Home / About / Studia / Bezpieczeństwo Narodowe – studia licencjackie

Bezpieczeństwo Narodowe – studia licencjackie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe stanowią atrakcyjną ofertę edukacyjną. Przygotowują specjalistów dla potrzeb administracji publicznej oraz przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną wszystkich szczebli, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej zdolnych do zarządzania i kierowania bezpieczeństwem we wszystkich stanach funkcjonowania państwa (pokój, kryzys, wojna).

Główne treści rozpatrywane w czasie trwania studiów obejmują swoim zakresem problematykę bezpieczeństwa państwa, polityki obronnej, bezpieczeństwa powszechnego i publicznego, zarządzania kryzysowego, analizy systemowej bezpieczeństwa narodowego oraz przygotowań obronnych państwa i mobilizacji. Zajęcia prowadzą eksperci z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

W wyniku zawartych przez Akademię Obrony Narodowej porozumień z Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Straży Miejskiej w Warszawie, Starostwami Powiatowymi oraz innymi podmiotami istnieje możliwość odbywania atrakcyjnych zawodowych praktyk studenckich.

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach działających kół naukowych oraz publikować wyniki badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe obejmuje zarówno pierwszy jak i drugi stopień kształcenia (licencjat i magisterskie). Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych uczelniach partnerskich w kraju oraz za granicą w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

 

Studia pierwszego stopnia

 

Studia na pierwszym stopniu kształcenia obejmują trzy lata nauki. Na pierwszym roku studiów omawiane są treści dotyczące zagadnień związanych z podstawami teorii bezpieczeństwa narodowego. Na trzecim semestrze realizowane są przedmioty autorskie, które studenci wybierają zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami oraz dokonują wyboru jednej z siedmiu specjalizacji:

 • zarządzanie kryzysowe;
 • przygotowania obronne;
 • bezpieczeństwo militarne;
 • bezpieczeństwo lotnicze;
 • bezpieczeństwo informacyjne;
 • ochrona i obrona narodowa;
 • national and international security.

Przedmioty kształcenia specjalnościowego są realizowane na czwartym i piątym semestrze studiów. Szósty semestr jest kontynuacją procesu kształcenia specjalnościowego, ponadto jest zaplanowany czas na napisanie pracy dyplomowej (licencjackiej). Główne przedmioty realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia obejmują:

 • Podstawy teorii bezpieczeństwa państwa;
 • Podstawy analizy systemowej;
 • Historię bezpieczeństwa narodowego;
 • Podstawy strategii i geoprzestrzeni bezpieczeństwa;
 • Podstawy bezpieczeństwa militarnego;
 • Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego;
 • Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • Podstawy bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa;
 • Podstawy nauk o zarządzaniu;
 • Prawo ogólne;
 • Podstawy zarządzania bezpieczeństwem;
 • Przywództwo;
 • Podstawy zarządzania kryzysowego;
 • Podstawy stosunków międzynarodowych.

 W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową. Proces kształcenia się egzaminem licencjackim i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo Narodowe I stopnia. 

 

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...