Home / About / Wydział / Informacje o wydziale

Informacje o wydziale

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest jedną z dwóch podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Obrony Narodowej, funkcjonującą na podstawie decyzji nr 219/MON Ministra Obrony Narodowej z 6 maja 2008 roku. Jest jedynym w Polsce ośrodkiem naukowo-dydaktycznym łączącym niemilitarną i militarną problematykę sfery bezpieczeństwa narodowego. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie oraz doktora w obszarze nauk społecznych, dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności. Wydział jest wiodącym w kraju ośrodkiem w zakresie bezpieczeństwa narodowego, czego wyrazem jest, między innymi, stała współpraca z zarządami SG WP i dowództwami rodzajów SZ RP, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Komendą Główną Policji, Komendą Główną Straży Granicznej, Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej, z przedstawicielami organów i władzy rządowej samorządowej, instytucjami MSW, uczelniami resortu obrony narodowej i podległymi MSW.

Misją Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego jest przygotowanie wojskowych i cywilnych profesjonalistów z obszaru bezpieczeństwa do rozwiązywania problemów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, poprzez: prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizację nowoczesnych programów nauczania oraz wsparcie i doradztwo naukowe podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Strategicznym celem Wydziału jest rozwiązywanie, w ramach prowadzonych badań naukowych, problemów funkcjonowania i doskonalenia systemu bezpieczeństwa narodowego, wykształcenie profesjonalnie przygotowanych studentów do funkcjonowania w najważniejszych podmiotach tego systemu, przygotowanie ich do sprostania wyzwaniom przyszłości, w tym funkcjonowaniu zawodowym w warunkach przyspieszonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, globalizacji i integracji. Działania Wydziału zmierzają do tego, aby jego absolwenci dysponowali nowoczesną wiedzą i byli dobrze przygotowani do czekających na nich zadań, aspirowali do roli liderów w swoich środowiskach, przejawiali troskę o bezpieczeństwo państwa i regionu, uczestniczyli w upowszechnieniu postępu organizacyjno-technicznego, społeczno-gospodarczego oraz szerzeniu wiedzy o bezpieczeństwie w swoim środowisku, a także byli profesjonalistami w militarnych oraz niemilitarnych strukturach systemu bezpieczeństwa narodowego.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

  • organizowanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz rozwijanie wiedzy w tych obszarach;
  • prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich i studiów podyplomowych zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  • realizacja zadań dydaktycznych na potrzeby sił zbrojnych w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych;
  • organizacja i prowadzenie kursów dokształcających dla pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej funkcjonujących w systemie bezpieczeństwa narodowego;
  • prowadzenie studiów doktoranckich i promowanie kadr naukowych w dziedzinie nauk społecznych;
  • współpraca z wydziałami innych uczelni, ośrodkami naukowymi, organizacjami gospodarczymi i ośrodkami administracji w kraju i za granicą oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii w zakresie realizacji procesu naukowo-dydaktycznego i rozwoju naukowego kadry;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych, sprawowanie doradztwa naukowego, organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów;
  • realizacja zadań dydaktycznych z przedmiotów pozostających w kompetencjach Wydziału, w innych jednostkach dydaktycznych Akademii, zgodnie z ich potrzebami;
  • sprawowanie doradztwa ekspercko-analitycznego w obszarze bezpieczeństwa i obronności dla struktur administracji państwowej oraz podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą, a także współdziałanie z wydziałami (instytutami) Akademii oraz innych uczelni i ośrodkami naukowymi, w zakresie realizacji procesu naukowego i dydaktycznego.

Jednostkami organizacyjnymi Wydziału są: Instytut Bezpieczeństwa Państwa; Instytut Strategii; Instytut Prawa i Administracji; Instytut Stosunków Międzynarodowych; Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa; Katedra Historii WojskowościWydział Bezpieczeństwa Narodowego aktualnie kształci studentów na trzech poziomach studiów (licencjackich, magisterskich i doktoranckich), a także słuchaczy studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych. W ramach wymienionych poziomów studiów i form kształcenia Wydział przygotowuje kadry w obszarach bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (pełne informacje są dostępne w ofercie kształcenia).


Struktura Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego

 struktura WBN cala

Sprawdź także

Dokumenty normatywne – Wykładowcy

  Postanowienia dotyczące prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich): ZARZĄDZENIE nr 1 Dziekana WBN z dnia 11.04.2016 r. ...