracowników w tradycyjnych formach przekazu oraz na witrynie internetowej Wydziału;
  • działalność dydaktyczna w zakresie: odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej za kierunki studiów stosunki międzynarodowe, europeistyka, wojskowa służba zagraniczna, międzynarodowe stosunki wojskowe; odpowiedzialności organizacyjnej i merytorycznej w zakresie prowadzenia przedmiotów będących w obszarze odpowiedzialności Instytutu; stworzenia warunków umożliwiających studentom Wydziału pozyskanie najwyższych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji;
  • prowadzenie doradztwa naukowego i działalności eksperckiej w zakresie realizowanych przez Instytut badań i dydaktyki;
  • podejmowanie wspólnych badań i przedsięwzięć naukowych z ośrodkami naukowymi i centralnymi strukturami wojskowymi oraz cywilnymi funkcjonującymi w obszarze nauk społecznych;
  • opracowywanie bieżących analiz i ekspertyz dotyczących problematyki z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa europejskiego, wojskowej służby zagranicznej.Zajęcia dydaktyczne w Instytucie są realizowane w na wszystkich poziomach edukacji (studia I, II i III stopnia). Obecnie ISM kształci studentów na dwóch kierunkach studiów – europeistyka i stosunki międzynarodowe oraz studiach podyplomowych stacjonarnych Wojskowej Służby Zagranicznej i niestacjonarnych Międzynarodowe Stosunki Wojskowe.

Władze Instytutu

Kubaczyk Tadeusz 
p.o. Dyrektora Instytutu

dr inż. Tadeusz KUBACZYK
tel. 261-814-232
e-mail: t.kubaczyk@aon.edu.pl

 

Obecnie Instytut Stosunków Międzynarodowych tworzą cztery zakłady:
– Zakład Europeistyki
– Zakład Międzynarodowych Stosunków Wojskowych
– Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych
– Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

 

Zakład Europeistyki

Zakład Europeistyki prowadzi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą z zakresu integracji europejskiej.
Celem pracowników Zakładu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy w zakresie 4 grup przedmiotów, które odnoszą się do: podstaw prawnych i instytucjonalnych stosunków zewnętrznych UE, w tym: Prawnych i instytucjonalnych podstawy stosunków zewnętrznych UE, Prawa gospodarczego UE; Kultury i cywilizacji europejskiej; Protokołu dyplomatycznego UE; najważniejszych dziedzin stosunków zewnętrznych UE, w tym: polityki Unii w zakresie rozwoju i pomocy humanitarnej; azylu, wiz i ochrony granic zewnętrznych UE; Wspólnej polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony UE;  stosunków UE z państwami i regionami, w tym stosunków UE z państwami Europy; Stosunków UE z państwami oraz organizacjami regionu Ameryki Łacińskiej; Stosunków UE z państwami arabskimi oraz państwami Afryki Subsaharyjskiej; Stosunków UE z USA, Strategii azjatyckiej UE; Hiszpanii i Włoch w UE; polityki państw członkowskich w odniesieniu do stosunków zewnętrznych UE, obejmując szczegółowe przedmioty takie jak: RFN, a stosunki zewnętrzne UE; Francja, a stosunki zewnętrzne UE; Wielka Brytania, a stosunki zewnętrzne UE;  Rosja  – UE; Polska w UE.

MAKSIMIEC Stanislaw

Kierownik Zakładu
dr Stanisław Maksimiec
tel. 261-814-101
e-mail: s.maksimiec@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

dr hab. Karolina J. HELNARSKA
tel. 261-813-482
e-mail: k.helnarska@aon.edu.pl

prof. dr hab. Andrzej Ciupiński
tel. 261-814-095
e-mail: ciupinski.andrzej@gmail.com

