Home / About / Wydział / Instytut Prawa i Administracji

Instytut Prawa i Administracji

INSTYTUT PRAWA I ADMINISTRACJI

Misja, cel działalności:

logo IPiA Instytut Prawa i Administracji jest jednostką edukacyjną i naukowo-badawczą przygotowującą wysoko kwalifikowane kadry kierownicze i dowódcze dla potrzeb systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym – Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i administracji publicznej, zdolne do zarządzania, kierowania i dowodzenia zespołami ludzkimi w warunkach pokoju, kryzysu i konfliktu zbrojnego. Ponadto realizuje działalność naukową w przypisanym zakresie merytorycznym oraz upowszechnia rezultaty tych badań.

 

NOWAK Dariusz

p.o. Dyrektora Instytutu
ppłk dr inż. Dariusz Nowak
tel.: 261 814 104
e-mail: d.nowak@aon.edu.pl


Komórki organizacyjne

– Zakład Podstaw Prawa
– Zakład Administracji
Zakład Prawa Międzynarodowego
Zakład Prawa Bezpieczeństwa

 

Zakład Podstaw Prawa

Misją Zakładu jest organizowanie i prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej w zakresie ogólnych nauk prawnych, w szczególności podstaw wiedzy o państwie i prawie, legislacji administracyjnej i doktryn polityczno-prawnych, a także dziedzin pokrewnych oraz rozpoznanie i analiza rozwiązań prawnych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania SZRP. Zakład prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz kształci studentów i słuchaczy studiów oraz kursów cywilnych i wojskowych.

Pracownicy Zakładu:

mjr mgr Julita Mirowska – asystent
dr hab. Marzena Toumi – profesor nadzwyczajny
dr Martin Bożek
– adiunkt
dr Sławomir Chomoncik – adiunkt

Zakład Administracji

Misją Zakładu jest rozpoznanie i analiza rozwiązań prawno-organizacyjnych w administracji publicznej w aspekcie obronności i bezpieczeństwa narodowego oraz funkcjonowania SZ RP. Zakład jest odpowiedzialny za przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności przyszłym i obecnym kadrom administracji odpowiedzialnym za kształtowanie obronności RP oraz systemu bezpieczeństwa narodowego.
Zakład prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą, kształceni studentów oraz słuchaczy studiów i kursów cywilnych oraz wojskowych.

Pracownicy Zakładu:

LEWANDOWSKI Grzegorz

ppłk dypl. dr Grzegorz Lewandowski  Kierownik Zakładu  adiunkt
prof. dr. hab. inż Waldemar Kitler – profesor zwyczajny
dr hab. Grzegorz Górski – profesor nadzwyczajny

dr Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz adiunkt
ppłk dr inż. Dariusz Nowak adiunkt
 

Zakład Prawa Międzynarodowego

Zakład Prawa Międzynarodowego Instytutu Prawa i Administracji WBN AON realizuje zadania dydaktyczne polegające na prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, seminariów, warsztatów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego na wszystkich kierunkach i poziomach studiów oraz kursach kwalifikacyjnych prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej. Pracownicy Zakładu Prawa Międzynarodowego prowadzą samodzielne badania naukowe oraz uczestniczą w projektach badawczych realizowanych we współpracy z instytucjami w kraju i za granicą, czego owocem są liczne publikacje i opracowania. Zakład Prawa Międzynarodowego odpowiada także za prowadzenie studiów podyplomowych, organizację konferencji naukowych oraz opiekuje się młodzieżą akademicką w ramach Koła Naukowego Ars Legis.

 Pracownicy Zakładu:

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska Kierownik Zakładu – adiunkt
dr hab. Krzysztof Orzeszyna profesor nadzwyczajny
dr hab. Małgorzata Polkowska profesor nadzwyczajny
dr Piotr Milik  adiunkt
dr Cezary Szyjko – adiunkt

mgr Malwina Kołodziejczak  doktorantka

 

Zakład Prawa Bezpieczeństwa

Misją Zakładu jest prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej z zakresu prawa bezpieczeństwa narodowego. Szczególną uwagę przykłada się do badania teoretycznych i konstytucyjnych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, analizy zadań administracji publicznej z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym zarządzania kryzysowego, oraz funkcjonowania władzy publicznej i obywateli w warunkach stanu nadzwyczajnego. Zakład prowadzi również badania z zakresu prawa obronnego i prawa wojskowego oraz innych gałęzi prawa, zwłaszcza prawa konstytucyjnego i administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego oraz prawa cywilnego. Pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia dydaktyczne z na kierunkach studiów prowadzonych głównie przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

Pracownicy Zakładu:

BRZOSTEK Agnieszka

dr Agnieszka Brzostek Kierownik Zakładu adiunkt
dr hab. Katarzyna Zalasińska – profesor nadzwyczajny
dr Paweł Sławicki – adiunkt
dr Mariusz Antoni Kamiński – adiunkt

 

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...