Home / About / Zeszyty Doktoranckie / Dla Autorów

Dla Autorów

Zasady składania artykułów do druku

Artykuł przeznaczony do wydania powinien być przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail Redakcji ZD WBN: zdwbn@aon.edu.pl. Autorzy otrzymują powiadomienia e-mailem o wpłynięciu pracy, co nie jest równoznaczne z przyjęciem jej do druku.

Teksty nieodpowiadające ustalonym kryteriom (niespełniające podanych wymogów edytorskich) nie będą przekazywane do realizacji wydawniczej przed doprowadzeniem ich do poprawności pod względem formalnym. Warunkiem przyjęcia tekstu do procesu wydawniczego oraz przekazania tekstu do recenzji jest bezwzględne przestrzeganie wymogów edytorskich zawartych w szablonie formatki. Wyłącznie teksty spełniające podane wymagania będą brane pod uwagę do zamieszczenia w ZD WBN.

Wraz z artykułem w wersji elektronicznej do Redakcji ZD WBN należy dostarczyć artykuł w wersji papierowej oraz oświadczenie autora artykułu.

W przypadku, gdy artykuł przygotowany jest przez więcej niż jednego autora, autorzy zobowiązani są także do wypełnia deklaracji, w której opiszą wkład każdego autora w powstanie publikacji. Przedstawione informacje mają zapobiec zjawiskom „ghostwriting” (Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i „guest autorship” (Z „guest authorship” lub „honorary authorship” mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji), które są przejawem nierzetelności naukowej. Odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający artykuł do publikacji. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów).

Artykuły złożone do opublikowania w czasopiśmie, spełniające wymogi formalne, są sprawdzane przez elektroniczny system antyplagiatowy. Następnie artykuły zostają przekazane do anonimowej oceny przez niezależnych recenzentów. Warunkiem zakwalifikowania artykułu do druku jest uzyskanie pozytywnych recenzji. Recenzenci oceniają nadesłane prace biorąc pod uwagę:
– wkład artykułu w rozwój nauki;
– znaczący charakter badań i/lub szczególną znajomość tematyki;
– strukturę artykułu (układ treści, wskazanie tezy/tez, analiza zmierzająca do jej/ich weryfikacji);
– styl, język;
– rezultaty badań i wnioski.

Przesłany artykuł powinien być kompletny, tzn. posiadać:
– imię i nazwisko autora, afiliację (nazwę uczelni/instytucji);
– tytuł publikacji;
– wprowadzenie, w którym są zaprezentowane główne motywy podjęcia danego tematu;
– część zasadniczą, w której treść może zostać podzielona śródtytułami na fragmenty;
– podsumowanie, które zawiera wnioski i konkluzje;
– bibliografię, w której mogą być zamieszczone jedynie pozycje wykorzystane w artykule;
– streszczenie artykułu:
 • w języku polskim (do 1000 znaków ze spacjami),
 • w języku angielskim (do 1000 znaków ze spacjami), które powinno być poprzedzone tłumaczeniem tytułu artykułu w tymże języku.

Objętość artykułu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (arkusz wydawniczy – ok. 40 tys. znaków ze spacjami, w tym przypisy oraz materiały poglądowe jak tabele, ilustracje itp. w rozliczeniu: arkusz wydawniczy = 3000 cm² materiałów poglądowych). Minimalna objętość publikowanych artykułów wynosi natomiast 0,5 arkusza wydawniczego.

Artykuł publikowany w ZD WBN musi być oryginalny, nie może być nigdzie publikowany.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian bez porozumienia z Autorem.

Autorzy artykułów publikowanych w ZD WBN nie otrzymują wynagrodzenia autorskiego.

Dokumenty dla autorów:

– oświadczenie autora
– deklaracja wkładu poszczególnych autorów
– wymogi edytorskie
– szablon artykułu

procedura

Sprawdź także

Kontakt

Kontakt: Sekretarz Redakcji Alicja Stańco-Wawrzyńska e-mail: zdwbn@aon.edu.pl