Home / Bez kategorii / Bezpieczeństwo Międzynarodowe

Bezpieczeństwo Międzynarodowe

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe stanowią na rynku edukacyjnym aktualną, atrakcyjną i innowacyjną propozycję kształcenia. Akademia Obrony Narodowej jako pierwsza w Polsce oferuje ten kierunek na poziomie licencjatu, posiadając wyjątkowe predyspozycje kadrowe do jego prowadzenia.

Studia te zapewniają jedyny w swoim rodzaju interdyscyplinarny program, kompleksowo traktujący problematykę bezpieczeństwa międzynarodowego, z uwzględnieniem wielości jej wymiarów – militarnego, politycznego, społeczno-gospodarczego i innych.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe po osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia będzie przygotowany do działalności, staży i pracy w sferze bezpieczeństwa międzynarodowego, m.in. w ramach służb mundurowych oraz administracji publicznej niższych szczebli (m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Gospodarki, wydziały współpracy z zagranicą innych ministerstw i innych organów centralnych, jednostki organizacyjne samorządu odpowiedzialne za kontakty zewnętrzne); przedsiębiorstw transnarodowych i firm prowadzących działalność biznesową poza granicami kraju lub inaczej zależnych od uwarunkowań o charakterze międzynarodowym, zwłaszcza działających w sektorze zbrojeniowym lub inaczej związanych z siłami zbrojnymi; organizacji międzyrządowych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, w tym w organach Unii Europejskiej i innych organizacji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego, których Polska jest członkiem; mediów, zwłaszcza o profilu informacyjnym, reportażowym i analitycznym oraz oficyn wydawniczych; think-thanków, grup eksperckich i instytucji o profilu doradczym.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe po otrzymaniu tytułu zawodowego licencjata ma możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej oraz ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe.

Główne przedmioty realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia:
– Wprowadzenie do bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Historia bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Nauka o państwie i polityce,
– Filozofia wojny i pokoju,
– Podstawy prawa,
– Środowisko bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Prawo międzynarodowe publiczne,
– Kryzysy i konflikty międzynarodowe,
– Podstawy ekonomii,
– Geografia polityczna i gospodarcza,
– Spory i konflikty społeczne,
– Siła w stosunkach międzynarodowych,
– Terroryzm międzynarodowy,
– Instytucjonalizacja bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Wprowadzenie do strategii,
– Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wybranych państw,

Przedmioty fakultatywne realizowane w czasie studiów pierwszego stopnia:
– Kultury świata,
– Świat XXI wieku – główni gracze w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Bezpieczeństwo finansowe,
– Bezpieczeństwo subregionu Europy Środkowej i Wschodniej,
– Polska w kształtowaniu bezpieczeństwa międzynarodowego,
– Polityki bezpieczeństwa państw obszaru post jugosłowiańskie,
– Komunikowanie  i media w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

Studenci mają możliwość realizacji swoich zainteresowań w ramach kół naukowych, poprzez udział w szerokiej ofercie konferencji, seminariów i spotkań eksperckich oraz publikowanie wyników badań naukowych. Najlepszym studentom gwarantujemy możliwość uzyskania stypendium. Studia są prowadzone w systemie punktów akumulacji osiągnięć ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na jednej z wielu zagranicznych uczelni partnerskich w ramach programu wymiany studentów ERASMUS.

Dodatkowo studenci kierunku Bezpieczeństwo Międzynarodowe mają możliwość korzystania z szerokiej oferty przedmiotów fakultatywnych. W czasie ostatnich dwóch semestrów studenci prowadzą badania i opracowują pracę dyplomową pod kierunkiem pracownika naukowego będącego ekspertem w wybranej przez nich dziedzinie. Proces kształcenia kończy się egzaminem licencjackim i uzyskaniem tytułu licencjata.

Sprawdź także

Informacja dla studentów pierwszego roku

Informacja dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia Informujemy, że w dniu: ...