Home / About / Wydział / Instytut Bezpieczeństwa Państwa

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

Misja, cel działalności

ibpInstytut prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną w obszarze nauk społecznych w zakresie bezpieczeństwa państwa. Aktywność naukowo-badawcza ukierunkowana jest na tworzenie podstaw teoretycznych i rozwijanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, organizacji i funkcjonowania systemów bezpieczeństwa narodowego, w tym użycia sił zbrojnych oraz zarządzania kryzysowego w kontekście wyzwań, szans i zagrożeń dla bezpieczeństwa RP. W sferze doradztwa ekspercko-analitycznego celem działania Instytutu jest uzyskanie i umocnienie roli kluczowego podmiotu w konsorcjach oraz sieciach współpracy na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. Instytut realizuje proces kształcenia przygotowujący studentów do funkcjonowania w instytucjach odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. Ponosi odpowiedzialność merytoryczną za prowadzenie studiów na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Uczestniczy w procesie dydaktycznym na pozostałych kierunkach studiów prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej z zakresu bezpieczeństwa narodowego, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji.

Władze

Kosmider Tomasz

Dyrektor Instytutu
płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER, prof. AON
Kontakt:
tel.: 261 813 150
e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl

Gasiorek Krzysztof

Zastępca Dyrektora Instytutu
dr inż. Krzysztof GĄSIOREK
Kontakt:
tel.: 261 813 552
e-mail: k.gasiorek@aon.edu.pl

 

Komórki organizacyjne
– Zakład Podstaw Bezpieczeństwa
– Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego
– Zakład Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
– Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa
– Zakład Przygotowań Obronnych Państwa
– Wyższe Kursy Obronne
Kursy Obronne

Zakład Podstaw Bezpieczeństwa

Zakład realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie podstaw teorii organizacji i funkcjonowania systemu i podsystemów bezpieczeństwa. Odpowiada za realizację następujących przedmiotów kształcenia: Podstawy teorii bezpieczeństwa państwa, Teorie i modele bezpieczeństwa, Podstawy bezpieczeństwa militarnego, Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego, Podstawy zarządzania bezpieczeństwem, Przywództwo, Podstawy bezpieczeństwa narodowego, System bezpieczeństwa narodowego, Wyzwania, zagrożenia i szanse dla bezpieczeństwa, Pozarządowe formy bezpieczeństwa, Siły specjalne, Terytorialna organizacja wojskowa, Operacje wsparcia pokoju oraz przedmioty dotyczące bezpieczeństwa lotniczego. Zakład uczestniczy w działalności badawczej Instytutu w zakresie przypisanych obszarów wiedzy.

Kierownik Zakładu
dr Kamila TROCHOWSKA
tel.: 261 813 641
e-mail: k.trochowska@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
tel.: 261 813  071
e-mail: j.pawlowski@aon.edu.pl

prof. dr hab. Jarosław GRYZ
tel.: 261 814 325
e-mail: j.gryz@aon.edu.pl

dr inż. Krzysztof GĄSIOREK
tel.: 261 813 552
e-mail: k.gasiorek@aon.edu.pl

mjr dr inż. Wojciech SÓJKA
tel.: 261 814 652
e-mail: w.sojka@aon.edu.pl

Zakład Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Narodowego

Zakład realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie teorii organizacji i funkcjonowania systemu i podsystemów bezpieczeństwa w wymiarze wewnętrznym i narodowym. Odpowiada za realizację następujących przedmiotów kształcenia: Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego, Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej, System bezpieczeństwa narodowego, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, Pozarządowe formy bezpieczeństwa, Służby, straże i inspekcje, Siły i służby specjalne, Kryminalistyka, Kryminologia, Wiktymologia, Ochrona osób, mienia i infrastruktury oraz Bezpieczeństwo imprez masowych, Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni. Zakład uczestniczy w działalności badawczej Instytutu w zakresie przypisanych obszarów wiedzy.

alt

Kierownik Zakładu
kmdr dr Witold KUSTRA
tel.: 261 814 685
e-mail: w.kustra@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
prof. dr hab. inż. Ryszard SZPYRA
tel.: 261 813 641
e-mail: r.szpyra@aon.edu.pl

prof. dr hab. Bogusław PACEK
tel.: 261 813 221
e-mail: b.pacek@aon.edu.pl

dr Leszek SMOLAK
tel.: 261 814 056
e-mail: l.smolak@aon.edu.pl

dr Janusz NIEDZIÓŁKA
e-mail: j.niedziolka@aon.edu.pl

dr Krzysztof JANIK
tel.: 261 813 665
e-mail: k.janik@aon.edu.pl

dr Marlena KARNOWSKA-WERNER
tel.: 261 813 665
e-mail: m.karnowska@aon.edu.pl

 

Zakład Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Zakład realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie teorii i praktyki reagowania kryzysowego. Odpowiada za realizację następujących przedmiotów kształcenia: Podstawy zarządzania kryzysowego, Praca sztabowa i planowanie kryzysowe, Ochrona ludności i ratownictwo, System zarządzania kryzysowego w NATO i UE, Zarządzanie kryzysowe w przestrzeni powietrznej, Zarządzanie kryzysowe na obszarach morskich, Obrona Cywilna, Bezpieczeństwo powietrzne państwa. Zakład uczestniczy w działalności badawczej Instytutu w zakresie przypisanych obszarów wiedzy.