dr hab. Agnieszka Legucka
e-mail: legucka@gmail.com

dr hab. Agata Włodkowska – Bagan
e-mail: a.wlodkowska.bagan@gmail.com

dr Anna Mróz-Jagiełło
tel. 261-814-101
e-mail: a.mroz@aon.edu.pl

Zakład Międzynarodowych Stosunków Wojskowych

Zasadniczym celem Zakładu jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej z zakresu międzynarodowych stosunków wojskowych, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki z zakresu dyplomacji wojskowej; współczesnej sztuki wojennej; wpływu wartości religijnych i kulturowych na jakość relacji międzynarodowych; konfliktów politycznych, ideologicznych, religijnych i kulturowych na arenie stosunków międzynarodowych; terroryzmu i jego wpływu na współczesne środowisko bezpieczeństwa; wpływu czynnika militarnego na bezpieczeństwo międzynarodowe; udziału sił zbrojnych w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych; roli sojuszy polityczno-militarnych we  współczesnym świecie. Pracownicy ZMSW są organizatorami i realizatorami procesu dydaktycznego na poszczególnych szczeblach kształcenia w AON. Zakład inicjuje i samodzielnie realizuje bądź współuczestniczy w badaniach naukowych zgodnie z potrzebami i kierunkami rozwoju Sił Zbrojnych RP, Akademii oraz kompetencjami pracowników Zakładu.

PIECZYWOK Andrzej1

Kierownik Zakładu
płk dr hab. Andrzej PIECZYWOK
tel.: 261 813 099
e-mail: a.pieczywok@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

dr hab. Ryszard OLSZEWSKI, prof. AON
tel. 261-813-121
e-mail: olszewskir@vp.pl

dr inż. Tadeusz Kubaczyk
tel. 261-814-232
e-mail: t.kubaczyk@aon.edu.pl

ppłk dr inż. Sławomir Piotrowski
tel: 261-814-341
e-mail: s.piotrowski@aon.edu.pl

ppłk dr inż. Marek Żyła
tel. 261-813-417
e-mail: m.zyla@aon.edu.pl

ppłk dr Piotr Lotarski
tel. 261-813-448
e-mail: p.lotarski@aon.edu.pl

mgr Anna Majchrzak
e-mail: a.majchrzak@aon.edu.pl

 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Politycznych

Zakład prowadzi badania naukowe w obrębie takich zasadniczych obszarów zainteresowań jak:  polityka zagraniczna i bezpieczeństwa państw oraz innych podmiotów międzynarodowych, funkcjonowanie współczesnych systemów państwowych i kształtowanie ładu międzynarodowego, relacje transatlantyckie, europejska współpraca rozwojowa, regionalizm i subregionalizm, bezpieczeństwo międzynarodowe i terroryzm współczesny. Wspólnym polem badawczym pozostają nowe wyzwania dla polityki europejskiej i międzynarodowej, a także realizacja polskiej racji stanu w relacjach bilateralnych i wielostronnych. Rozwija samodzielnie badania oraz uczestniczy w  badaniach naukowych wraz z innymi interesariuszami z Polski i z zagranicy, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych RP, Akademii oraz zgodnie ze specjalizacją pracowników Zakładu.

BINKOWSKI Henryk

Kierownik Zakładu
dr Henryk Binkowski
tel. 261-813-403
e-mail: h.binkowski@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

dr hab. Robert Kupiecki, prof. AON
tel. 261-874-624
e-mail: r.kupiecki@aon.edu.pl

dr Agnieszka Bryc
tel. 261-813-819
e-mail: abryc@wp.pl

dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, prof. AON
tel. 261-813-403
e-mail: m.kossakowskawiniarczyk@aon.edu.pl

 

Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

Pracownicy Zakładu prowadzą badania naukowe w obszarze szeroko definiowanej międzynarodowej ekonomii politycznej (ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych), w tym w takich sferach jak: międzynarodowe i transnarodowe stosunki gospodarcze, bezpieczeństwo ekonomiczne i polityka gospodarcza (m.in. handlowa, finansowa, walutowa, energetyczna) państw oraz ugrupowań integracyjnych; strategie i działania w sferze bezpieczeństwa przedsiębiorstw narodowych i transnarodowych; procesy globalizacji, regionalizacji, instytucjonalizacji i zarządzania w gospodarce światowej; teorie i praktyka wymiany międzynarodowej, międzynarodowego ładu gospodarczego, podziału pracy i integracji; struktura, działalność i wpływ na gospodarkę światową wybranych organizacji i gremiów międzynarodowych (m.in. WTO, MFW, Bank Światowy, G8, G20, OECD).

GEBSKA Marta

Kierownik Zakładu
dr Marta Gębska
tel. 261-814-073
e-mail: m.gebska@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:

dr Piotr R. Kozłowski
e-mail: p.kozlowski@aon.edu.pl

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...