Home / About / Studia / Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia licencjackie

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – studia licencjackie

Bezpieczeństwo wewnętrzne to kierunek studiów powstały w odpowiedzi na nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w której szczególnie istotna stała się rola odpowiednio przygotowanych oraz wyszkolonych kadr do pracy w administracji publicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, w służbach specjalnych oraz niepublicznych podmiotach ochrony osób i mienia.

W trakcie studiów studenci zdobywają niezbędną wiedzę ogólną w zakresie funkcjonowania państwa, prawa i społeczeństwa oraz wiedzę specjalistyczną odnoszącą się do zwalczania terroryzmu, ochrony osób i mienia, kryminologii i kryminalistyki, którą powinni dysponować wykwalifikowani funkcjonariusze publiczni zdolni do prowadzenia spraw państwa oraz ochrony obywateli w stanach zagrożeń. Zajęcia prowadzą specjaliści zajmujący się problematyką bezpieczeństwa wewnętrznego w tym również eksperci reprezentujący Policję, Straż Graniczną oraz służby i inspekcje.

W wyniku zawartych przez Akademię Obrony Narodowej porozumień z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Straży Miejskiej w Warszawie, Starostwami Powiatowymi oraz innymi podmiotami istnieje możliwość odbywania atrakcyjnych zawodowych praktyk studenckich. Podpisując porozumienie z Komendą Główną Policji Akademia Obrony Narodowej zobowiązała się do wprowadzenia do programu studiów treści kształcenia przewidzianego dla osób zamierzających podjąć służbę w Policji, co umożliwi im po zakończeniu studiów skrócenie szkolenia służbowego.

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach działających kół naukowych oraz publikowania wyników badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium.

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne obejmuje zarówno pierwszy jak i drugi stopień kształcenia (licencjat i magisterskie). Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych uczelniach partnerskich w kraju oraz za granicą w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

 

Studia pierwszego stopnia

 

Studia na pierwszym stopniu kształcenia obejmują trzy lata nauki. Na pierwszym roku studiów omawiane są treści dotyczące zagadnień związanych z podstawami teorii bezpieczeństwa wewnętrznego. Na trzecim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami oraz dokonują wyboru jednej z trzech specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo publiczne;
 • Bezpieczeństwo powszechne;
 • Bezpieczeństwo społeczne.

 

Przedmioty kształcenia specjalnościowego są realizowane na czwartym i piątym semestrze studiów. Szósty semestr jest kontynuacją procesu kształcenia specjalnościowego, ponadto jest zaplanowany czas na napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej). Główne przedmioty realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia obejmują:

 • Ochronę własności intelektualnej i technologie informacyjne;
 • Historię administracji i organów bezpieczeństwa Polski i UE;
 • Bezpieczeństwo państwa i podstawy teorii bezpieczeństwa;
 • Prawo karne, materialne i procesowe;
 • Naukę o państwie i prawie;
 • Pozamilitarne przygotowania obronne;
 • Kryminologię i kryminalistykę;
 • Bezpieczeństwo społeczne;
 • Ochronę osób, mienia, obiektów i obszarów;
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych;
 • Bezpieczeństwo imprez masowych;
 • Ochronę granicy i systemy informacyjne w służbach;
 • Zwalczanie terroryzmu;
 • Komunikowanie w sytuacjach kryzysowych;
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

 

W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową. Proces kształcenia się egzaminem licencjackim i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...