Home / About / Studia / Bezpieczeństwo Narodowe – studia magisterskie

Bezpieczeństwo Narodowe – studia magisterskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej zdolnych do zarządzania i kierowania bezpieczeństwem we wszystkich stanach funkcjonowania państwa (pokój, kryzys, wojna).

Główne treści rozpatrywane w czasie trwania studiów obejmują swoim zakresem problematykę bezpieczeństwa państwa, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji. Zajęcia prowadzą eksperci z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

W wyniku zawartych przez Akademię Obrony Narodowej porozumień z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Straży Miejskiej w Warszawie, Starostwami Powiatowymi oraz innymi podmiotami istnieje możliwość odbywania atrakcyjnych zawodowych praktyk studenckich.

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach działających kół naukowych oraz publikować wyniki badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe obejmuje zarówno pierwszy jak i drugi stopień kształcenia (licencjat i magisterskie). Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych uczelniach partnerskich w kraju oraz za granicą w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

 

Studia drugiego stopnia

 

Studia na drugim stopniu kształcenia trwają dwa lata. W czasie studiów omawiane są treści podstawowe będące kontynuacją przedmiotów obejmujących teorię bezpieczeństwa narodowego. Na drugim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, zaś na semestrze trzecim jedną z siedmiu specjalizacji:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • przygotowania obronne;
 • bezpieczeństwo militarne;
 • bezpieczeństwo lotnicze;
 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • ochrona i obrona narodowa;
 • national and international security.

Czwarty semestr stanowi kontynuację procesu kształcenia specjalnościowego. Główne przedmioty realizowane w czasie studiów drugiego stopnia obejmują:

 • Analizę systemową sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • System bezpieczeństwa narodowego
 • Teorie i modele bezpieczeństwa militarnego
 • Teorie i modele bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Strategię i geopolitykę bezpieczeństwa
 • Nauki o polityce
 • Nauki o zarządzaniu

W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową. Proces kształcenia kończy się egzaminem magisterskim i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...