www.zarzadzanie-kryzysowe.pl

pplk Stempień Jacek

Kierownik Zakładu
ppłk dr inż. Jacek STEMPIEŃ
e-mail: j.stempien@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
płk prof. dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK
tel.: 261 813 236
e-mail: m.marszalek@aon.edu.pl

płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI
tel.: 261 813 559
e-mail: g.sobolewski@aon.edu.pl

prof. dr hab. inż. Witold LIDWA
tel.: 261 814 792
e-mail: w.lidwa@aon.edu.pl

dr hab.  inż. Bogdan MICHAILIUK
tel.: 261 813 559
e-mail: b.michailiuk@aon.edu.pl

dr inż. Jarosław SOLARZ
tel.: 261 814 568
e-mail: j.solarz@aon.edu.pl

mgr  Zenon SOBEJKO
tel.: 261 813 559
e-mail: zsobejko@hotmail.com

dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI
tel.: 261 813 750
e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl

 

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Zakład realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie bezpieczeństwa społecznego, kulturowego, walki cywilizacyjnej oraz problematyki etycznych aspektów wojny i użycia siły w konfliktach, a także edukacji dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. Odpowiada za realizację następujących przedmiotów kształcenia: Filozofii bezpieczeństwa, Etyki zawodowej, Kultury bezpieczeństwa, Walka cywilizacji, Socjologii wojska, Psychospołecznych uwarunkowań bezpieczeństwa narodowego, Konfliktów i negocjacji oraz Przywództwa i Polityki społecznej. Zakład uczestniczy w działalności badawczej Instytutu w zakresie przypisanych obszarów wiedzy.

KANARSKI Leszek

Kierownik Zakładu
dr Leszek KANARSKI
Kontakt:
tel.: 261 813 258
e-mail: l.kanarski@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
dr hab. Anna DRABAREK, prof. AON
tel.: 261 814 325
e-mail: adrabarek@gmail.com

dr hab. Aleksandra SKRABACZ, prof. AON
tel.: 601 879 529
e-mail: a.skrabacz@wp.mil.pl

dr Krzysztof LORANTY
tel.: 261 813 099
e-mail: wkw36@poczta.fm

dr Marcin MAZUREK
tel.: 783693618
e-mail: marmaz1@vp.pl

dr hab. Cezary SMUNIEWSKI, prof. AON
tel.: 502 060 017
e-mail: c.smuniewski@aon.edu.pl

dr Marek KOTER
tel.: 726191024
e-mail:
wbn.koter@wp.pl

dr Ilona URYCH
tel.: 660 982 665
e-mail: ilona.urych@wp.pl

 

Zakład Przygotowań Obronnych Państwa

Zakład realizuje działalność dydaktyczną i naukową w zakresie planowania i organizowania zadań obronnych przez elementy systemu obronnego państwa oraz mobilizacji gospodarki narodowej i Sił Zbrojnych RP w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Odpowiada za realizację następujących przedmiotów kształcenia: Podstawy planowania obronnego, Świadczenia na rzecz obrony, Gotowość obronna państwa, Pozamilitarne przygotowania obronne, Militaryzacja w systemie przygotowań obronnych. Zakład uczestniczy w działalności badawczej Instytutu w zakresie przypisanych obszarów wiedzy.

 Jarosłwa Walczak

Kierownik Zakładu
ppłk dr Jarosław WALCZAK
tel.: 261 814 075
e-mail: j.walczak@aon.edu.pl

Pracownicy Zakładu:
prof. dr hab. Jan WOJNAROWSKI
tel.: 261 814 112
e-mail: j.wojnarowski@aon.edu.pl

płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER, prof. AON
tel.: 261 813 150
e-mail: t.kosmider@aon.edu.pl

dr inż. Mariusz OLSZEWSKI
tel.: 261 813 631
e-mail: olszewskim@poczta.onet.pl

WYŻSZE KURSY OBRONNE

wko logo
Wyższe Kursy Obronne prowadzą działalność dydaktyczną dla kierowniczej kadry administracji publicznej w zakresie przygotowań i realizacji zadań obronnych na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia obronnego. Zasadnicze cele kształcenia obronnego na Wyższych Kursach Obronnych obejmują przygotowanie osób, którym powierzono wykonywanie zadań obronnych, kształtowanie umiejętności współdziałania w wykonywaniu zadań obronnych oraz przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny.

Kierownik
Franciszek ZAJĄCZKOWSKI
tel.: 261 813 695
e-mail: f.zajaczkowski@aon.edu.pl

Pracownicy:
Adam ZGRYZA
tel.: 261 813 990
e-mail: a.zgryza@aon.edu.pl

 

KURSY OBRONNE
dla pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców

kurs obronny
W Instytucie Bezpieczeństwa Państwa WBN AON realizowane są krótkoterminowe kursy obronne dla pracowników merytorycznych komórek do spraw obronnych Wydziałów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich oraz ich odpowiedników znajdujących się w strukturach urzędów marszałkowskich, powiatów  i gmin, a także przedsiębiorstw. Celem kursu jest przygotowanie pracowników komórek obronnych do planowania, organizowania i realizacji zadań obronnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Bezpieczeństwa Państwa oraz Katedry Strategii i Geografii WBN, a także zaproszonych ekspertów z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON oraz administracji publicznej. Na zakończenie kursu, jego absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu”.

Uwaga:
Szczegółowa informacja dotycząca „Programu Kursu Obronnego” oraz zasad rekrutacji i odpłatności za kursy w 2014 roku została umieszczona na stronach internetowych:
1. WBN: w zakładce „Studia” – „Kursy obronne” Kliknij!
2. AON: w zakładce „Oferta kształcenia” – „Kursy i szkolenia” – „Kursy obronne” Kliknij!
3. mkuliczkowski.pl: w zakładce „aktualności” Kliknij!

Kierownik kursu:
dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI
tel.: (22) 68 13 750
e-mail: m.kuliczkowski@aon.edu.pl

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...