Home / About / Studia / Administracja – studia magisterskie

Administracja – studia magisterskie

Informacje o kierunku

• Kierunek Administracja wychodzi naprzeciw zwiększającemu się zapotrzebowaniu na kompetentnych specjalistów w zakresie administracji publicznej, którzy zasilą struktury administracji rządowej i samorządowej, instytucje krajowe oraz organizacje międzynarodowe (szczególnie w Unii Europejskiej) a także sektor prywatny, który realizuje zadania publiczne. Studia drugiego stopnia są studiami magisterskimi trwającymi dwa lata.
• Administracja umieszczona w obszarze nauk społecznych w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie nauki o administracji i prawie oraz w dziedzinie nauk społecznych  w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.
•  Studia drugiego stopnia na kierunku Administracja stwarzają możliwość kontynuowania nauki osobom, które ukończyły wyższe zawodowe studia pierwszego stopnia z zakresu administracji, samorządu terytorialnego, nauk społecznych oraz kierunków pokrewnych.
• Koncepcja programowa zakłada wykładanie przedmiotów administracyjno – prawnych, ukierunkowanych na różnorodne sfery organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w trzech aspektach: prawnym, administracyjnym i bezpieczeństwa narodowego.
• Konstrukcja programu opiera się na połączeniu wykładów ogólnych oraz wykładów szczegółowych Program zakłada wyodrębnienie przedmiotów wspólnych oraz – cztery bloki specjalistyczne – „administracja bezpieczeństwa”, „administracja elektroniczna”, „administracja nieruchomościami” oraz „administracja gospodarcza”.
• Po zdaniu egzaminów kursowych, napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwent otrzymuje dyplom magistra w zakresie nauk administracyjnych.

Zawodowe Studia Administracyjne II stopnia przygotowują studentów do podjęcia pracy przede wszystkim w organach terenowej administracji rządowej i samorządowej. Umiejętności i wiedza nabyte podczas studiów będą także przydatne osobom zatrudnionym w sektorze prywatnym, gdzie kwestie organizacji i ochrony bezpieczeństwa narodowego mają istotne znaczenie.

Specjalności

Specjalność administracja bezpieczeństwa  jest propozycją dla osób, które  swoją karierę zawodową wiążą z zatrudnieniem także w służbach mundurowych (m.in. Policja, Straż Graniczna, ŻW, straże miejskie), organach kontroli oraz podmiotach administracji bezpieczeństwa narodowego i zarządzania kryzysowego. Mając na uwadze rosnące zapotrzebowanie rynku na profesjonalne usługi z zakresu zapewniania szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz zjawisko prywatyzacji wykonywania zadań publicznych, program studiów obejmuje także zagadnienia potrzebne dla prawidłowego funkcjonowania instytucji tak publicznych jak i prywatnych.

Podobnie wybór kierunku administracja elektroniczna umożliwi kompleksowe przygotowanie do zajmowania stanowisk we wszystkich strukturach administracji, gdzie znajomość zagadnień administracyjno-prawnych związanych z e-usługami państwa, realizacja zadań publicznych drogą elektroniczną czy wypełnianie obowiązków publicznych w obszarze rozwoju procesów cyfryzacji i zjawiska  e-demokracji stanowią podstawę działania administracji. Przygotowanie zawodowe w zakresie administracji elektronicznej wypełnia współczesne standardy działania administracji oraz zaspakaja oczekiwania społeczne w polityce zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w erze cyfrowej.  

Z kolei specjalizacja administracja nieruchomościami stanowi odpowiedź na oczekiwania rynku i władzy publicznej w kontekście szeroko pojmowanego zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych aspektów administracyjno-prawnych zarządzania nieruchomościami, do których należą: zagadnienia prawne oraz strategiczne -organizacyjne. Dziedzina ta obejmuje takie kwestie jak gospodarkę nieruchomościami, elementy prawa cywilnego, elementy postępowania administracyjnego, budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, finansowego oraz wiedzę z zakresu zarządzania, rachunkowości i finansów, ekonomii, gospodarki przestrzennej (planowania i zagospodarowania przestrzennego), ubezpieczeń i wiele innych.

W zakresie szkolenia specjalistycznego w obszarze administracji gospodarczej student nabywa teoretyczne i praktyczne umiejętności w przedmiocie rozpoczęcia i  prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania zezwoleń, koncesji i licencji. Zna przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw o różnych formach organizacyjno-prawnych,  gospodarki finansowej, zamówień publicznych, marketingu i prawa pracy, niezbędne do podejmowania pracy w jednostkach sektora  gospodarczego.  

Korzyści

Po ukończeniu II stopnia studiów absolwent będzie posiadał niezbędne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu związanego z zatrudnieniem w administracji publicznej oraz organach ochrony prawnej a także w sektorze prywatnym. Absolwent  będzie posiadał  również praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem czynności kontrolnych w administracji. Każdy absolwent studiów pierwszego stopnia zdobędzie umiejętność samodzielnego rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych wynikających z naruszenia prawa w obszarze zarządzenia bezpieczeństwem w warunkach cyfryzacji i konwergencji administracyjnej, związanej z procesem globalizacji. Nabędzie także zdolność czynnego uczestniczenia w procesie stosowania prawa (wydawanie decyzji, sporządzanie środków odwoławczych, zawieranie umów, inicjowanie postępowań w zakresie ochrony prawnej). Będzie  posiadał wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w kontekście organizacyjno-prawnym oraz działania e-administracji. Jako wyspecjalizowany administratywista w zakresie organizacji i zarządzania nieruchomościami nabędzie pełną wiedzę na temat prawnych i organizacyjnych aspektów administrowania majątkiem publicznym i prywatnym a jako administratywista o specjalizacji administracja gospodarcza nabędzie umiejętności i wiedzę w obszarze funkcjonowania gospodarki w wymiarze ogólnym i jednostkowym.

Osiągnięciu powyższych celów będą służyły zajęcia poświęcone metodyce prowadzenia postępowań administracyjno-prawnych, realizowane przez wybitnych specjalistów-praktyków z zakresu nauk prawnych i administracyjnych, którzy oprócz bogatego dorobku naukowego, dysponują także doświadczeniem zawodowym, wynikającym z wieloletniego zatrudnienia w organach administracji publicznej.

W związku z potrzebą zapewnienia adekwatności badań naukowych wobec potrzeb rynkowych, przygotowanie pracy będzie opierało się na teoretycznej analizie problemu praktycznego związanego z funkcjonowaniem poszczególnych sektorów bezpieczeństwa (bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo  informacyjne oraz gospodarcze) i administracji. Wybór analizowanych zagadnień, będzie dokonywany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb w zakresie diagnozy wybranych obszarów bezpieczeństwa, administracji i zarządzania majątkiem publicznym oraz prywatnym, wskazywanych w ramach stosownych porozumień, przez poszczególne zainteresowane podmioty. Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, studenci już na etapie studiów będą mieli okazję dokonać prezentacji swoich kompetencji w bezpośrednim kontakcie z potrzebami potencjalnych pracodawców.

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja II stopnia 

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...