Home / About / Studia / Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia magisterskie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia magisterskie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w której szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanych oraz wyszkolonych kadr do pracy w administracji publicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, w służbach specjalnych oraz niepublicznych podmiotach ochrony osób i mienia.

W trakcie studiów studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący Policję, Straż Graniczną oraz służby i inspekcje.

W wyniku zawartych przez Akademię Obrony Narodowej porozumień z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Straży Miejskiej w Warszawie, Starostwami Powiatowymi oraz innymi podmiotami istnieje możliwość odbywania atrakcyjnych zawodowych praktyk studenckich. Podpisując porozumienie z Komendą Główną Policji Akademia Obrony Narodowej zobowiązała się do wprowadzenia do programu studiów treści kształcenia przewidzianego dla osób zamierzających podjąć służbę w Policji, co umożliwi im po zakończeniu studiów skrócenie szkolenia służbowego.

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach działających kół naukowych oraz publikowania wyników badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium.

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne obejmuje zarówno pierwszy jak i drugi stopień kształcenia (licencjat i magisterskie). Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych uczelniach partnerskich w kraju oraz za granicą w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

 

Studia drugiego stopnia

 

Studia na drugim stopniu kształcenia obejmują dwa lata nauki. W czasie studiów omawiane są treści będące kontynuacją przedmiotów dotyczących teorii bezpieczeństwa wewnętrznego. Na drugim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, zaś na semestrze trzecim jedną z trzech specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo publiczne;        
 • Bezpieczeństwo powszechne;
 • Bezpieczeństwo społeczne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego są realizowane na drugim i trzecim semestrze studiów. Czwarty semestr jest kontynuacją procesu kształcenia specjalnościowego, ponadto jest zaplanowany czas na napisanie pracy dyplomowej (magisterskiej). Główne przedmioty realizowane w czasie studiów drugiego stopnia obejmują:

 • Kontrolę i audyt w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Historię bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Dowodzenie i kierowanie operacjami służb mundurowych;
 • Ochronę ludności i Obronę Cywilną;
 • Strategie zapobiegania przestępczości;
 • Zwalczanie przestępczości zorganizowanej;
 • Taktykę ujawniania przestępczości kryminalnej;
 • Patologie i przestępczość nieletnich;
 • Prawo karne i prawo wykroczeń;
 • Współczesne teorie kryminologiczne;
 • Naukę o państwie i prawie;
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
 • Współczesne zagrożenia terrorystyczne.

 

W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową. Proces kształcenia kończy się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...