Home / About / Studia / Administracja – studia licencjackie

Administracja – studia licencjackie

Na kierunku studiów Administracja przygotowuje się specjalistów dla potrzeb administracji publicznej, przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, firm doradczych i konsultingowych, organizacji pozarządowych współpracujących z administracją publiczną oraz organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej, zdolnych do zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Główne problemy rozpatrywane w trakcie studiów dotyczą prawa i postępowania administracyjnego oraz ustroju administracji publicznej w aspekcie realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa.

Studia prowadzone są w systemie tzw. punktów kredytowych ECTS (European Credit Transfer System), co pozwala na odbycie części studiów na innych partnerskich uczelniach krajowych lub zagranicznych.

Główne przedmioty realizowane w ramach studiów:

– Podstawy prawoznawstwa
– Prawo administracyjne
– Prawne podstawy bezpieczeństwa
– Ustrój samorządu terytorialnego
– Legislacja w administracji
– Konstytucyjny system organów państwowych
– Administracja wymiaru sprawiedliwości
– Prawo finansowe z zamówieniami
– Prawa człowieka
– Postępowanie administracyjne
– Nadzór i kontrola w administracji
– Prawo cywilne z umowami w administracji
– Prawo międzynarodowe publiczne
– Ustrój organów kontroli prawnej
– Zarządzanie kryzysowe
– Prawo własności intelektualnej
– Administracja publiczna
– Prawo ochrony konkurencji i konsumentów
– Prawo handlowe
– Prawo karne skarbowe

Na drugim roku studiów studenci wybierają jedną z trzech specjalizacji: administracja publiczna, administracja bezpieczeństwa narodowego lub samorząd terytorialny, na których oprócz przedmiotów ogólnych są do wyboru następujące przedmioty:

– Prawne podstawy odpowiedzialności skarbu państwa
– Polityka społeczna
– Administracja zarządzania kryzysowego i obronności
– Prawo obronne RP
– Prawne podstawy gospodarowania nieruchomościami
– Samorząd terytorialny w państwach Unii Europejskiej
– Prawo do informacji publicznej
– Prawo nowych technologii

Opis zakładanych efektów kształcenia dla kierunku Administracja.

 

Sprawdź także

Europeistyka

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku europeistyka prowadzone są w dwóch specjalnościach: integracja europejska i ...